декември 23, 2022 - In Известувања

Почитувани членови,

Врз основа на денешната објава на издадени уверенија (https://isos.com.mk/index.php/item/1604-izvestuvanje-za-podignuvanje-na-uverenija) , сите кои сакаат да извршат упис во регистарот на сметководители и овластени сметководители потребно е да ја пополнат и комплетирааат следната документација:

  • Барање за упис во соодветниот регистар

http://isos.com.mk/images/PDF/baranje-za-upis-vo-registar-na-ovlasteni-smetkovoditeli.pdf

http://isos.com.mk/images/PDF/baranje-za-smetkovoditel.pdf

  • Уплатница со уплатена минимум една месечна чланарина ( за сметководител 100 мкд, и за овластен сметководител 200 мкд, при уплата задолжиелно да се наведе бројот на уверение од објавените списоци)

https://isos.com.mk/index.php/item/1604-izvestuvanje-za-podignuvanje-na-uverenija

  • Потврда во оригинал за неосудуваност согласно чл.27, ст.2, т.4 од Законот за вршење на сметководствени работи (Сл.весник бр.173/22) т.е. доказ дека лицето со правосилна судска пресуда не е осудувано на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството и кривични дела против службената должност сѐ додека траат правните последици од пресудата.

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.