Registry of certified accountants

BY GENDER

BY AGE

You can download the register of certified accountants here.

Број на лиценцаИмеПрезимеДатум на упис во регистарПотписникМатичен на компанијаКомпанијаКПУ-ВкупноДолгДисциплинска мерка
10100011ЕлвисАли08-03-2017Не7657790Сметководствено биро ЕЛФИФО Елвис Мемет Али ТП Скопје 160.00Не
20100012МериМиланова08-03-2017Не6352359Јавна здравствена установа Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија-Скопје72.00Не
30100013ДаницаНасевска08-03-2017Да6397174Друштвото за книговодствени услуги и промет БИРО СТК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје104.00Не
40100014ЉиљанаБлажевска08-03-2017Да6859658Друштво за сметководствени услуги и консалтинг КОНТ-ЕКОНОМИК ДООЕЛ Скопје216.00Не
50100015АцоЃоревски08-03-2017Да7666608Друштво за сметководство, даночно и финансиско советување и други интелектуални услуги СМЕТКОВОДСТВО ЃОРЕВСКИ ДООЕЛ Скопје216.00Не
60100016БесникРистеми08-03-2017Да7609523Сметководствени и книговодствени услуги ЛОНИ КОНТАБЕЛ ТП Бесник Реџебије Ристеми Гостивар
Sherbime Kontabiliteti LONI KONTABEL TI Besnik Rexhebije Ristemi Gostivar
184.00Не
70100017НадицаПерчуклиеска08-03-2017Да6647634Друштво за производство,промет и услуги МАРКА МАР ММХ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Да
80100018ЛидијаМарковска08-03-2017Не6647634Друштво за производство,промет и услуги МАРКА МАР ММХ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
90100019БобанТрајковски11-04-2017Да6603130Друштво за транспорт,трговија и услуги БОМАР-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје176.00Не
100100020ЈованДонев08-03-2017Да6775195Трговец поединец книговодител ЈОВАН РАДОСЛАВ ДОНЕВ МС ТП Штип224.00Да
110100021ЉупчеВелковски09-03-2017Да5129303Трговско друштво за трговија и услуги ЕКО БАЛАНС Љупче ДООЕЛ експорт-импорт Тетово80.00Да
120100024ГорданаАлексовска08-03-2017Да6063497Друштво за промет и услуги ПОИНТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје128.00Не
130100026ФисникСарачи06-05-2017Да6936440Друштво за консултантски услуги ФРОА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Дебар176.00Не
140100027АнаДимитрова08-03-2017Да4165152Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје200.00Не
150100028ТатјанаСоколова Николиќ08-03-2017Да5545234Интернационален Картичен Систем АД Скопје176.00Да
160100029ВалентинаРакиќ08-03-2017Не240.00Не
170100030МајаМарковска08-03-2017Да4401158Друштво за производство, трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ ДОО Скопје192.00Не
180100031АнаБогдановска08-03-2017Да6203450Друштво за трговија и услуги МОНЕТА ПЛУС ДООЕЛ Скопје216.00Не
190100033СузанаМицевска08-03-2017Да6973884Друштво за производство, трговија и услуги МИЦЕВСКИ-МС ДООЕЛ Кочани
136.00Не
200100035БардиЛена08-03-2017Да6627951Друштво за сметководствени услуги трговија и производство НБФ ЛЕНА ДООЕЛ Струга
296.00Не
210100036КатеринаТушева09-03-2017Да5640369Друштво за услуги производство транспорт угостителство и трговија увоз-извоз ДДК-КАТЕРИНА ДООЕЛ Радовиш184.00Не
220100037ХасанАдеми08-03-2017Да7252579Друштво за консалтинг,трговија и услуги СМ ЦЕЛЕРИТАС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово128.00Да
230100038РазијеАдеми08-03-2017Да5370078Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ЉИКА-2000 Иљаз ДООЕЛ експорт-импорт Тетово128.00Да
240100039НусретАљиу09-03-2017Да5826110Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЕКОНОМИ СОЛУТИОНС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово136.00Не
250100040ЛутфиАсани09-03-2017Да7049617Друштво за производство трговија и услуги БИЛАНС КОНСАЛТИНГ ОФИСЕ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар182.00Не
260100041ФатонЈахја06-05-2017Да5605466Друштво за производство,трговија,транспорт,отстранување на отпадоци,ѓубре и санитарни активности ЕКОЛОГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово272.00Да
270100041ФатонЈахја06-05-2017Не7068000Друштво за сметководствени и финансиски услуги М&Д ФИНАНСЕ ДООЕЛ Гостивар272.00Да
280100042МилеКарамитров09-03-2017Да7002637Друштво за сметководство и консалтинг МАНОЛЕВИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица224.00Не
290100043ЈулијанаКовачева11-04-2017Да4492706Друштво за производство,трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица128.00Да
300100044ЕлизабетаМикова06-05-2017Не112.00Да
310100045ЗанаЗејнулаи09-03-2017Да5381002Трговско друштво за транспорт,градежништво и услуги ИР ГРУП КОНСТРУКТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово120.00Не
320100045ЗанаЗејнулаи09-03-2017Не4713516Друштво за производство, трговија, угостителство, услуги и градежништво ИР ТРАНС Рефет ДООЕЛ увоз-извоз Тетово120.00Не
330100046КаранфилаСтојменова11-04-2017Да5628482Друштво за производство,трговија услуги и транспорт САНТА-ПЛАН ДООЕЛ Кочани80.00Да
340100047АндријанаКостова Мечевска11-04-2017Да5162980Сојуз на ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ на Македонија Скопје152.00Не
350100048ШахинеАјдини09-03-2017Не7560389Друштво за сметководствени, книгиводствени и ревизорски работи, А-З КОНСАЛТИНГ ДОО Тетово,130.00Не
360100048ШахинеАјдини09-03-2017Не6829430Книговодствено биро ТП АРБЕРИА КОНСАЛТИНГ Наим Милаим Ајдини Тетово130.00Не
370100049МирјанаПавловска09-03-2017Да4768710Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје208.00Не
380100050ВеселаТрајчевска Стојановска09-03-2017Да4768710Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје208.00Не
390100051МилаимАјдини09-03-2017Не106.00Да
400100052ЕмилијаЦако09-03-2017Да5652626Друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип176.00Не
410100053МериДимитровска09-03-2017Да5652626Друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип168.00Не
420100054РуменкаЧалкова09-03-2017Да6865801Друштво за вршење на сметководствени работи ЈОМА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Гевгелија200.00Не
430100055ЈованЧалков09-03-2017Да6865801Друштво за вршење на сметководствени работи ЈОМА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Гевгелија200.00Не
440100056ТониМицески11-04-2017Да6120636Трговец поединец ЕКО-ТМ Тони Кирил Мицески ТП Прилеп216.00Не
450100057ЗоранЈаневски09-03-2017Да5789885Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес160.00Не
460100058СузанаРистова-Величковска09-03-2017Да7195478Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје216.00Не
470100059ЈадранкаШуклева09-03-2017Да7671288Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОМАК КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Богородица, Гевгелија104.00Не
480100060МартинДавковски09-03-2017Да5268907Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје208.00Не
490100061НиколаЦветкоски20-06-2017Да5208238Јавно комунално претпријатие ИЛИНДЕН Илинден168.00Не
500100061НиколаЦветкоски20-06-2017Не5858330Друштво за производство,трговија и услуги СН-СД ДОО Мралино Илинден168.00Не
510100062СофијаКадиева20-06-2017Да6399657Друштво за сметководствени услуги КОНСАЛТИНГ-СОФИЈА ДООЕЛ Неготино136.00Не
520100063ВангелицаВидмар09-03-2017Да6888909Друштво за трговија и услуги ВИДМАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје152.00Не
530100064БорјанкаЃорѓиевска09-03-2017Да4092503Друштво за планирање проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО Куманово176.00Не
540100065НаташаМанојловски09-03-2017Да6856187Друштво за финасиско сметководствени и консултантски услуги ПРО АКТИВА ПЛУС ДОО Куманово144.00Не
550100066НаташаТасева09-03-2017Да5808006Друштво за производство инженеринг и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО Куманово192.00Да
560100068ДаницаЦрцевска09-03-2017Не5703344Трговско друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје200.00Не
570100069ВалентинаНелоска09-03-2017Да4184475Друштво за промет на големо и мало, угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
580100069ВалентинаНелоска09-03-2017Да6690718Друштво за хотелирство,туризам,трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово144.00Не
590100070НебојшаМладеновиќ09-03-2017Не5921333Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје96.00Не
600100071МилеДемерџиев09-03-2017Да6854354Друштво за вршење на сметководствени работи ДЕМЕРЏИЕВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Богданци200.00Не
610100073АлександраЈаковиќ06-05-2017Да5159750Фабрика за опрема и делови ФОД ДООЕЛ- Новаци, АД ЕСМ Скопје180.00Не
620100074КатеринаШеровска10-03-2017Не56.00Да
630100075АлександарПетрески10-03-2017Да5532523Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево
Ndёrmarrja Publike pёr Furnizim me Ujё Studencica Kёrcove
204.00Да
640100076ЕвгенијаСтојановска10-03-2017Не4165152Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје136.00Да
650100077ХристинаСтојановска10-03-2017Да6741428Друштво за маркетинг, консалтинг, продукција и услуги РБЦ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Да
660100077ХристинаСтојановска10-03-2017Не6987680Друштво за меѓународна шпедиција и транспорт ЛОГИСТИКА ЕСТЕ ДОО Илинден160.00Да
670100078ЛидијаМицевска10-03-2017Да4165152Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје216.00Не
680100079МаричеИлиеска10-03-2017Да6552560Друштво за сметководствени работи КБ ИЛИЕСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп184.00Да
690100080МаријаДинева Ѓорѓиевска10-03-2017Не7457596Друштво за трговија и услуги ПАНТЕЛЕОН ГС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје112.00Не
700100081ЗлатаГеоргиевска10-03-2017Да5015359Друштво за трговија и услуги ЗОКО-СОФТ ДОО експорт-импорт Скопје112.00Да
710100082ВеснаКалиманоска Данилов26-05-2017Да4671538Друштво за производство, промет и услуги експорт-импорт Т-РЕКС Славка и други ДОО Скопје64.00Да
720100083МарикаСтојчева10-03-2017Да5861128Друштво за трговија,услуги и консалтинг ИНТЕЛЕКТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје232.00Не
730100084ЈасминаЗејниловиќ10-03-2017Да5995353Микрокредитна фондација ХОРИЗОНТИ Скопје176.00Не
740100085СоњаГорјанска Ваневска10-03-2017Да6858546Друштво за сметководтсвени услуги и консалтинг СГ ВАНЕВСКА 2013 ДООЕЛ Скопје216.00Да
750100085СоњаГорјанска Ваневска10-03-2017Не7626932Друштво за сметководствени услуги и консалтинг АВН АКАУНТИНГ ДООЕЛ Скопје216.00Да
760100086СлавицаСтојановска11-04-2017Да4135059Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕУРОИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје224.00Не
770100087АнетаНешовска11-04-2017Да4242769Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје248.00Не
780100088ИлинкаЈовческа11-04-2017Да5436605Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје200.00Не
790100088ИлинкаЈовческа11-04-2017Не5858330Друштво за производство,трговија и услуги СН-СД ДОО Мралино Илинден200.00Не
800100089БорчеАнгелевски10-03-2017Да4058542Друштво за градежништво,увоз-извоз НОВОГРАДБА Владимир и други ДОО-Скопје128.00Да
810100090ЃорѓиЈанчовски11-04-2017Не4134451Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје200.00Не
820100090ЃорѓиЈанчовски11-04-2017Не6660495Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје200.00Не
830100091ЈованкаТодоровска11-04-2017Да4134451Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје208.00Не
840100093ЛидијаЗоровска Тасевска10-03-2017Да6353673Друштво за производство, трговија и услуги АБ ФУДС ЧЕИН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Не
850100094ТањаНастеска10-03-2017Не4058836Хотелско-угостителско акционерско друштво МАКЕДОНИЈАТУРИСТ Скопје16.00Не
860100095ОрханРамадани10-03-2017Да7228490Друштво за сметководствo и даночен консалтинг РОАМЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово192.00Не
870100096МизинВејсељи10-03-2017Да7199201Друштво за книговодствени и консалтинг услуги МСС-КОНТ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово160.00Не
880100099ЕмилијаГичева10-03-2017Да6391427Друштво за консалтинг услуги ФИНКОРП ДООЕЛ Пробиштип152.00Не
890100100ЃореТасков11-04-2017Да6841260Друштво за сметководствени услуги ФИНПОИНТ ДООЕЛ Скопје144.00Да
900100100ЃореТасков11-04-2017Не6755500Друштво за градежништво,трговија и услуги ЛЕНДИ ГРУП ДООЕЛ Скопје
144.00Да
910100101СлавицаЈовановска Краљевска10-03-2017Не152.00Да
920100103ВалентинаМихајловска10-03-2017Да4358406Друштво за производство, услуги и трговија БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово192.00Не
930100104ВеснаАтанасова10-03-2017Не4264070ЛЕК СКОПЈЕ производство и трговија со фармацевтски и козметички производи Лек д.д. Љубљана ДООЕЛ Скопје272.00Не
940100107ДаниелаРистовска10-03-2017Да7230397Друштво ПАН КНИГОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово 176.00Не
950100108АнетаНастевска Николовска10-03-2017Да6783350Друштво за производство, трговија и услуги ЕВА И МИА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје224.00Не
960100109АнетаЛазаровска10-03-2017Да4193466Производно, трговско и услужно друштво Војо Героски и други БИСПРОМЕТ АГРОЦЕНТАР увоз-извоз Битола ДОО176.00Не
970100109АнетаЛазаровска10-03-2017Да6127983Друштво за производство, трговија и услуги БИС-АУТО увоз-извоз ДОО Битола 176.00Не
980100111АлександарЈосифов11-03-2017Да7169264Друштво за сметководствени и консалтинг услуги КУЛТ КОНСАЛТИНГ ДОО Кочани112.00Не
990100111АлександарЈосифов11-03-2017Да7145624Друштво за услуги,материјално, сметководствено и финансиско работење ВВА ПЛУС ДООЕЛ Кочани112.00Не
1000100113СнежанкаВеселинова11-03-2017Да5167825Друштво за деловни услуги и развој,трговија и производство ТУРТЕЛ-ИНКУБАТОР ДООЕЛ Штип152.00Не
1010100120КристинаМариновиќ11-04-2017Да7640170Друштво за книговодство и консалтинг КМ РЕПОРТИНГ ДООЕЛ Скопје216.00Не
1020100121ВеснаКолева11-03-2017Да5554705ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје152.00Не
1030100122АндријанаАнгеловска11-03-2017Да7091800Друштво за интелектуални услуги АНДРИЈАНА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје184.00Не
1040100123МајаИлиева11-03-2017Да6924875Друштво за компјутерско програмирање ЕНДАВА ДООЕЛ Скопје
184.00Не
1050100124ТањаСтојилковиќ Секуловска11-03-2017Да6854028Трговец поединец БОТАСА Тања Љубомир Стојилковиќ Секуловска Скопје200.00Не
1060100125ПавлинаЈузевска11-03-2017Да4014561Акционерско друштво за производство на амбалажа од хартија и картон ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Заштитно друштво Битола216.00Не
1070100127РозитаМилеска11-03-2017Да4781481Друштво за производство, услуги и трговија СИЛИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје264.00Не
1080100130ЛидијаМукаетова11-03-2017Да7005733Трговец поединец БИРО-ЛИДА ТП Лидија Александар Мукаетова Кавадарци88.00Не
1090100131ПавлинаСимоска Тодоровска11-03-2017Не7499124Друштво за консалтинг и сметководствени услуги ПРЕМИУМ СМАРТ АКАУНТ ДООЕЛ Тетово112.00Да
1100100133МикиЃорѓиев11-04-2017Да5938082Друштво за производство, трговија и услуги ФАНТАСТИК БОМИ ДООЕЛ Скопје ул. Драчевска бр.145- Скопје104.00Не
1110100134КостаШекеров11-03-2017Да4528972ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ-NDERMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP144.00Да
1120100135ГабриелаБонкова08-03-2017Да7229712Финансиско друштво ФИНМАК ДОО Скопје160.00Не
1130100136СоњаЈосифовска08-03-2017Да7193068Друштво за сметководствени услуги МССЈ АКАУНТИНГ БИРО ДООЕЛ Скопје176.00Не
1140100137КристинаКостадиновска08-03-2017Да5671221Друштво за трговија и услуги ПРОДУКЦИЈА ПЕРСПЕКТИВА ДООЕЛ Скопје136.00Не
1150100138НовицаНаков26-05-2017Не6788904Друштво за информатичка технологија ИБОРН.НЕТ ДОО Скопје136.00Не
1160100141ДаниелаМитревска08-03-2017Да7095368Друштво за производство, трговија и сметководствени услуги ДЕЈДИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје252.00Не
1170100142ЛенчеДимчевска08-03-2017Не4063538Јавна здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ Скопје208.00Не
1180100142ЛенчеДимчевска08-03-2017Не7095368Друштво за производство, трговија и сметководствени услуги ДЕЈДИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје208.00Не
1190100143ПавлинаЛекоска08-03-2017Да6769349Друштво за производство трговија и услуги РИЕМА 2012 ДООЕЛ Охрид248.00Не
1200100144ИренаНешковска09-03-2017Да4274253Друштво за производство, трговија и услуги НЕШКО увоз-извоз Битола ДООЕЛ224.00Не
1210100145ИгорНешковски09-03-2017Да4274253Друштво за производство, трговија и услуги НЕШКО увоз-извоз Битола ДООЕЛ216.00Не
1220100146ЕмилијаАтанасова09-03-2017Не4748387Друштво за трговија на големо и мало и услуги ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје232.00Не
1230100146ЕмилијаАтанасова09-03-2017Не4313607Друштво за трговија на големо и мало и услуги ФАРЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје232.00Не
1240100147ВикторДонески09-03-2017Да6443532Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје192.00Не
1250100148МаријаМарковска Михајловска09-03-2017Да6647634Друштво за производство,промет и услуги МАРКА МАР ММХ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
1260100149ФатлумМарке09-03-2017Да6397883Друштво за производство трговија и услуги ЛУМИ ФМ ДООЕЛ Дебар192.00Не
1270100149ФатлумМарке09-03-2017Не7047363Друштво за сметководствени и книговодствени работи ЛУМИ-ФМ КОМПАНИ ДООЕЛ Дебар192.00Не
1280100150ГоранчоТрајковски06-05-2017Не4142004Друштво за производство и трговија МИС ГЛОБУС ДОО експорт-импорт Скопје112.00Не
1290100151СтефчеТрајковски09-05-2017Не4142004Друштво за производство и трговија МИС ГЛОБУС ДОО експорт-импорт Скопје104.00Да
1300100153МаријаМитеска09-05-2017Да4142004Друштво за производство и трговија МИС ГЛОБУС ДОО експорт-импорт Скопје144.00Не
1310100153МаријаМитеска09-05-2017Не4058518Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЛУРФЛОК-1 увоз-извоз ДОО Скопје144.00Не
1320100154МагдицаРистова09-03-2017Да6190065Друштво за сметководствени и финансиски услуги МАРИС БИРО ДООЕЛ Велес224.00Не
1330100155МарикаЃорѓиева09-03-2017Не4691130ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје136.00Не
1340100156ДубравкаЗографска09-03-2017Да6726771Друштво за консалтинг,трговија и услуги СЕКТОР 011 ДООЕЛ Скопје224.00Не
1350100157ДаниелаПауновска09-03-2017Не7221290Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје120.00Не
1360100158ВеснаЗафировска20-06-2017Да6807011Друштво за сметководствени услуги ЗАНФИЛ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје144.00Не
1370100159БебаМалинкова20-06-2017Да6807011Друштво за сметководствени услуги ЗАНФИЛ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје112.00Не
1380100160ТатјанаШумуликоска10-03-2017Да5378257Друштво за финансиско-сметководствени услуги СС-ТВИНС ДОО Охрид160.00Не
1390100161ЈованКузманоски10-03-2017Да5378257Друштво за финансиско-сметководствени услуги СС-ТВИНС ДОО Охрид160.00Не
1400100162ГоранКузманоски10-03-2017Да4266161Друштво за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ИНФО-БИРО Драган и Димитри ДОО Охрид132.00Не
1410100163СветланаИвановска10-03-2017Не6246648Друштво за производство, трговија и услуги ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје216.00Не
1420100164АлександраЗорбовска11-04-2017Да4714253Друштво за трговија на големо и мало ФЕРОГЛАС Зоран и Коста ДОО Скопје168.00Не
1430100165СлавицаТимовска11-04-2017Да4136179Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт Скопје192.00Не
1440100167КаролинаКутуловска10-03-2017Да6498329Друштво за производство,трговија и услуги ИТЦ КЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово112.00Да
1450100168ИвонаМилосавлеска10-03-2017Да6791980Друштво за производство, трговија и услуги ИТХР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје168.00Не
1460100169ДраганаИлијевска26-05-2017Да7121792Друштво за производство, трговија и услуги ПРО АКАУНТ ДД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово144.00Не
1470100170ВанчоАнгелов10-03-2017Да6513069Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛМАРК МВМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци200.00Не
1480100173БилјанаКржовска10-03-2017Да5265568СОС КИНДЕРДОРФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ од Инсбрук-Република Австрија ПОДРУЖНИЦА во Република Северна Македонија Скопје152.00Не
1490100174ДаниелаСтефаноска10-03-2017Да6839150Друштво за градежништво БЕХАР БРАНЧ ДООЕЛ Скопје200.00Не
1500100177СузанаПетровска30-01-2018Да5490120Друштво за производство,промет и услуги ОКИ-ПРОМ Орце ДООЕЛ увоз-извоз Делчево88.00Не
1510100178РозитаКостова10-03-2017Не7080336Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје144.00Не
1520100179ЛенчеМисовска10-03-2017Да7326548Друштво за сметководствени услуги БИРО ПРОФИТ ПЛУС ДООЕЛ Тетово144.00Не
1530100180СветланаБожиновска30-01-2018Да5453933Друштво за трговија,производство и услуги БОЖИНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово152.00Не
1540100181ЛидијаЈаневска30-01-2018Да5453933Друштво за трговија,производство и услуги БОЖИНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово104.00Да
1550100183СејфулаБајрами09-05-2017Не4597494Друштво за транспорт, трговија, услуги и посредување КОНТА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с.Романовце192.00Не
1560100183СејфулаБајрами09-05-2017Не5933781ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје192.00Не
1570100184ВеснаМарковиќ11-04-2017Да6938469Друштво за градежништво,проектирање и инженеринг СИТИ БИЛД ДООЕЛ Скопје152.00Не
1580100186ГабриелаАнастасовска11-04-2017Не56.00Да
1590100187ОливијаУрбан11-03-2017Да4267842Друштво за услуги и трговија на големо и мало ДИОМА КОМЕРЦ Оливија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
1600100188БесимЦара11-04-2017Не6626475Друштво за сметководствени услуги ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ББ ДОО Тетово96.00Не
1610100188БесимЦара11-04-2017Да4035151Државно средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука МОША ПИЈАДЕ-Тетово96.00Не
1620100189СлавицаМитревска11-03-2017Да7068310Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје152.00Не
1630100190БесимШаќири11-04-2017Не6626475Друштво за сметководствени услуги ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ББ ДОО Тетово112.00Не
1640100190БесимШаќири11-04-2017Не6018939ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово112.00Не
1650100191ВалентинГалевски11-03-2017Да6881203Друштво за економско-правни услуги БИРО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје120.00Не
1660100192АтанасАтанасов09-05-2017Не6851894Трговец Поединец АТАНАС КИРИЛ АТАНАСОВ ТП с.Сушица Ново Село128.00Да
1670100192АтанасАтанасов09-05-2017Не6851894Трговец Поединец АТАНАС КИРИЛ АТАНАСОВ ТП с.Сушица Ново Село128.00Да
1680100193БлагојчеЌимоски09-05-2017Не7708599Друштво за книговодствени, сметководствени работи и даночно советување ЌИМОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп104.00Не
1690100194ЛилјанаАтанасова11-03-2017Да6816754Трговец поединец за извршување сметководствени работи ГАЛА КОНСАЛТИНГ Лиљана Доне Атанасова ТП Кочани176.00Не
1700100195ДаницаЃеоргиевска11-03-2017Да5383161Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје200.00Не
1710100196ЃорѓиАлексов15-03-2017Да6869564Друштво за производство, трговија и услуги Антхура МК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани304.00Не
1720100197СлободанкаАпостоловска15-03-2017Да7330260Друштво за сметководство,ревизија и даночно советување Д И Д ЕКСПЕРИЕНС ДООЕЛ Скопје136.00Не
1730100198ВенераСтојкова11-04-2017Не7088922Друштво за производство АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица232.00Не
1740100199КристинаХристова11-04-2017Да6813593Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги КОЛИД ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село184.00Не
1750100203ТатјанаАпостоловска15-03-2017Не4263154Друштво за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје144.00Не
1760100205КатеринаФилкоска11-04-2017Да5260264Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНО увоз-извоз Битола ДОО176.00Не
1770100206ВасеКоцев15-03-2017Да6841619Трговец Поединец за сметководствени работи ТП ВК КОНСАЛТИНГ Васе Ване Коцев Кочани176.00Не
1780100207ДаниелаПољанковска09-05-2017Да7259093Друштво за сметководствени услуги ДН КОНСАЛТИНГ 2018 ДООЕЛ Скопје
104.00Не
1790100208ВеселаКраљева07-02-2018Да5239265Република Македонија, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Јавна научна установа, Институт за македонска литература - Скопје184.00Да
1800100208ВеселаКраљева07-02-2018Не7239343Друштво за книговодствени услуги ПРОФИТ АНА ДООЕЛ Скопје184.00Да
1810100209СањаИлиќ15-03-2017Да7339054Друштво за управување со недвижен имот ЕАСТ ГАТЕ ЛИВИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје152.00Не
1820100210ДеанТодоровски15-03-2017Да4680863Друштво за промет на големо и мало и книговодствени услуги СКОПСКА ЦРНА ГОРА ПРОМЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје172.00Не
1830100211ИгорЗотевски15-03-2017Да6092489Друштво за производство трговија и услуги ЗОТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје248.00Не
1840100214ВераВеселинова16-03-2017Да7139187Трговец поединец ПЕРСОНАЛИТИ ТП Овластен сметководител Вера Драган Веселинова Скопје136.00Не
1850100215ЛидијаКукеска17-03-2017Да4443730Друштво за услуги,трговија и производство ПАОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп136.00Не
1860100218РадојкоМерџаноски17-03-2017Да6899820ТП за сметководство и консалтинг услуги БИЛАНС ПОЗИТИВА Снежана Веле Трајаноска с.Долно Седларце,Брвеница160.00Не
1870100219МиленаПетрушевска Спасовска17-03-2017Да6612512Друштво за производство, трговија и услуги ЕСТРЕЛА-М КОНТ ДООЕЛ Куманово160.00Не
1880100220ОливераЃорѓевска17-03-2017Не7221991Друштво за сметководствени услуги ФДО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Куманово96.00Не
1890100220ОливераЃорѓевска17-03-2017Да5375851Друштво за производство,трговија и услуги БИ-ДА 99 Оливера ДООЕЛ увоз-извоз Куманово96.00Не
1900100221РадмилаЦоцеска17-03-2017Да6769349Друштво за производство трговија и услуги РИЕМА 2012 ДООЕЛ Охрид224.00Не
1910100222ВерицаИсакоска17-03-2017Да5847150Трговско друштво за производство, трговија и услуги ФАКТОРИНГ - КМЈ увоз-извоз, ДООЕЛ, Охрид208.00Не
1920100223КатеринаСпировска11-04-2017Да5407885Друштво за производство,услуги,угостителство,трговија и транспорт ГЛЕЧЕР Ивица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово120.00Не
1930100224СокицаТрендевска11-04-2017Да7004524Друштво за деловни услуги НЕОКОНТ ДООЕЛ Куманово136.00Не
1940100225ЕмилијаБајдевска11-04-2017Да5004314Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЉКОВСКИ,Стојан и Лепа,ДОО увоз-извоз Куманово144.00Не
1950100227НеџмендинЉека17-03-2017Да7139144ТП БИРО ЗА СМЕТКОВОДСТВО ЉЕКА Неџмедин Шабан Љека Тетово , TP ZYRE KONTABILITETI LEKA Nexhmedin Shaban Leka Tetove186.00Не
1960100228ВанчоСтојанов17-03-2017Да6280048Друштво за производство,трговија и услуги БИДАТ ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци96.00Да
1970100229ВладкоЛазаров17-03-2017Не5809762Друштво за производство,трговија и услуги СПЛЕНДИД ВП ДООЕЛ Кавадарци104.00Да
1980100230ПавлинкаЛазарова17-03-2017Да6280021Друштво за производство,трговија и услуги СПЛЕНДИД ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци152.00Да
1990100232ЈованВелкоски17-03-2017Не7397704Друштво за книговодствени-сметководствени,консултативни и ревизорски услуги ТАЈО КНГ увоз-извоз ДОО Кичево208.00Не
2000100232ЈованВелкоски17-03-2017Не5473420Јавно трговско друштво за интелектуални и други услуги, трговија, производство, превоз, угостителство и менаџмент Трајче Илиевски и др. Т А Ј О увоз-извоз Кичево ЈТД208.00Не
2010100233ТрајчеИлиевски17-03-2017Да5473420Јавно трговско друштво за интелектуални и други услуги, трговија, производство, превоз, угостителство и менаџмент Трајче Илиевски и др. Т А Ј О увоз-извоз Кичево ЈТД208.00Не
2020100235СузанаНастевска17-03-2017Не4165152Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ СкопјеДа
2030100236ТатјанаЧорбиќ17-03-2017Да7138288Друштво за сметководство, трговија и услуги ЛИБРИС ДООЕЛ Скопје184.00Не
2040100237ЛилјанаАндреевска17-03-2017Да6929087Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги МОНТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола208.00Не
2050100237ЛилјанаАндреевска17-03-2017Да7604475Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги МОНТИНГ ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДСТВО ДОО Битола208.00Не
2060100238ДаниелаЃурчиновска17-03-2017Да5880106Друштво за книговодство,трговија и услуги МФД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
2070100242МилчоНаумоски17-03-2017Да4489276Друштво за услуги и трговија АМЕНА ДООЕЛ Скопје176.00Да
2080100243КетиЃорѓијевска Јакимовска17-03-2017Да4948246Друштво за вршење на сметководствени работи ИНТЕЛАСТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје184.00Не
2090100244ДемиралиРечани22-03-2017Да6846009Овластен сметководител ФЕРФУН ФИНАНСЕ ТП Демирали Абдираим Речани Гостивар136.00Не
2100100244ДемиралиРечани22-03-2017Не7648952Друштво за сметководствени услуги и советување ДОН АКАУНТИНГ & КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Гостивар - Shoqeri per sherbime kontabiliteti dhe keshilla DON ACCOUNTING & CONSALTING SHPKNJP Gostivar 136.00Не
2110100245НаташаКоцева22-03-2017Да7108648Друштво за услуги,трговија и производство ЕКОНОМИКА-ШОПОВИ ДОО увоз-извоз Штип208.00Не
2120100249ГоранЈовчевски23-03-2017Не6848249Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг ИСКОН РЕШЕНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје88.00Да
2130100250ЈасминкаВасилева23-03-2017Не144.00Не
2140100251СтојанкаСтојковиќ23-03-2017Не160.00Не
2150100252ВалентинаЦветковска23-03-2017Да4822293Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСТРА МЕИН Борис ДООЕЛ, Куманово166.00Не
2160100253ЖаклинаДимитријевска23-03-2017Да4822293Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСТРА МЕИН Борис ДООЕЛ, Куманово166.00Не
2170100255БиљанаМихајлова Василева23-03-2017Да4361440Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало БИВЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје176.00Не
2180100257МагдаленаНакова23-03-2017Да7139519Друштво за сметководство и консалтинг КОНЕКТ ПЛУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје184.00Не
2190100258ЕлизабетаДамеска Јовановска23-03-2017Не7666209Друштво за услуги АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ, СУПЕРВЕШТАЧЕЊЕ, РЕВИЗИЈА И СМЕТКОВОДСТВО ДООЕЛ Скопје184.00Не
2200100258ЕлизабетаДамеска Јовановска23-03-2017Да6259960Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР-Скопје184.00Не
2210100259БиљанаКиселички23-03-2017Да6347495Друштво за консалтинг и услуги КАВЕТА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје136.00Не
2220100260ЕленаИцковска11-04-2017Да6191894Друштво за производство, трговија, промет и услуги ИТД ДИСТРИБУЦИЈА ДОО увоз-извоз Скопје144.00Не
2230100261НаташаНикова11-04-2017Да4642597Сметководствено биро БИГЛА ДООЕЛ Скопје176.00Не
2240100262ТомчеМарковски09-05-2017Да4141865Друштво за трговија на големо и мало,услуги АНА ДООEЛ увоз-извоз Битола24.00Да
2250100263МаринаТасевска23-03-2017Да6692800Друштво за производство,трговија и услуги ДВЗМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Штип224.00Не
2260100264ИвицаПејчиќ09-05-2017Да4889584Друштво за производство,трговија и услуги СТИВ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје144.00Да
2270100266РадицаСпасовска23-03-2017Да4448731Трговско друштво за производство, инженеринг и трговија ГОРЕЊСКО ДООEЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
2280100267ГабриелаМатеева23-03-2017Да5815185Друштво за трговија,производство и услуги РЕФРАНС ДОО увоз-извоз Скопје176.00Не
2290100268МенкаЃозева28-03-2017Да6584071Друштво за консалтинг, книговодство, трговија и услуги ЕКСТРА ТИМ ДООЕЛ Скопје144.00Не
2300100269СејдиЏемаили09-05-2017Не7243332Друштво за Сметководствени, книговодствени, ревизорски работи и даночно советување ПРОФИКОНТО ДОО Куманово112.00Не
2310100269СејдиЏемаили09-05-2017Не4116607МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА112.00Не
2320100270ШкумбинШабани09-05-2017Да7243332Друштво за Сметководствени, книговодствени, ревизорски работи и даночно советување ПРОФИКОНТО ДОО Куманово112.00Не
2330100270ШкумбинШабани09-05-2017Не6715052Друштво за градежништво, трговија и услуги ХОЏА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово112.00Не
2340100271СнежанаШкоф05-12-2017Да4277295Друштво за трговија, производство и услуги ДАНЕКС ДОО Скопје152.00Не
2350100272ВеснаЈаневска28-03-2017Да6584977Друштво за градежништво,трговија,производство и услуги АНКЕР ДООЕЛ Скопје132.00Да
2360100272ВеснаЈаневска28-03-2017Не4040244Друштво со ограничена одговорност ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА Пробиштип132.00Да
2370100274АлександраУзуновска28-03-2017Да6865151Друштво за сметководствени и консултантски услуги Д.МЕД ШЕРД СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје128.00Не
2380100276СабитРушитов28-03-2017Да6024211Друштво за сметководствени услуги и трговија ЗЕНУ ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје256.00Не
2390100278СпасенкаДимова28-03-2017Да6284299Друштво за сметководствени,книговодствени работи и консалтинг услуги КАВАДИС ДООЕЛ Неготино168.00Не
2400100279ЛидијаСолакова28-03-2017Да4221273Отворен граѓански универзитет за доживотно учење НЕГОТИНО Неготино200.00Не
2410100280СандаШутова28-03-2017Да5130123Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје232.00Не
2420100280СандаШутова28-03-2017Не4202830Друштво за производство и трговија ХРОМА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Богданци232.00Не
2430100281МаријаБалукоска28-03-2017Да6829198Друштво за сметководствени работи СИДЕКО ДООЕЛ Скопје168.00Не
2440100282БранкоЈовановиќ28-03-2017Да6829198Друштво за сметководствени работи СИДЕКО ДООЕЛ Скопје168.00Не
2450100283ЈованЛековски28-03-2017Да7388705Друштво за вршење сметководствени работи АКАУНТ КОНСАЛТ ДООЕЛ Скопје152.00Не
2460100285УбавкаРистоска27-05-2017Да7005580Биро за Сметководствени услуги АЛФА КОНСАЛТ ДООЕЛ, Тетово
104.00Не
2470100286ВалентинаАндреска28-03-2017Да5404592Друштво за угостителство, услуги и трговија АРАБЕЛА Сафет Селмани увоз-извоз ДООЕЛ Кичево190.00Не
2480100287ВалентинаМилевска21-03-2017Да4385063Друштво за производство,трговија и услуги ВАЈОВЕРА ДООЕЛ увоз-извоз Кичево110.00Не
2490100288ЗлатеПетревски11-04-2017Не7242352Друштво за трговија и услуги АНА ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар144.00Не
2500100288ЗлатеПетревски11-04-2017Да6518311Друштво за трговија и услуги ВИКТОРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар144.00Не
2510100289ВладимирНастовски11-04-2017Да5765129ТП Книговодствено биро КЕФАЛО Владимир Атанас Настовски Тетово72.00Не
2520100291МајаКраќица Крстева21-03-2017Да4137906МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје184.00Не
2530100292ЛиримЗунче21-03-2017Да6025803Друштво за трговија и услуги ЛИРИМ-ЛГ ДООЕЛ увоз-извоз Дебар188.00Не
2540100292ЛиримЗунче21-03-2017Не7528914Друштво за трговија и услуги ЛИРИМ-ЛГ 2021 ДООЕЛ Дебар188.00Не
2550100293СоњаТулиева22-03-2017Да5264456Друштво за производство,услуги и трговија ВБ ТУЛАС увоз-извоз ДОО Штип224.00Не
2560100294МирјанаАрсовска Љамова22-03-2017Да7112009Трговец поединец за сметководствени услуги ТП КАМИКО КОНСАЛТИНГ Мирјана Љубомир Арсовска-Љамова Скопје232.00Не
2570100297БекимЕсати27-05-2017Да7005580Биро за Сметководствени услуги АЛФА КОНСАЛТ ДООЕЛ, Тетово
160.00Не
2580100301ДрагицаМинова20-06-2017Да7068549Трговец Поединец за сметководствени работи ДАЦКА-ДМ КОНСАЛТИНГ ДРАГИЦА АЛЕКСАНДАР МИНОВА ТП Кочани128.00Не
2590100302НерминАдеми22-03-2017Не4219651МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА Скопје120.00Да
2600100302НерминАдеми22-03-2017Не7216360Сметководствени услуги БЕСТ АКАУНТ ТП Нермин Сала Адеми с. Боговиње, Боговиње120.00Да
2610100303ВеснаЈовановиќ22-03-2017Не5214114ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Скопје168.00Не
2620100304БиљанаЈакимовска Дамјановска22-03-2017Не5214114ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Скопје140.00Не
2630100305СтанчеДавидовска11-04-2017Да6997732TП АКТИВА ПЛУС КОНСАЛТИНГ Трговец поединец за сметководствени и консалтинг услуги СТАНЧЕ ВАНЧО ДАВИДОВСКА Куманово144.00Не
2640100306РистоАпостолоски22-03-2017Да5353793Друштво за производство,трговија,услуги и увоз-извоз ВИЗИР ДООЕЛ Штип224.00Не
2650100310ДаниелаКостовска22-03-2017Да5428564Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје156.00Не
2660100314МендеСтанкоски22-03-2017Не6664407Друштво за производство,трговија и услуги МММ-КОМПАНИ 2010 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје96.00Не
2670100314МендеСтанкоски22-03-2017Да6350801Друштво за производство,трговија и книговодствени услуги МММ-НМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје96.00Не
2680100315ОливераЕфремова22-03-2017Не136.00Да
2690100316КетиНаумовска22-03-2017Да6350801Друштво за производство,трговија и книговодствени услуги МММ-НМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје96.00Не
2700100316КетиНаумовска22-03-2017Не6664407Друштво за производство,трговија и услуги МММ-КОМПАНИ 2010 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје96.00Не
2710100317БилјанаНоткова11-04-2017Да5010110Друштво за производство,промет и услуги ПИВКА експорт-импорт ДООЕЛ Неготино136.00Не
2720100318СавкаАндова Николова11-04-2017Да7153384Друштво за производтсво, трговија и услуги ПИВКА КОМПАНИ ДООЕЛ Неготино144.00Не
2730100318СавкаАндова Николова11-04-2017Не5010110Друштво за производство,промет и услуги ПИВКА експорт-импорт ДООЕЛ Неготино144.00Не
2740100319МакедонкаБошевска22-03-2017Да5880734Друштво за производство, трговија и услуги ВИГО-48 ДООЕЛ Битола224.00Не
2750100320НадаТалевска11-04-2017Да5402395Трговско друштво за услуги и трговија ДРАГОН ДООЕЛ с. Сопотница, Демир Хисар160.00Не
2760100321БојанаСаздовска22-03-2017Да6366848Друштво за шпедиција РЕД ШПЕД ДООЕЛ Илинден184.00Не
2770100323НиколаНестороски22-03-2017Да7404026Јавно Претпријатие ВОДОВОД Охрид168.00Не
2780100325ЛидијаКрстева11-04-2017Да5824311Друштво за производство,трговија и услуги КБ-ЛИДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје176.00Да
2790100326ЛидијаСпасовска22-03-2017Да5291496Друштво за производство, трговија и услуги МОНДРИАН ДОО Скопје208.00Не
2800100327ТрајчоВучков22-03-2017Да4049829Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК Берово208.00Не
2810100327ТрајчоВучков22-03-2017Не7260652Друштво за сметководствени услуги ВАНДА-КОНСАЛТ ДООЕЛ Пехчево208.00Не
2820100328БиљанаВластимирова09-05-2017Да7344511Друштво за сметководствени и консултантски услуги ТИА-М КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 184.00Не
2830100329КатицаНиколова22-03-2017Да5194270Друштво за производство на гумени производи и трговија ТЕХНО-ГУМА Николов ДООЕЛ Штип232.00Да
2840100330ДејанФиданчевски22-03-2017Да6585299Друштво за производство,трговија и услуги ЕКОТЕХ ПЛУС ДООЕЛ Скопје200.00Не
2850100331КатеринаБеќарска22-03-2017Да5887259Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ТЕРМОСТИЛ ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Блатец Виница208.00Не
2860100335СузанаЛазеска23-03-2017Да4277716Друштво за трговија и услуги ИНТЕЛЕКТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје152.00Не
2870100336СофијаСтаматовска11-04-2017Да5218977Друштво за производство, трговија и услуги АС-КО УСЛУГИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје208.00Не
2880100337ЛолитаМилановска23-03-2017Да7633114Друштво за сметководствени работи ДИЛА ФИНАНСИИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје136.00Да
2890100338АнгелинаСтефаноска27-05-2017Не92.00Да
2900100341МаргаритаПоповска11-04-2017Да5454735Друштво за сметководствени услуги МСС 2000 ДОО Скопје164.00Не
2910100342ЉупчоБојковски11-04-2017Да5454735Друштво за сметководствени услуги МСС 2000 ДОО Скопје164.00Не
2920100343СлавчеНиколовски11-04-2017Да4798171Друштво за консалтинг услуги СМЕТКОВОДСТВО ФИНАНСИИ И ДАНОЦИ СФИД ДОО Скопје188.00Не
2930100345ЗлаткоМитревски12-04-2017Да5454735Друштво за сметководствени услуги МСС 2000 ДОО Скопје164.00Не
2940100346ИренаСпасовска12-04-2017Да5454735Друштво за сметководствени услуги МСС 2000 ДОО Скопје164.00Не
2950100348СтаврулаЈанчевска12-04-2017Да5107636Друштво за трговија и услуги ЕУРОЛЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Да
2960100350ЕмаИлковска23-03-2017Не6256201Подружница на странска организација ПАЛАДИУМ ИНТЕРНЕШНЕЛ ЛЛЦ Скопје184.00Не
2970100351ВиолетаПанајотовиќ23-03-2017Да6942164Друштво за производство, трговија и услуги БАСКО ТРЕЈД 2014 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје256.00Не
2980100353ВиолетаЌипровска23-03-2017Да6919286ТП за сметководствени услуги ВИОР-КОНСАЛТИНГ КИПРО Виолета Мирче Ќипровска Скопје184.00Не
2990100354ГоранМиташевски12-04-2017Не6461522Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје180.00Не
3000100355ВиолетаПопоска Миташевска12-04-2017Не6677487Друштво за трговија ЕКСПРЕС БУК ЕЛТ ДООЕЛ Скопје180.00Не
3010100359СлавицаАнчева12-04-2017Да5472229Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје180.00Да
3020100360МилицаМарковска Трајковска23-03-2017Да6065546Друштво за трговија и услуги ЕКСПРЕС КОНТО ДООЕЛ Скопје200.00Не
3030100361ИлеМарковски23-03-2017Не88.00Да
3040100362МусаБабачиќ23-03-2017Не176.00Не
3050100363НехатСинани23-03-2017Да6224695Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје208.00Не
3060100364СелаудинИмами23-03-2017Да5737796Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје208.00Не
3070100365ПавлинаВелкова23-03-2017Да5702950Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје208.00Не
3080100366СилванаСтојчевска26-12-2017Да7216181Друштво за трговија и услуги ДАРЈАН КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СкопјеДа
3090100368ВерицаНиколова07-02-2018Не4054857Јавно претпријатие СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ц.о.-Скопје120.00Не
3100100372ШерефединАмити30-01-2018Да7286015Финансиско друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС АД Скопје120.00Не
3110100373БилјанаТалеска09-05-2017Да4139330Друштво за трговија, услуги и производство АГРОМА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица176.00Не
3120100374ЖаклинаМанавска23-03-2017Да4139330Друштво за трговија, услуги и производство АГРОМА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица168.00Не
3130100376БилјанаИвановска25-07-2017Не7110472Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВСКИ ДВД-БК ДООЕЛ Кочани88.00Да
3140100378СузанаВасовска28-03-2017Да4632729Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје212.00Не
3150100380СнежанаЗеловска28-03-2017Не4632729Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје180.00Не
3160100382СилваЈовановска28-03-2017Не7068310Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје184.00Не
3170100383АнчеТодоровска Видановска09-05-2017Да6202829Друштво за производство, трговија и услуги СИДАРТА - СВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола160.00Не
3180100384ЛенчеЃоргиевска28-03-2017Да6598927Друштво за услуги и трговија ПРО ФЕЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Битола168.00Не
3190100386СпасијаПејкоска28-03-2017Да5885086Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО176.00Не
3200100387СлоботкаПетрушевска09-05-2017Не112.00Не
3210100389ГаниметеАјдари28-03-2017Да5867983Друштво за трговија и услуги ОРТЕКУ ДОО Тетово160.00Не
3220100390ЗулџелалАјдари28-03-2017Да5867983Друштво за трговија и услуги ОРТЕКУ ДОО Тетово152.00Не
3230100391ТатјанаКатушевска Катушиќ28-03-2017Да6224695Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје272.00Не
3240100392ВаљдетДервиши28-03-2017Да5702470Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје232.00Не
3250100394ВеличкаГеоргиева28-03-2017Да5634385Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа НЕТ-КАБЕЛ ДООЕЛ Струмица224.00Не
3260100395СлавчоПоповски09-05-2017Да7230044Друштво за трговија и услуги СЛАВЕ-ВП ДООЕЛ Струмица192.00Не
3270100396ВладкоПејкоски28-03-2017Да5162742Трговско друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје168.00Не
3280100398СоњаСтојановска28-03-2017Да4451783НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
NATIONAL INSURANSE BUREAU
NATIONAL BUREAU D ASSURANSE
NATIONALBURO FUR DIE VERSICHERUNG
National bureau d assurance
216.00Не
3290100399СнежанаРистеска28-03-2017Да5300118Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги АТА МЕТАЛОТЕХНИКА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден168.00Не
3300100399СнежанаРистеска28-03-2017Не4128079Друштво за производство, услуги и трговија МЕТАЛОТЕХНИКА увоз-извоз ДОО Прилеп168.00Не
3310100401ЈорданкаЈовановска28-03-2017Да4126416Друштво за производство, промет, инженеринг и застапување ИДНИНАПРОМ Васка и Борис ДОО Скопје160.00Не
3320100402ЖаклинаДрагарска30-01-2018Да4011244Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола П.О.136.00Да
3330100406СилвиАтанасовска28-03-2017Да4011244Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола П.О.180.00Да
3340100407ГоцеЧипишков28-03-2017Да4052684Империал Тобако ТКС Акционерско друштво Скопје160.00Не
3350100409СашоВидановски29-03-2017Не16.00Да
3360100410МирјанаСлатинова12-04-2017Да4268814Трговско друштво за трговија и услуги Маџар Зоран Авто сервис МАЏАР с.Косел ДООЕЛ Косел112.00Да
3370100411ТанкаДелева-Петровска29-03-2017Да6274013Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз БИЛАНС-КОНСАЛТИНГ ДОО Струмица168.00Не
3380100412ВеснаСарагинова29-03-2017Не5108802Трговско друштво за производство, преработки, услуги и трговија на големо и мало ГОЛДВИС експорт импорт Битола ДООЕЛ224.00Не
3390100412ВеснаСарагинова29-03-2017Да6455620Друштво за производство, трговија и услуги ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Битола224.00Не
3400100413ЈасминкаЗимбакова29-03-2017Да4320964Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица200.00Не
3410100414ГорданаЕдровска29-03-2017Да7515030Друштво за производство услуги и трговија ВЕБОР-Г 2021 ДООЕЛ Струмица192.00Не
3420100415ВеснаНиколовска29-03-2017Да4688210Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА - КОМЕРЦ АД Скопје248.00Не
3430100415ВеснаНиколовска29-03-2017Да6532489Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки НЕТ МОНТИНГ ДОО Скопје248.00Не
3440100416ВалентинаВасилевска12-04-2017Не5399521Друштво за вработување на инвалидни лица, издавачка дејност, производство, трговија и услуги ВИНСЕНТ ГРАФИКА Жељко и други ДОО експорт импорт Скопје176.00Да
3450100417ВикторКостовски29-03-2017Да4238559Друштво за интелектуални услуги ГОРВИК ДООЕЛ Скопје136.00Не
3460100418ГорданаТемелковска Костовска29-03-2017Да4376617Друштво за превоз,промет и услуги РУЛЕ-ТУРС ДОО експорт-импорт Скопје160.00Не
3470100418ГорданаТемелковска Костовска29-03-2017Не4219155Друштво за превоз на патници и стоки во домашен и меѓународен сообраќај ЈУГ-ТУРИСТ ДООЕЛ Скопје160.00Не
3480100419ВитоНиколоски12-04-2017Не136.00Не
3490100420МимозаТрајкоска29-03-2017Да4243269Акционерско друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА-МИНЕРАЛ увоз-извоз Прилеп152.00Не
3500100422АнетаАнчевска29-03-2017Не6003443Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз - извоз Скопје160.00Да
3510100423ЈелицаБосевска29-03-2017Да6758371Друштво за производство, трговија, услуги и консалтинг СБЈ-БОСЕВСКИ ДООЕЛ Скопје84.00Не
3520100424БилјанаДракуловска29-03-2017Не16.00Да
3530100425НенадНајдовски29-03-2017Да7242298Друштво за вршење сметководствени работи АКОНТО ДООЕЛ Скопје240.00Не
3540100426СилванаДанева29-03-2017Не4067037Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп184.00Не
3550100427ЕленаАлексовска29-03-2017Не4067037Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп160.00Не
3560100428МаргаретаПоповска Гошева29-03-2017Да4067037Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп176.00Не
3570100429БилјанаНиколовска-Митева29-03-2017Да4067037Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп152.00Не
3580100431ЖаклинаВелјановска29-03-2017Да5738059Друштво за трговија и услуги ОМЕР КОМПАНИ ДООЕЛ с.Сарај Скопје224.00Не
3590100432ВеснаАндонова23-08-2017Да5632706Друштво за производство трговија и услуги ШИТКАРСКИ ДООЕЛ Свети Николе216.00Не
3600100434СпасијкаЈованова29-03-2017Да5562295Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци128.00Да
3610100436МајаИвановска29-03-2017Да5034515Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје305.00Не
3620100437КирилАндоновски29-03-2017Да5034515Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје192.00Не
3630100438ЕленаАдамова29-03-2017Да5034515Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје325.00Не
3640100439ТасеБогдановски29-03-2017Да6745059Книговодствени услуги ТП КОНТОПРОМ Тасе Мерџан Богдановски с.Јегуновце,Јегуновце152.00Не
3650100440БранкоАризанов12-04-2017Да5355001Трговско друштво за сметководствени услуги и трговија ГАЛИБО ДООЕЛ Гевгелија104.00Не
3660100441КатеринаВеловска29-03-2017Не6528848АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
216.00Не
3670100442СнежанаМитреска29-03-2017Да6875246Друштво за трговија и услуги МОЕ КНИГОВОДСТВО ДОО Скопје104.00Не
3680100443ВалентинаТошевска29-03-2017Да6875246Друштво за трговија и услуги МОЕ КНИГОВОДСТВО ДОО Скопје112.00Не
3690100444ЦонаАнчевска29-03-2017Не80.00Да
3700100445СветланаСтојановска23-03-2017Да7632746Друштво за сметководствени услуги ОРКА АКАУНТ ДООЕЛ Скопје200.00Не
3710100446ЕленаОвнарска29-03-2017Да7034210Друштво за сметководствени услуги и консалтинг БИРО АКТИВА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје104.00Не
3720100448ГорданаКостадиновска08-03-2017Не160.00Не
3730100449АнетаЏајкоска08-03-2017Да4633148Силк Роуд Банка АД Скопје
Silk Road Bank AD Skopje
200.00Не
3740100450ЉупчоРизов14-06-2017Не92.00Не
3750100451ЗорицаАџи-Николова Ордева08-03-2017Да6837433Трговец поединец за сметководствени услуги ЗОРИЦА ПАНЧЕ АЏИ-НИКОЛОВА ОРДЕВА ТП Штип192.00Не
3760100453РужицаРусеска08-03-2017Да5639093Друштво за превоз, трговија и услуги МИ ТРАНС увоз-извоз Велешта ДООЕЛ96.00Не
3770100454ЗимерКамбери08-03-2017Не152.00Не
3780100455БорчеБогески08-03-2017Да5896100Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје264.00Не
3790100456ВиолетаПавловска08-03-2017Да4947428Друштво за промет и услуги ЈУНАЈТЕД ФАЈНЕНШАЛ извоз-увоз ДООЕЛ Скопје104.00Не
3800100457СоњаТаковска08-03-2017Да6111858Друштво за инженеринг и градежништво МАКОМ ГРАДБА ДООЕЛ Скопје184.00Не
3810100458ЕлизабетаГигова08-03-2017Да4136691Акционерско друштво Печатница КИРО Д. ДАНДАРО заштитно друштво Битола224.00Не
3820100460МексутАсани13-07-2017Да4429052Производно,трговско,транспортно,градежно,услужно друштво Мексут Асани АРТИАН увоз-извоз Струга ДООЕЛ216.00Не
3830100462АнетаКостадинова08-03-2017Да5835631Друштво за консалтинг и услуги ОРМА ДООЕЛ Гевгелија168.00Да
3840100464АнаАзеска08-03-2017Да7419740Друштво за производство и трговија МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга272.00Не
3850100465МараБогданоска08-03-2017Да7214898Трговец поединец КОНТО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ Мара Ставре Богданоска Кичево104.00Да
3860100466АрдианИмери08-03-2017Да6899269Биро за економски и правни услуги КОНТО ПЛУС МСС ТП Имери Абдулбари Ардијан Гостивар104.00Да
3870100467ТеодораСоломанова Илиќ08-03-2017Да4074009ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје192.00Не
3880100468МајаСмилевска Кокаловиќ08-03-2017Да4074009ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје184.00Не
3890100469ИренаИванова08-03-2017Не7642067Друштво за информатички технологии КОМПЛИТ СИНЕРЏИ ДОО Скопје288.00Не
3900100476БранкаНастевска12-04-2017Не6431852Друштво за производство,трговија и услуги НАСТЕВСКИ ЛБ ДООЕЛ Кочани112.00Не
3910100477МаријаВучковиќ12-04-2017Да7068379БЕК АП КОНСАЛТИНГ ТП Марија Драган Вучковиќ Скопје216.00Не
3920100478ФанкаСивова08-03-2017Не4067037Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп136.00Не
3930100479ВанчоСтојанов08-03-2017Не112.00Не
3940100480ВеснаКовачева08-03-2017Не6436919Друштво за трговија и услуги ДЕНИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица136.00Не
3950100481ВиолеткаТрајанова08-03-2017Да7693001Трговец поединец за ревизија,сметководство,судско вештачење и консалтинг услуги Виолетка Ѓорге Трајанова ЛИНК РЕВИЗИЈА ТП Радовиш160.00Не
3960100486ЗораЈованова12-04-2017Да6431011Друштво за трговија и услуги ФЕЈ КАН АКОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
3970100488ФејзиИсени12-04-2017Да6431011Друштво за трговија и услуги ФЕЈ КАН АКОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
3980100489СоњаЛонгурова08-03-2017Да5151929Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ИСАР ПО Штип200.00Не
3990100490МиткоТрифуноски08-03-2017Да7316399ТП овластен сметководител Митко Круме Трифуноски Струга128.00Не
4000100491МаринаСимоновска08-03-2017Да4802462Друштво за услуги и трговија КНИГОВОДИТЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
4010100493СнежанаПетковска08-03-2017Да6500374Друштво за монтажа, инженеринг и трговија МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје224.00Не
4020100494СилванаТодороска08-03-2017Да7095880Друштво за книговодствени, сметководствени работи и даночно советување ЛЕОНИДАС БЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп152.00Не
4030100496РужицаИлиева09-05-2017Да4998472Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги МИН-ЕКС Петре ДОО увоз-извоз Кавадарци 168.00Не
4040100497БилјанаНиколовска08-03-2017Да7315902Друштво за производство, трговија и услуги СИА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка 72.00Да
4050100498ГорданаТасевска08-03-2017Да5450942Друштво за промет и услуги СИА-2000 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка72.00Да
4060100499МајаТрајковска08-03-2017Да6128238Друштво за производство, промет и услуги РЕПРО ТРАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
4070100500ГоцеКузмановски12-04-2017Да4616715Друштво за сметководствени услуги и даночно советување ПРИМАКОНТИ ДОО Скопје200.00Не
4080100501БилјанаЧавдаровска08-03-2017Да4193113Друштво за услуги ГИВЕКО ДООЕЛ Скопје248.00Не
4090100503АлександраАнгеловска08-03-2017Не5450942Друштво за промет и услуги СИА-2000 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка80.00Да
4100100503АлександраАнгеловска08-03-2017Да7315902Друштво за производство, трговија и услуги СИА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка 80.00Да
4110100504ИгорАнгеловски08-03-2017Не7315902Друштво за производство, трговија и услуги СИА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка 176.00Да
4120100504ИгорАнгеловски08-03-2017Да5450942Друштво за промет и услуги СИА-2000 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка176.00Да
4130100505ЦветанкаМаркова08-03-2017Да6687377Приватна здравствена установа-Поликлиника од специјалистичко-консултативната здравствена дејност ЖАН МИТРЕВ ДИЈАГНОСТИК Струмица172.00Не
4140100505ЦветанкаМаркова08-03-2017Не7270038Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги БИСТРЕН ДООЕЛ с. Љуботен Штип172.00Не
4150100505ЦветанкаМаркова08-03-2017Да5596114Приватна здравствена установа-Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ Скопје172.00Не
4160100507МајаДимески08-03-2017Да6158471ТП КАПИТАЛ МД Книговодствени услуги Маја Милан Димески Скопје168.00Не
4170100508ШарљиндаКуртиши-Хасани08-03-2017Да4163885Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО-ПРОГРЕС ДООЕЛ експорт-импорт с.Лавце,Тетово104.00Не
4180100509ВетонХасани08-03-2017Да4163885Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО-ПРОГРЕС ДООЕЛ експорт-импорт с.Лавце,Тетово104.00Не
4190100510МилеДимитров08-03-2017Не80.00Не
4200100512АбдушДемири12-04-2017Да7030215Политичка партија Движење БЕСА Скопје32.00Не
4210100513НурединДеари12-04-2017Не6857299Приватна агенција за вработување ЏОБ 2011 Скопје80.00Не
4220100514МетинХоџа12-04-2017Да6804675Трговец поединец за книговодствени услуги РЕКОНТ ПЛУС Метин Хамди Хоџа Тетово96.00Не
4230100515ЈусуфИљази12-04-2017Да7226896ТП за сметководствени услуги РЕКОНТ ГРОУП Јусуф Ејуп Илази Тетово, TI per sherbime kontabiliteti REKONT GROUP TI Jusuf Ejup Ilazi Tetove96.00Не
4240100516СашоИванов08-03-2017Не6188893Друштво за производство на лекови, гранични и козметички производи ГАЛАФАРМ ДОО Скопје112.00Не
4250100516СашоИванов08-03-2017Не6985211Друштво за сметководствени, консалтинг и други интелектуални услуги ИВАНОВИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје112.00Не
4260100517СоњаАрсовска Иванова27-05-2017Да6738990Република Северна Македонија Национална установа ТЕАТАР КОМЕДИЈА Скопје
Republika e Maqedonise se Veriut,Institucioni Nacional TEATRI I KOMEDISE Shkup
Republic of North Macedonia, National Institution THEATER COMEDY Skopje
72.00Да
4270100519ДаркоПопчев09-05-2017Да4515820Друштво за книговодствени услуги и трговија ЕКО СТЕП извоз-увоз ДОО Скопје240.00Не
4280100520БиљанаФилиповиќ08-03-2017Да7289960Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово-Ndermarja publike per planet hapsinore dhe urbane Kumanove-Plani Kumanove144.00Да
4290100520БиљанаФилиповиќ08-03-2017Не7211066Друштво за сметководствени услуги ЛБМ АУТСОРС ДООЕЛ Куманово144.00Да
4300100521ЕлениАцевска30-01-2018Да5838495Друштво за обезбедување имоти и лица РОЈАЛ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Битола200.00Да
4310100523ФиданкаСинадинова22-03-2018Да6097260Друштво за производство на земјoделска механизација АГРО-БАР ДОО Виница-во стечај176.00Не
4320100524ЃурѓицаАндоновска25-07-2017Да6669042Друштво за производство, трговија и услуги КОНТО КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово152.00Да
4330100525ЕлизабетаСурлаџија12-04-2017Не152.00Не
4340100527МирјанаГраматковска08-03-2017Не5159750Фабрика за опрема и делови ФОД ДООЕЛ- Новаци, АД ЕСМ Скопје168.00Не
4350100528ЕлеонораПетрушева Јаневска08-03-2017Да4874544Друштво за автоматска идентификација ШПИЦА СИСТЕМИ ДОО увоз-извоз Скопје192.00Не
4360100529МериДавитковска08-03-2017Да4363647Друштво за производство и промет ВОЌАРКООП КОМЕРЦ ДОО Експорт-Импорт Скопје184.00Не
4370100532ВеснаИвановска08-03-2017Да7079265Трговец поединец за сметководствени услуги ВЕСНА АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКА ТП Струмица56.00Да
4380100533ТинаНеделковска08-03-2017Не5274974Друштво за производство, трговија и услуги ЛА. И. Ф. ДООЕЛ експорт-импорт Скопје144.00Не
4390100534МатеАндоновски08-03-2017Не4296451Друштво за производство трговија и услуги НОВ МОДЕЛ ДОО увоз-извоз Куманово152.00Не
4400100536МаријаКостовска09-05-2017Не5654335Друштво за транспорт,трговија и услуги ГОЛДИНГ-М.С ДООЕЛ увоз-извоз Скопје240.00Не
4410100536МаријаКостовска09-05-2017Да5607957Друштво за производство,трговија и услуги АНИЗОР Драшко ДООЕЛ експорт-импорт с.Шишево Сарај240.00Не
4420100537МајаСтојановска08-03-2017Не4059867Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден112.00Не
4430100538МајаДимитровска08-03-2017Да4161742Друштво за сметководство и консалтинг ИЗБОР ДООЕЛ Скопје192.00Не
4440100539ЕленаАтанасовска Велковска08-03-2017Да6912826Друштво за сметководствени услуги и даночно советување РЕВИКОН КОНСАЛТИНГ СЕЕ ДООЕЛ Скопје160.00Не
4450100540ЗорицаМихаилова08-03-2017Не6143865ФЛЕШ КОНСАЛТИНГ Друштво за трговија и услуги ДОО Скопје80.00Да
4460100542ГорданаПопова12-04-2017Да4679857Друштво за производство, трговија и услуги Никола Јанковски ТРИТОН увоз-извоз ДООЕЛ Битола200.00Не
4470100543СилванаТрајкова08-03-2017Да5995353Микрокредитна фондација ХОРИЗОНТИ Скопје200.00Не
4480100544ФетиАлиу12-04-2017Да5423139Друштво за производство трговија и услуги ФИНАНС 21 Фети ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар144.00Да
4490100545БелиндаНиколовска08-03-2017Да6814522Трговец поединец за книговодствени услуги БИЛАНС ЕЛИТ Белинда Павле Николовска ТП Виница200.00Не
4500100548СветланаЛазаревска08-03-2017Да6032109Друштво за консалтинг, промет и услуги ЛБС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје96.00Не
4510100550ТатјанаКонеска08-03-2017Не5885086Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО176.00Не
4520100551НеимСејдини08-03-2017Да6818234Биро за книговодствени услуги МНС КОНСАЛТИНГ ТП Неим Ќенан Сејдини с.Врапчиште Врапчиште 174.00Да
4530100552ЌиркоМанојлоски08-03-2017Да7201940Овластен сметководител ФАКТ АБЦ ТП Ќирко Нуфрија Манојлоски Гостивар120.00Не
4540100553ГазмендРистеми30-01-2018Да7704496Друштво за сметководство,книговодство,ревизија,трговија и услуги ТЕКОНТО ГРГ ДООЕЛ Гостивар112.00Не
4550100554ЈасминкаОклевска12-04-2017Да7174462Сметководство и даночен консалтинг АКСА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје152.00Не
4560100556БилјанкаЗлаткова08-03-2017Не5539218Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип184.00Не
4570100558МаријаЈовчевска09-03-2017Не5539218Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип176.00Не
4580100559СлавицаИлиевска09-03-2017Не200.00Не
4590100561БилјанаМатеска09-03-2017Да6717543Трговско друштво за производство трговија и услуги МЕГРА ЧАУЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид136.00Не
4600100563НаташаПоповска09-03-2017Да6769500Друштво за производство, трговија и услуги ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден176.00Да
4610100564СањаДавиткова09-03-2017Не5731305МИМИ МУЗИКА промет со музички инструменти и опрема ДООЕЛ увоз-извоз Скопје96.00Не
4620100565НаташаАтанасовска09-03-2017Да5744075Друштво за медиумски активности ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје176.00Не
4630100566НешкаПецева09-03-2017Да5413265Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип184.00Не
4640100568ЗоранМанчевски12-04-2017Да6965520Сметководствени услуги и консалтинг БРУТО ПЛУС Зоран Тоде Манчевски ТП Прилеп96.00Не
4650100569МураткаМамуд09-03-2017Не128.00Не
4660100570СнежаТалевска10-03-2017Да5226597Трговец поединец СНЕЖА АНЃЕЛ ТАЛЕВСКА ТП Штип160.00Не
4670100571ЈанеЗероски12-04-2017Не5026377СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола248.00Не
4680100572СтојкаЃеоргиева10-03-2017Не5168678Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија„ во државна сопственост-Скопје Shoqate aksionare per komunikacion postar „Posta e Maqedonise se Veriut" ne pronesi shteterore-Shkup State-Owned Joint-Stock Company for Postal Traffic POST OF NORTH MACEDONIA-Skopje40.00Да
4690100573ШабанВесељи12-04-2017Не88.00Не
4700100574СнежанаТасевска12-04-2017Да5549108Друштво за производство,трговија и сметководствени услуги АНАТАС-92 ДООЕЛ увоз-извоз,Куманово120.00Не
4710100575КирилТасевски12-04-2017Да5549108Друштво за производство,трговија и сметководствени услуги АНАТАС-92 ДООЕЛ увоз-извоз,Куманово96.00Не
4720100577ВалентинаЃуровска10-03-2017Да7068310Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје176.00Не
4730100578ЛенкаЦуцулеска10-03-2017Да4129156Заштитно трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Цуцулески и др. КРИВОГАШТАНИ-ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Прилеп248.00Не
4740100579ЕленаМихаилова10-03-2017Не6278744Друштво за производство,трговија и услуги КЛИНА ДООЕЛ с.Градец Виница144.00Не
4750100579ЕленаМихаилова10-03-2017Да5284473Друштво за услуги и промет ХИПОКС ДОО Сашо Соколовски и Венцо Соколовски увоз-извоз Виница144.00Не
4760100580ДушанкаРадевска10-03-2017Да7008635Сметководител ТП.МОНСТЕФ КОМПАНИ Душанка Стеван Радевска Скопје, Бутел160.00Не
4770100582МаринаГоловска10-03-2017Не5920922КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје160.00Не
4780100583ГоцеКостоски10-03-2017Да5539145Трговско друштво за производство, промет, услуги, увоз-извоз ТЕХНО ЛАД ДООЕЛ Прилеп224.00Не
4790100583ГоцеКостоски10-03-2017Не7223463Друштво за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје224.00Не
4800100585ДејанТодосовски12-04-2017Не6591442Друштво за градежништво, геотехника, проектирање, надзор и лабараториски испитувања ГЕОКОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица248.00Не
4810100585ДејанТодосовски12-04-2017Не6811655Друштво за производство,трговија и услуги СИЛОТЕР ДОО Струмица248.00Не
4820100586ЈулијанаСтојмановска-Блажевска10-03-2017Да4230973Друштво за трговија на големо и мало и услуги во прометот ДРВОТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје232.00Не
4830100587СнежанаСтојмановска10-03-2017Да4230973Друштво за трговија на големо и мало и услуги во прометот ДРВОТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје272.00Не
4840100589ВиолетаТрајкоска10-03-2017Да4130871Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЦЕНТРО УНИОН 3оран и други ДОО Скопје256.00Не
4850100591ДамјанМиовски10-03-2017Да6515754Друштво за сметководствени услуги,производство и трговија ОФИС ДМ ДООЕЛ с. Смојмирово Берово104.00Да
4860100592СоњаФурнаџиска10-03-2017Не4885112Друштво за производство,трговија и транспорт ТРЕНО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Берово120.00Да
4870100593ЉупчоЗарински10-03-2017Да6394825Друштво за трговија и книговодствени услуги ВА-ЗО ПЕХ ДООЕЛ Пехчево128.00Не
4880100595ЕлизабетаЈанева10-03-2017Да7107889Друштво за информациски и комуникациски решенија КОНТРОН ДООЕЛ Скопје176.00Не
4890100596ЃоргиБожинов12-04-2017Да6279848Друштво за производство,трговија и услуги АКТИВА БОРС ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш168.00Не
4900100598НинаМанева10-03-2017Да7645112Друштво за трговија ,производство и услуги ДРАГОН ПРОДУКЦИЈА И РОБОТИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје136.00Не
4910100599БиљанаЧокова12-04-2017Да6710603Друштво за производство трговија и услуги КОЛОНИЈА ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Велес142.00Не
4920100600ЕленаЈакимовска12-04-2017Да7711964Друштво за производство, трговија и услуги МГД УНИОН-ТМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес150.00Да
4930100601МилеАрсовски10-03-2017Да5719780Друштво за книговодствено финансиски услуги КО ФИН ДООЕЛ Скопје120.00Да
4940100602ЕмилијаРистевска12-04-2017Да5451922Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола200.00Да
4950100603СветланаРаденковиќ12-04-2017Да5635047Друштво за интелектуални услуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје160.00Не
4960100604СашоРаденковиќ10-03-2017Да6534635Трговско друштво за производство,трговија и услуги РАДЕНКОВИЌ-ЕМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје112.00Да
4970100605ЗорицаАрсовска10-03-2017Да5989876Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје237.00Да
4980100608МајаМихајлова27-05-2017Не4065549СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје176.00Не
4990100609НадицаРадевска10-03-2017Да6830684Друштво за сметководствени услуги и консалтинг ТАБУЛАРИУС ДООЕЛ Скопје136.00Не
5000100610ОливераЈовановска10-03-2017Да7048998Друштво за трговија ЦМК Европа ДООЕЛ Скопје200.00Не
5010100612СнежанаЦикалова10-03-2017Да7035934Друштво за сметководствени услуги ЦИКАЛОВА БИРО ДООЕЛ Струмица168.00Да
5020100613ЉупкаМиноска10-03-2017Не5536103Друштво со ограничена одговорност за производство промет и услуги увоз-извоз ГИНИС заштитно друштво Прилеп192.00Не
5030100614МаријаЗдравковска Крстев10-03-2017Не7573480Друштво за сметководствени услуги БДО АКАУНТИНГ ДОО Скопје104.00Да
5040100615СањаБаџукова10-03-2017Да4627148ХАЛК БАНКА АД Скопје200.00Не
5050100616ЕленаМаленкова10-03-2017Да4627148ХАЛК БАНКА АД Скопје312.00Не
5060100617БиљанаСтоимановска10-03-2017Не5317452Друштво за трговија со компјутерска опрема и софтвер ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје184.00Не
5070100618ЉубинкаЈованова10-03-2017Да6452680Друштво за сметководствени и консалтинг услуги ВЕГГА ДООЕЛ Куманово176.00Не
5080100619КристинаБожиновска Стојановиќ10-03-2017Да6758835Друштво за промет и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНВЕСТМЕНТ КОНСАЛТИНГ - ИИЦ ДОО Скопје168.00Не
5090100622СлободанДавидовски10-03-2017Да4126432Друштво за трговија на мало со текстил и облека АНЕР ДОО експорт-импорт Скопје160.00Не
5100100622СлободанДавидовски10-03-2017Не5081874Друштво за услуги и промет МИЛА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје160.00Не
5110100624ЉубинкаАтанасовска30-05-2017Да5608066Друштво за трговија и услуги Е-МА СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје192.00Не
5120100626БлагицаПавлова10-03-2017Да5815100Друштво за трговија и услуги ВИП ЕЛЕМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје208.00Не
5130100627ОливераЈанчевска10-03-2017Да4338359Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
5140100628СофчеБожиновска10-03-2017Да6003443Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз - извоз Скопје192.00Не
5150100629НаталијаКрепскаја27-05-2017Да5993539Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје192.00Не
5160100630ЗвонкоКузмановски10-03-2017Да5887364Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје120.00Да
5170100632БиљанаВасевска12-04-2017Не6125417Друштво за трговија и услуги ФАРМА ПРИМА ДООЕЛ Илинден184.00Не
5180100633СузанаКузманоска12-04-2017Да6118011Друштво за сметководствени услуги и финансиски консалтинг ИНВЕСТКО ДООЕЛ Скопје160.00Не
5190100634АднанСалмани10-03-2017Не104.00Да
5200100635ЉулзимНесими10-03-2017Да4033574Основно училиште НАИМ ФРАШЕРИ с.Неготино Полошко96.00Не
5210100636НаталијаАтанасова10-03-2017Не7524269Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА СК ДООЕЛ Скопје224.00Не
5220100637МирјанаЈоксимовиќ10-03-2017Не200.00Не
5230100638ДраганЗдравески10-03-2017Да5889006Друштво за производство,инженеринг,консалтинг,трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДОО Скопје120.00Да
5240100639ГоранкаСавеска Бајдеска10-03-2017Да5889006Друштво за производство,инженеринг,консалтинг,трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДОО Скопје128.00Да
5250100641СузанаЗеловска10-03-2017Не236.00Не
5260100642СоњаНиколова10-03-2017Да6325270Друштво за производство на компјутери и деловно информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје172.00Не
5270100643ЉупкаДимишкова-Младеновски08-03-2017Да7200579ТП ПРО АКАУНТИНГ Љупка Зоран Димишкова-Младеновски Скопје176.00Да
5280100644ЗујцаПавлова08-03-2017Да4268695Акционерско друштво за вршење услуги МЗТ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ АД Скопје188.00Не
5290100644ЗујцаПавлова08-03-2017Да5662133Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје188.00Не
5300100644ЗујцаПавлова08-03-2017Не4320964Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица188.00Не
5310100645МајаРистовска12-04-2017Да7098162Друштво за сметководствени услуги и консалтинг ФЕНИКС СМЕТКОВОДСТВО ДООЕЛ Скопје232.00Не
5320100647АнетаНастева08-03-2017Да6436846Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија240.00Не
5330100647АнетаНастева08-03-2017Не6724450Меѓународно Полициско Здружение - ОДДЕЛ МАКЕДОНИЈА Скопје240.00Не
5340100647АнетаНастева08-03-2017Не7223242Друштво за финансиски и книговодствени услуги ТВОЈ СОВЕТНИК ДОО Скопје 240.00Не
5350100649НадицаМихајловска08-03-2017Да6284710Друштво за книговодство, консалтинг, промет и услуги ЕКОНОМИКА ДООЕЛ Скопје136.00Не
5360100650СоњаМустеникова27-05-2017Не5562295Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ КавадарциДа
5370100651ДаниелаСтанковска09-05-2017Да5674859Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје224.00Да
5380100652БлажеЈанкуловски08-03-2017Да4337107Трговско друштво за производство,трговија и услуги ЕКОПРОМ Блаже ДООЕЛ извоз-увоз Скопје176.00Не
5390100653ВладимирГраоркоски08-03-2017Да4337107Трговско друштво за производство,трговија и услуги ЕКОПРОМ Блаже ДООЕЛ извоз-увоз Скопје176.00Не
5400100655ЕмилМихајловски08-03-2017Да6826474Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје200.00Не
5410100656ЛидијаЈордановска12-04-2017Не96.00Да
5420100657БлагороднаНешова-Кимовска09-05-2017Да6903410Друштво за производство, трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с. Долно Караслари Велес184.00Не
5430100659БлагицаЦаневска08-03-2017Да6804713Друштво за производство, трговија и услуги ММБ ЦАНЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово144.00Не
5440100660МухамерФетаи09-05-2017Да7097352Овластен сметководител БИЛАНС МАФФ ТП с.Чегране Гостивар
Kontabilist i autorizuar BILANS MAFF TI f.Cegran Gostivar
90.00Не
5450100661ДаниелаПеткоска08-03-2017Да5026075Трговско друштво за производство трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз Коста Миса МКБ-МИСА Струга ДОО192.00Не
5460100662БилјанаЏутеска08-03-2017Да5026075Трговско друштво за производство трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз Коста Миса МКБ-МИСА Струга ДОО184.00Не
5470100662БилјанаЏутеска08-03-2017Не4150511Трговско друштво за производство трговија и услуги БИРО ПРОМЕТ с.Мороишта Струга ДООЕЛ184.00Не
5480100663НафиПоложани09-05-2017Не96.00Не
5490100664ФејзулаСинани20-06-2017Да6909582Биро за книговодствени услуги и консалтинг ДИНИ-ДФФ ТП Фејзула Феми Синани Тетово 136.00Не
5500100665ЛолитаМиленкова08-03-2017Не4065573КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје96.00Не
5510100666СнежанаВеличковска08-03-2017Да4345789Друштво за производство промет и услуги КАРАТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје172.00Не
5520100667ВеснаСтефановска08-03-2017Да6987702Друштво за трговија,услуги и консалтинг ИНТЕРВОРК ГОЛД ДООЕЛ Скопје128.00Не
5530100669ГалинаАрсениева08-03-2017Да7104758Трговец поединец за сметководствени и консултантски услуги ТП АРСЕНИЕВА КОНСАЛТ Арсениева Митко Галина Делчево
96.00Не
5540100670НаташаСпироска08-03-2017Да6121110ТТК БАНКА АД Скопје240.00Не
5550100671АндромахјаСтефаноска08-03-2017Да6121110ТТК БАНКА АД Скопје248.00Не
5560100672СашкоСтојчевски08-03-2017Да5107636Друштво за трговија и услуги ЕУРОЛЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје72.00Да
5570100674ИскраСпироска08-03-2017Не5117658Друштво за финансиски консалтинг ТИМ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје120.00Не
5580100675МарикаЈовановска12-04-2017Да7231474Друштво за економско, правни услуги КОНТО НИКОЛОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес120.00Не
5590100677СнежанаЛукарева11-03-2017Не80.00Не
5600100678РужаКрстева08-03-2017Да6128238Друштво за производство, промет и услуги РЕПРО ТРАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Не
5610100679ТатјанаЈолакоска12-04-2017Да5097860Друштво за сметководство и консалтинг ЈОЛАК ДООЕЛ Охрид160.00Не
5620100679ТатјанаЈолакоска12-04-2017Не6968880Друштво за сметководство и консалтинг БИРО АКТИВ ДООЕЛ Охрид160.00Не
5630100680РусаТаневска30-01-2018НеНе
5640100684АнетаДимова03-03-2018Да5052572Друштво за трговија и транспортни услуги ЕНМОН извоз-увоз ДООЕЛ Велес248.00Не
5650100686БранкоЦонев08-03-2017Да6853897Трговец поединец за сметководствени работи БРАНКО ЦОНЕВ ТП Бранко Киро Цонев Виница136.00Да
5660100687СлаѓанаДавчева08-03-2017Да7615582Друштво за сметководство и финансиски услуги КОНФИДО ДООЕЛ Неготино120.00Да
5670100688ВалентинаЈованова08-03-2017Не5124158Друштво за производство,трговија и услуги ПАМЕЛА ДООЕЛ Неготино108.00Да
5680100690МаријаАрсова08-03-2017Не7069715Друштво за производство трговија и услуги ПИЕМ ДЕСИГН ДООЕЛ увоз-извоз Неготино108.00Да
5690100691КостадинкаМицева08-03-2017Не5124158Друштво за производство,трговија и услуги ПАМЕЛА ДООЕЛ Неготино108.00Да
5700100692ВалентинаГочева08-03-2017Да5236088Друштво за трговија,производство и услуги ОСКАР-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица216.00Не
5710100693ГорданаПоп-Кочева12-04-2017Да6154883Приватна здравствена установа -ординација по гинекологија и акушерство ПРОФЕМИНИС-М Гевгелија176.00Не
5720100694ДафинкаАноска08-03-2017Да6233201Друштво за трговија и услуги ЕЛЕКТРА ЕЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница Брвеница120.00Не
5730100695ЕленаСпировска08-03-2017Да6233201Друштво за трговија и услуги ЕЛЕКТРА ЕЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница Брвеница192.00Не
5740100696АндријанаМаркова12-04-2017Да7609604Друштво за производство, трговија и услуги ТОТО АКАУНТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево88.00Да
5750100697АнгоАнгов08-03-2017Да6000568ОПШТИНА ДОЈРАН Дојран80.00Да
5760100698ВиолетаЃоргиева Христова08-03-2017Да5725178Друштво за производство,промет и услуги СФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица176.00Не
5770100700АницаВасилева12-04-2017Да7649592Трговец Поединец ТП АНВАС Аница Витомир Василева Кавадарци112.00Не
5780100701СандраГерасимовска12-04-2017Не6711499Друштво за промет и услуги КАРЕС ГРУП ДООЕЛ Скопје136.00Не
5790100702АлександраНиколовска09-03-2017Да5055849Друштво за компјутерско образование СЕМОС КОМПЈУТЕРСКИ ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје160.00Не
5800100704ЈованЈаневски09-03-2017Да6375367Биро за книговодствени и консалтинг услуги БИЛАНС ВИ-ВА ДООЕЛ Кавадарци136.00Не
5810100705ЕлизабетаНаковска09-03-2017Не4011929ОСНОВЕН СУД БИТОЛА Битола96.00Да
5820100706КатеринаМинова09-03-2017Да7516142Друштво за сметководствени услуги, финансии и консалтинг СМАРТ ДАТА ДООЕЛ Скопје272.00Не
5830100707БиљанаШтерјоска-Димовска09-03-2017Не5376947Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје184.00Не
5840100708ВикторијаКермичиева09-03-2017Не5376947Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје192.00Не
5850100709ЈасминаИвановска09-03-2017Да7117078Друштво за услуги М ЦЕНТАР ПЛУС ДООЕЛ Скопје148.00Не
5860100711КатицаЧивлачка12-04-2017Не4401158Друштво за производство, трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ ДОО Скопје120.00Не
5870100712КаролинаПопова09-03-2017Да4129601Трговско друштво за производство,преработка и внатрешна и надворешна трговија УНИОН ИНГ Димитар Пеев ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија104.00Да
5880100713СузанаЈованова09-03-2017Да7217579Трговец поединец за сметководствени работи КА-ПЛУС КОНСАЛТИНГ ТП Сузана Анго Јованова Гевгелија136.00Не
5890100713СузанаЈованова09-03-2017Не4138732Трговско друштво за транспорт и шпедиција ТЕФТЕРТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија136.00Не
5900100715МилеМилошески09-03-2017Да6553710Друштво за услуги,трговија и производство МИЛОШЕСКИ-КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево158.00Не
5910100717ВалентинаЃорѓиевска20-06-2017Да6981747Биро за консалтинг и сметководствени услуги НОВКО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје56.00Не
5920100718БорчеДимовски09-03-2017Не96.00Не
5930100719ЛилјанаТрифуновска12-04-2017Да4251873Друштво за вадење камен,трговија и производство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток, Гостивар152.00Да
5940100720АрбенЗибери07-02-2018Да6248330Друштво за производство,трговија и финансиски консалтинг АККОУНТИНГ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово136.00Не
5950100721ЉиљанаРистевска09-03-2017Да5332095Фондација ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО-МАКЕДОНИЈА Скопје296.00Не
5960100722БетиСимјаноска-Трајчевска09-03-2017Не264.00Не
5970100723ЕлизабетаЈанковиќ09-03-2017Не64.00Да
5980100725СамирБеџети09-03-2017Да5921333Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје184.00Не
5990100726ВојданЈорданов09-03-2017Не4691130ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје247.00Не
6000100729ЕмилијаПандева09-03-2017Да5746361Друштво за трговија СМС ШОПС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје168.00Не
6010100730ЉубицаЕвтимовска09-03-2017Не5921333Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје228.00Не
6020100732СтојанЈорданов09-03-2017Да5921333Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје253.00Не
6030100733МоникаЃурчиновска12-04-2017Да7191316Друштво за приредување на игри на среќа ГЛОБАЛ ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје184.00Не
6040100734ЗлаткаМицевска12-04-2017Не72.00Не
6050100735ХристинаПачемска12-04-2017Да7221185Друштво за сметководствени работи, консалтинг и ревизија ПКА БАЛАНС ДООЕЛ Скопје144.00Не
6060100736МаријаДанилова09-03-2017Да4066499Република Северна Македонија - Универзитет “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“во Скопје
St.Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of North Macedonia
184.00Не
6070100738ЛидијаСаздовска09-03-2017Да6178774Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА - Скопје232.00Не
6080100739ЉубицаСтанојковска09-03-2017Не5168660Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје184.00Не
6090100740ДрагишаЈаворац09-03-2017Не96.00Не
6100100741ЈасминаПопоска Лазаревска09-03-2017Не5185815Трговско друштво за производство, трговија и деловни услуги АГРО ЈУНИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
6110100743ВеснаПетровска12-04-2017Да5386241Друштво за трговија и услуги ТЕХНОДОМ ДООЕЛ Скопје176.00Не
6120100744БлагороднаКотевска09-03-2017Да6001645Друштво за трговија и услуги ЈУС МБ ДООЕЛ с.Сарај Скопје192.00Не
6130100745ГорданаХристовска09-03-2017Да4546989Друштво за трговија и услуги АЛЕКС-НИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје104.00Да
6140100746ВладимирВелкоски09-03-2017Не6005284АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ Скопје256.00Не
6150100747ВеснаЧкаловска09-03-2017Не6005284АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ Скопје192.00Не
6160100750ЕмилијаКрајчева09-03-2017Да5430500Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје136.00Не
6170100751МартаБелевска09-03-2017Не5430500Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје184.00Не
6180100752АлександраМитевска09-03-2017Не5430500Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје168.00Не
6190100754ГоцеНиколоски12-04-2017Да6530648Друштво за трговија, промет и услуги НИКОЛОСКИ-КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп160.00Не
6200100755МакедонкаБаџукова-Стоименова09-03-2017Да5986893Друштво за проектирање и развој на информатички системи ДАТАЛАБ МК ДООЕЛ Скопје152.00Не
6210100756НаташаТасеска09-03-2017Да4263154Друштво за трговија и услуги МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје168.00Не
6220100757ЈованЈосифовски12-04-2017Не192.00Не
6230100758АбушИслами30-01-2018Да7068794Општинско средно училиште ВТОРА ГИМНАЗИЈА 7 МАРСИ ТетовоНе
6240100758АбушИслами30-01-2018Не4036913Културно уметничко друштво ЏЕЛАДИН ЗЕЌИРИ ТетовоНе
6250100760АнетаВелкоска12-04-2017Да7361602Друштво за промет и услуги АХЕМА СОЛУШНС ДОО Скопје180.00Не
6260100763СузанаЃорѓиовска20-06-2017Да7199902Друштво за интелектуални услуги КОНСАЛТИНГ КУЌА ТРЕЗОР ДООЕЛ Скопје96.00Да
6270100764ЈулијанаЈазаџинска Петкова12-04-2017Да6312365Друштво за книговодствени услуги и консалтинг ЕКСПЕРТ ПРО ДООЕЛ Скопје128.00Не
6280100765ЗоранПетков12-04-2017Да6312365Друштво за книговодствени услуги и консалтинг ЕКСПЕРТ ПРО ДООЕЛ Скопје120.00Не
6290100767ЕлеонораДуовска12-04-2017Не5549850ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје216.00Да
6300100769МартинаСтојановска-Ѓорѓиева12-04-2017Да4924991Друштво за производство, услуги и трговија РИВА - СТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје192.00Да
6310100770ЕленаАтанасовска12-04-2017Не4924991Друштво за производство, услуги и трговија РИВА - СТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје104.00Да
6320100771БилјанаТрајковска Качаниклиќ09-03-2017Не7232578Трговец поединец за сметководствени и консалтинг услуги ТП МАСТЕР КОНТ Сузана Милован Вукановиќ152.00Да
6330100771БилјанаТрајковска Качаниклиќ09-03-2017Не6452680Друштво за сметководствени и консалтинг услуги ВЕГГА ДООЕЛ Куманово152.00Да
6340100772МилицаСтојановска09-03-2017Да7406762Друштво за транспорт, трговија и услуги САВЕНА ТРАНС ДОО Скопје96.00Не
6350100773МирјанаМaнческа09-03-2017Да6295940Друштво за правни и книговодствени услуги БОНВИСТА Консалтинг ДООЕЛ Скопје136.00Не
6360100774РадмилаМагденовска09-03-2017Да5902061Друштво за производство, трговија и услуги ГАМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ с.Буковиќ Сарај160.00Не
6370100777ПавлеПоповски27-05-2017Да4467566Друштво за производство,промет и услуги Б и М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје192.00Не
6380100778ИванаБогдановска09-03-2017Да7573480Друштво за сметководствени услуги БДО АКАУНТИНГ ДОО Скопје221.00Не
6390100779БогданкаБоева09-03-2017Да4130405Друштво за производство,трговија и услуги КАВ-КОМЕРЦ,Петар ДООЕЛ Кавадарци224.00Не
6400100780ТањаЃорѓиева09-03-2017Не5891515Друштво за производство транспорт услуги и трговија ПРИНТ ПЛУС ДОО увоз-извоз Кавадарци224.00Не
6410100780ТањаЃорѓиева09-03-2017Да4130405Друштво за производство,трговија и услуги КАВ-КОМЕРЦ,Петар ДООЕЛ Кавадарци224.00Не
6420100782ЗвезданаГичевска09-03-2017Не6192491Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје240.00Не
6430100783СлавчоСтрахилов09-03-2017Да6192491Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје240.00Не
6440100784ДуримЉума09-03-2017Да5381185Биро за книговодствени-сметководствени услуги ГАРАНТ ТП Дурим Скендер Љума Тетово90.00Не
6450100786АлександраИлкова09-05-2017Да7183399Друштво за превоз, производство, трговија и услуги БИЛАНС УСПЕХ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци16.00Не
6460100786АлександраИлкова09-05-2017Не7183399Друштво за превоз, производство, трговија и услуги БИЛАНС УСПЕХ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци16.00Не
6470100787ГорицаДукова09-05-2017Да7118341Трговец поединец ДУЕЛ КОНТО ТП Тијана Горан Дукова Кавадарци128.00Да
6480100788РозеЗафирова09-03-2017Да6836038Друштво за сметководство и трговија НОРНИ НН - РО ДООЕЛ Скопје216.00Не
6490100789ТатјанаКостова09-03-2017Да6034411Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје48.00Да
6500100789ТатјанаКостова09-03-2017Не7239971Друштво за сметководство и даночно советување К ЕНД С КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје48.00Да
6510100790ЛилјанаВолканова09-03-2017Не6916899Друштво за превоз и услуги НАВИКО ШИПИНГ ДОО Скопје208.00Не
6520100791ЕлизабетаМладеновска09-03-2017Да4503422Друштво за производство, трговија и услуги МАГНЕТИК ДООЕЛ Скопје224.00Не
6530100792СањаКипревска09-03-2017Да5703174Друштво за производство, трговија и услуги МАР-КИР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје224.00Не
6540100794ИванаДодиќ09-03-2017Да7121806Трговец поединец за сметководство ТП ДЕСПОТ 2016 Ивана Драган Додиќ Куманово176.00Не
6550100794ИванаДодиќ09-03-2017Не6063314Друштво за производство,трговија и услуги БИАНА ШУС ДОО увоз-извоз Куманово176.00Не
6560100797ЕленаМартиновска09-03-2017Не128.00Не
6570100800АнетаИвановска12-04-2017Да4064470СТОПАНСКА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА184.00Не
6580100801АлександарЗаовски09-03-2017Да4601181Друштво за интелектуални услуги-книговодствени услуги ЗАО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје16.00Не
6590100802ВиолетаЗаовска09-03-2017Не24.00Не
6600100803ЕлизабетаЃорѓиева25-11-2017Да6701221Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје56.00Да
6610100804ВикиРусевска-Твртковиќ27-05-2017Да4065549СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје162.00Не
6620100805БилјанаНаумовска12-04-2017Да7068310Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје176.00Не
6630100806ЛенчеМилошевска09-03-2017Да6089950Друштво за услуги и трговија ЕЛКОС-КОНСАЛТИНГ БИРО ДООЕЛ Скопје144.00Не
6640100807СнежанаЈорданова-Филипова09-03-2017Не96.00Не
6650100808СлободанСтоилков12-04-2017Да6844790Друштво за сметководствени и книговодствени услуги БИЛАНС ШИИТ ДООЕЛ Кочани 96.00Не
6660100810СањаМалинова12-04-2017Не4528999Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје
Ndermarja publike UJESJELLESI DHE KANALIZIMI - Shkup
224.00Не
6670100811СнежанаЃуревска09-03-2017Да6723225Трговец поединец ТП МИК-ВИКС Снежана Стојан Ѓуревска Куманово152.00Не
6680100812ВеснаЃорѓијоска09-03-2017Да6280625Друштво за производство, трговија и услуги ВЕМ-АС ДООЕЛ увоз-извоз Куманво120.00Не
6690100813КонстандинаПареска-Медарски09-03-2017Да7245696Друштво за информатичка технологија и услуги ВАЛТЕК ДООЕЛ Скопје184.00Не
6700100814ВанчоКрстевски12-04-2017Да6998836Друштво за трговија, услуги и консалтинг АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ Скопје184.00Не
6710100815АнаЈовановска09-03-2017Да4053397Цементарница УСЈЕ АД Скопје152.00Не
6720100816ЕмилијаТорова09-03-2017Да5078598Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје208.00Не
6730100817ОливераМеловиќ Десовска09-03-2017Не7360894АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје112.00Не
6740100818ВерицаТодорчева-Митевска09-03-2017Да6481736Друштво за градежништво, проектирање и инженеринг МАРАИ ДООЕЛ Скопје208.00Не
6750100819СузанаДимова09-03-2017Да4210956Друштво за инжињеринг,економски,истажувачко-развојни услуги и трговија БИЛСИЈАДА Игор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
6760100820АнетаТрајковска12-04-2017Не4064470СТОПАНСКА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА160.00Не
6770100821ВинкаРадевска09-03-2017Да6272177Друштво за производство, трговија и услуги ВИНДИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје184.00Да
6780100822ВикторИнадески09-05-2017Не4485637Друштво за производство,услуги и промет МЕТАЛТЕХНА ДОО Скопје128.00Да
6790100825АмелаРеџепагиќ Дробова12-04-2017Не4181379Друштво за книговодство и трговија КАНЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Скопје208.00Не
6800100825АмелаРеџепагиќ Дробова12-04-2017Да6763928Трговска друштво МСФИ-КОНСАЛТИНГ ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЧНИ СОВЕТИ И ПЛАНИРАЊЕ ДОО Скопје208.00Не
6810100827ЕнисаСаид12-04-2017Да4181379Друштво за книговодство и трговија КАНЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Скопје192.00Не
6820100828СезаирРеџепагиќ12-04-2017Не64.00Не
6830100829ИвицаМарчевски12-04-2017Да7530447Друштво за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром388.00Не
6840100829ИвицаМарчевски12-04-2017Не6763928Трговска друштво МСФИ-КОНСАЛТИНГ ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЧНИ СОВЕТИ И ПЛАНИРАЊЕ ДОО Скопје388.00Не
6850100831ВулнетБајрами12-04-2017Да7227566Друштво за трговија и услуги ВБ КОНСАЛТИНГ 2000 ДООЕЛ Скопје160.00Не
6860100832МихаилТоров09-03-2017Да5668905Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги БОНАМИКО ДОО Скопје176.00Не
6870100834ЕмилијаНаневска09-03-2017Да7269455Друштво за сметководствени и консалтинг услуги ФИНКОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје120.00Да
6880100835МирјанаДоневска09-03-2017Да6824773
Трговец поединец за книговодствени услуги ДОВАМИНА Катерина Асен Јованчева ТП Скопје
120.00Не
6890100836МајаПенова09-03-2017Да5986575Друштво за производство трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт Скопје176.00Не
6900100836МајаПенова09-03-2017Да5606039Друштво за производство, трговија и услуги МАТИКС ДОО Скопје176.00Не
6910100837ЗекирБајрами27-05-2017Да7074379Друштво за производство трговија и услуги ЗЕКО-КОНТА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово136.00Не
6920100838ЛилаСтојановска09-03-2017Не136.00Не
6930100841СветланаПоповска09-03-2017Да6703852Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по радиодијагностика ЦЕНТАР ЗА ДОЈКА Скопје152.00Не
6940100841СветланаПоповска09-03-2017Не6381910Друштво за хотелиерство, туризам и угостителство ХОТЕЛ ПЕЛА ДООЕЛ Охрид152.00Не
6950100842СтојанчоСпасов09-03-2017Не4901983Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје152.00Не
6960100844СлоботкаДоневска12-04-2017Не96.00Не
6970100846ГорданаРадовска30-01-2018Да5159555Индустрија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, Јегуновце128.00Не
6980100847ПавлинаИлиевска09-03-2017Не4338359Друштво за трговија, производство и услуги ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Не
6990100848ВиолетаБојовска09-05-2017Да4442067Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје272.00Не
7000100850ПавлеГацов20-06-2017Да5039401Агенција за економско-правна поддршка и процена ПРО АГЕНС ДОО Скопје1216.00Не
7010100851СнежанаГацова09-03-2017Да5039401Агенција за економско-правна поддршка и процена ПРО АГЕНС ДОО Скопје552.00Не
7020100852МиланБелешков09-03-2017Да4633148Силк Роуд Банка АД Скопје
Silk Road Bank AD Skopje
208.00Не
7030100853РозаКолевска12-04-2017Да5008948Друштво за производство,трговија и услуги ДОК-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Јурумлери Скопје88.00Да
7040100856БилјанаМладенова09-03-2017Да4057643МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје240.00Не
7050100858СнежанаВелјановска09-03-2017Не4057643МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје232.00Не
7060100860БилјанаИвановска09-03-2017Не4057643МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје256.00Не
7070100861СашаЛекиќ09-03-2017Не184.00Не
7080100862ВеснаСлавковска09-03-2017Не4057643МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје208.00Не
7090100865БиљанаСтоилевска12-04-2017Да7568045Друштво за услуги АМ-БИ КНИГОВОДСТВО ДОО Скопје192.00Не
7100100866ХристинаМилојевиќ12-04-2017Да7093586Друштво за трговија и услуги СТЕЛЛА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

200.00Не
7110100867ГорданаБрнзева20-06-2017Да6688705Друштво за интелектуални услуги СМЕТКОВОДСТВО ТРЕЗОР ДООЕЛ Скопје 200.00Да
7120100867ГорданаБрнзева20-06-2017Не7199902Друштво за интелектуални услуги КОНСАЛТИНГ КУЌА ТРЕЗОР ДООЕЛ Скопје200.00Да
7130100868МараРистовска09-03-2017Да5524237Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје176.00Не
7140100871ГорданаПетрушевска09-03-2017Да4515609Трговско друштво за финансиски, технички и комерцијални услуги ХЕЛИОС Александар ДООЕЛ Скопје176.00Не
7150100872МладенДабески20-06-2017Да5498830Друштво за шпедиција, превоз на стока и складирање ШЕНКЕР ДООЕЛ Скопје184.00Не
7160100873НаташаЦветановска20-06-2017Не184.00Не
7170100876ВеснаДимовска09-03-2017Да6988342Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ТЕХНО ТЕСТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје112.00Не
7180100877КадриАсани09-03-2017Да6891802Овластен стечаен управник КАДРИ АСАНИ ТП Кадри Рамадан Асани Тетово ,Drejtor i autorizuar falimentimi KADRI ASANI TI Kadri Ramadan Asani Tetovё 104.00Не
7190100878СаметНезири09-03-2017Да5374758Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги БЛЕРО Самет ДООЕЛ експорт-импорт Тетово104.00Не
7200100879МаријаЈанкуловска09-05-2017Да7465327Друштво за производство, трговија и услуги ТРИ ЕМ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола 216.00Не
7210100880МаријаДојошевска09-05-2017Да4167406Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво Битола128.00Не
7220100881ЗоранАнѓелевски12-04-2017Да6669719Друштво за превоз на стока ПЕЛИСТЕРКА ТРАНС ДООЕЛ Скопје200.00Не
7230100883ЕлизабетаАнгелевска12-04-2017Да4567862Трговско друштво за трговија на големо и мало сервисни услуги Блажевски Николче ДУНАЕКСПОРТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ208.00Не
7240100884АнгелинаХристовска12-04-2017Не6946232Друштво за транспорт и услуги ЛАЦТАЛИС МК ЛОГИСТИКА ДООЕЛ експорт-импорт Битола168.00Не
7250100884АнгелинаХристовска12-04-2017Не6159214Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Илинден168.00Не
7260100885ЉубаЃорѓиевска09-03-2017Да5149991Друштво за преработка на млеко и млечни производи ЛАЦТАЛИС МК МЛЕКАРНИЦА ДООЕЛ експорт-импорт Битола224.00Да
7270100885ЉубаЃорѓиевска09-03-2017Да6159214Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Илинден224.00Да
7280100886МајаСтојановска09-03-2017Да7422342Друштво за трговија и услуги АУТО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 272.00Не
7290100887ЈанаКирковска09-03-2017Да7422342Друштво за трговија и услуги АУТО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 264.00Да
7300100887ЈанаКирковска09-03-2017Не7217005Друштво за сметководствени работи АКВА МС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 264.00Да
7310100888ТрајанкаАпостолова09-03-2017Да4708482Друштво за производство трговија и услуги МЕЛМАКС БМ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје200.00Не
7320100892ИванкаДурлова09-03-2017Не6159214Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Илинден192.00Да
7330100893ВеснаИваноска-Боневска09-03-2017Да7628838Друштво за лизинг НЛБ ЛЕАСЕ&ГО ДОО Скопје144.00Не
7340100894НенадЈосифоски27-05-2017Да6634214Друштво за трговија и услуги НЕ-ДА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово200.00Не
7350100896СлободанкаДеспотовска09-03-2017Да6822380Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје208.00Не
7360100897ВинераСтојановска09-03-2017Да5778093Друштво за производство,трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје224.00Не
7370100898ЈасминаСалтирова Трајковиќ09-03-2017Да5635047Друштво за интелектуални услуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје184.00Не
7380100900ЈорданкаАндонова09-03-2017Да4373120Друштво за градежно занаетчиски работи,трговија и услуги ДИГИТАЛ ДООEЛ Струмица224.00Не
7390100901ЉупчоМихајловски09-03-2017Да6963480Трговец поединец ВЕЛБИ КОНТО ТП Михајловски Велимир Љупчо Велес152.00Не
7400100902СањаСмиљанова09-03-2017Не5092434Трговско радиодифузно друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица104.00Не
7410100903ИренаНиколовска09-03-2017Не7492774Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје1048.00Не
7420100905ВасилАврамчев09-03-2017Не6889883Друштво за угостителство и игри на среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО Скопје

88.00Не
7430100905ВасилАврамчев09-03-2017Да6413927Книговодствено биро ЕКВУС ЛИБРЕ ДООЕЛ Гевгелија88.00Не
7440100907ГорданаНиколовски09-03-2017НеДа
7450100908МаричеЦветаноска09-03-2017Да7047037Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово Прилеп136.00Да
7460100910АрдијанаАсоска09-03-2017Да4224418Друштво со ограничена одговорност за градежништво трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ112.00Не
7470100911СлаѓанаПетреска09-03-2017Да4224418Друштво со ограничена одговорност за градежништво трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ144.00Не
7480100912СузанаРистеска09-03-2017Да4224418Друштво со ограничена одговорност за градежништво трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ128.00Не
7490100913БилјанаТрајковска Голиќ09-03-2017Да7260784Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје232.00Не
7500100914ИвонаПетрески09-03-2017Да4494091Друштво за туризам угостителство услуги и трговија МОНА Анета ДООЕЛ Гостивар94.00Да
7510100915ЗоранМанески09-03-2017Да4494091Друштво за туризам угостителство услуги и трговија МОНА Анета ДООЕЛ Гостивар72.00Да
7520100916АнетаТалеска-Манеска09-03-2017НеДа
7530100917ЗорицаЕфтимова21-10-2017Да6272762Друштво за производство, трговија и услуги ДОНА ДОНА ЕКСКЛУЗИВ ДОО Скопје176.00Не
7540100918ЕленаАтанасова09-03-2017Да6669905Друштво за производство трговија и услуги ПРО ЗДЕНКА КАБЛИ ДОО Неготино271.00Не
7550100918ЕленаАтанасова09-03-2017Да6021778ОПШТИНА НЕГОТИНО Неготино271.00Не
7560100919НаумеКирановски09-03-2017Не120.00Не
7570100920СоњаЗикова09-03-2017Да7012020Друштво за консалтинг и сметководство АНСОМА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје192.00Не
7580100923МајаЈанева09-03-2017Не6895760Друштво за издавање и маркетинг СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје136.00Не
7590100924ИлијаТренески10-03-2017Да4058836Хотелско-угостителско акционерско друштво МАКЕДОНИЈАТУРИСТ Скопје192.00Не
7600100926СнежанаЗафировска09-03-2017Да4058631Друштво за издавачка дејност КУЛТУРА, акционерско друштво Скопје180.00Не
7610100929ЕлизабетаДојчиновска10-03-2017Да5127564Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БИЗНИС БИРО Анкица ДООЕЛ увоз-извоз Битола64.00Не
7620100931МиљанаМихајловиќ10-03-2017Да4235827Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје176.00Не
7630100933ВераМисаиловска10-03-2017Не48.00Не
7640100934ДаницаМаксимова10-03-2017Да7104855Друштво за сметководствени работи ДМ КОНСАЛТ ПЛУС ДООЕЛ Штип152.00Не
7650100936ЛилјанаПавиќевиќ10-03-2017Да4449193Друштво за трговија и услуги АМЕЛ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје144.00Да
7660100936ЛилјанаПавиќевиќ10-03-2017Не6981607Друштво за сметководствен и правен консалтинг АВА.С. КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје144.00Да
7670100938МерсимЧанка30-01-2018Да7072490Друштво за трговиjа, транспорт и услуги ДООЕЛ ЗЕНИ КОМ eкспорт импорт Дебар 152.00Да
7680100941ЖивкоЛазаров12-04-2017Да6761836Друштво за производство, трговија и услуги ГЕМАКОМ СФСН 92/12 увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија216.00Не
7690100942ПрошеСтојчевски10-03-2017Да6969178Друштво за производство, трговија, услуги консалтинг и сметководство ПДС ОФИС 1991 ДООЕЛ Гевгелија224.00Да
7700100943ЈеленаСтојчевска10-03-2017Да6969178Друштво за производство, трговија, услуги консалтинг и сметководство ПДС ОФИС 1991 ДООЕЛ Гевгелија184.00Да
7710100944СузанаТрајановска10-03-2017Да4635400Друштво за производство,трговија,угостителство,туризам и услуги КУЛТ ДООЕЛ Куманово176.00Не
7720100945НестирБизимоски10-03-2017Не104.00Не
7730100947ИренаДимоски10-03-2017Не80.00Да
7740100949ЦветанкаШаурек12-04-2017Да6465056Друштво за промет и услуги ПРОАКТИВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје184.00Не
7750100950КетиАврамовска Талевска13-07-2017Не5136318Друштво за маркетинг ММС КОМУНИКАЦИИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје176.00Не
7760100951ОрцеНиколов09-05-2017Да4316380Друштво за трговија и услуги ЛИБЕРО Орце ДОО увоз-извоз Велес392.00Не
7770100957ИвицаАлексовски10-03-2017Не184.00Да
7780100958КатицаРистоманова10-03-2017Не4291450Друштво за производство,трговија и услуги СИГУРНОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица208.00Не
7790100959ЃоргеИванов10-03-2017Да6015808Приватна здравствена установа-аптека МАЈА-ФАРМ п.о. с.Муртино, Струмица80.00Да
7800100961МуслиАбази10-03-2017Не4790286Друштво за сметководствени и книговодствени услуги ТИМИ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово152.00Не
7810100961МуслиАбази10-03-2017Не7139594Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛБЕКАТ ГРУП ДООЕЛ Скопје152.00Не
7820100962ТањаЗафирова10-03-2017Не40.00Да
7830100963СветланаИвановска09-05-2017Да6243266Друштво за услуги и консалтинг ИНФОПЕЦ ДОО Скопје152.00Не
7840100964ЈадранкаСоколовска09-05-2017Да6243266Друштво за услуги и консалтинг ИНФОПЕЦ ДОО Скопје160.00Не
7850100965ЕленаИлиевска10-03-2017Не5241022Друштво за производство и трговија КАМЕЛ 98 ДОО Виница152.00Не
7860100966НаимМустафов12-04-2017Не80.00Не
7870100967ВиолетаНиколовска10-03-2017Не168.00Не
7880100969ОливераТаневска-Пецевски10-03-2017Да5341558Друштво за производство на бои и лакови ХЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје208.00Не
7890100970МаријаЗаева10-03-2017Не5134200Финансиско друштво ПЕОН ДОО Струмица64.00Не
7900100972КатеринаБојовиќ Заева10-03-2017Да5134200Финансиско друштво ПЕОН ДОО Струмица72.00Не
7910100973ЛилаНиколова10-03-2017Да5784492Друштво за производство,трговија и книговодствени услуги РИМАНО ДООЕЛ Струмица64.00Да
7920100975ФлоримШаќири30-01-2018Да7300093Друштво за производство транспорт трговија и услуги АФД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Слатино
Shoqeri per prodhim transport tregeti dhe sherbime AFD KONSALTING SHPKNJP Sllatine
136.00Да
7930100976СузанаТрпчевска10-03-2017Да6259960Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР-Скопје176.00Не
7940100977ЛилеИлиевска10-03-2017Да5219884Друштво за производство и дистрибуција на моторни и индустриски масла и масти,развој,извоз-увоз ФУКС МАК ДООЕЛ Скопје224.00Не
7950100978БорчоЕфтимов10-03-2017Да6289096Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз РИМА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Македонска Каменица208.00Не
7960100979ДаниелаЈосевски12-04-2017Да6845070Друштво за производство,трговија и услуги ЈОСЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Кочани192.00Не
7970100980ВиолеткаЦветковска10-03-2017Да5803390Друштво за производство,трговија,градежништво и услуги ДДК ТРЕИД ДООЕЛ Скопје120.00Не
7980100981ДаниелаФаренвалд12-04-2017Да5803390Друштво за производство,трговија,градежништво и услуги ДДК ТРЕИД ДООЕЛ Скопје168.00Не
7990100982КорнелијаМарковска Ристовска10-03-2017Да7231598Трговец поединец-сметководствени услуги ТП КОНИКО АКАУНТИНГ Корнелија Русим Марковска-Ристовска Скопје232.00Не
8000100983ВалентинаСтефановски12-04-2017Да7639104Друштво за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија ЕСМ ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДООЕЛ с. Новаци, Новаци104.00Не
8010100984ЉубомирМаневски10-03-2017Не56.00Да
8020100986БлагаЛембовска-Милевска10-03-2017Да6578519Друштво за сметководство, трговија и услуги ПРОБИЛАНС ДООЕЛ увоз-извоз Битола80.00Да
8030100987СнежанаВангелова10-03-2017Да7081154Друштво за сметководство и услуги СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО СИМ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Битола120.00Не
8040100988АгронАрифи12-04-2017Не7200404Друштво за консалтинг услуги ПРО КОНСАЛТИНГ ПРО ДООЕЛ, Тетово136.00Да
8050100988АгронАрифи12-04-2017Да6561713Овластен Стечаен управник АГРОН АРИФИ ТП Агрон Самедин Арифи с.Пирок,Боговиње136.00Да
8060100989НеџатИсмаили12-04-2017Не6075142Друштво за производство,градежништво,трговија транспорт и финансиски консалтинг ЕУРО ФАТИ ДОО експорт-импорт с.Пирок,Боговиње112.00Не
8070100989НеџатИсмаили12-04-2017Не6075142Друштво за производство,градежништво,трговија транспорт и финансиски консалтинг ЕУРО ФАТИ ДОО експорт-импорт с.Пирок,Боговиње112.00Не
8080100990АлександраСтојаноска10-03-2017Не6254993Друштво за производство трговија и услуги МАХ 77-увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп208.00Да
8090100990АлександраСтојаноска10-03-2017Не7118325Друштво за сметководствени услуги КОСТ КОНТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп208.00Да
8100100990АлександраСтојаноска10-03-2017Да5789001Друштво за консултантски и софтверски услуги ВЕРТЕКС БРОДКАСТ СОЛУШН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп208.00Да
8110100991ФеритБељуљи10-03-2017Да6556019Книговоствено биро БА-ЕКОНОМ ТП Бељуљи Бајрам Ферит Тетово176.00Не
8120100992ЈованкаНајдоска12-04-2017Да6816452Друштво за вршење сметководствени работи НОВА АКТИВНОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
160.00Да
8130100993ПерсаАневска12-04-2017Да6816452Друштво за вршење сметководствени работи НОВА АКТИВНОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
168.00Не
8140100994РенатаПатоска12-04-2017Да7110731Друштво за производство, трговија и услуги ТИР МЕРМЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп160.00Не
8150100994РенатаПатоска12-04-2017Да4494865Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Горан Патоски Г.П.МАРИНО МАЛО увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ160.00Не
8160100995КаролинаСмоквоска20-06-2017Да5759978Економско правно биро КОНСАЛТИНГ 93 ДООЕЛ Прилеп168.00Не
8170100996ИванКујунџиев10-03-2017Да5136318Друштво за маркетинг ММС КОМУНИКАЦИИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје176.00Не
8180100997ЦветанкаРистовска10-03-2017Да6220010Друштво за книговодствени услуги МОНДАН-БВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје128.00Не
8190100998КатицаКотева10-03-2017Да4539931Друштво за производство,трговија и услуги СТЕП ДООЕЛ увоз-извоз Струмица120.00Не
8200100999СнежанаЏонова12-04-2017Да6622151Друштво за производство,трговија и услуги ЏОНОВИ МСС ДООЕЛ увоз-извоз Штип200.00Не
8210101000СлавчоФилипчев23-08-2017Да5663369Друштво за консалтинг ГРАНТ ТОРНТОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје216.00Не
8220101002ПравдаЦветковска10-03-2017Не152.00Не
8230101003ИванаВеличковска12-04-2017Да5983355Друштво за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје144.00Не
8240101004ОливераАтанасовска12-04-2017Да5663369Друштво за консалтинг ГРАНТ ТОРНТОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје168.00Не
8250101005МарјанАндонов10-03-2017Не5753368Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје
252.00Да
8260101007МаријаПанова12-04-2017Да6622151Друштво за производство,трговија и услуги ЏОНОВИ МСС ДООЕЛ увоз-извоз Штип200.00Не
8270101008СашкоЏонов12-04-2017Да6622151Друштво за производство,трговија и услуги ЏОНОВИ МСС ДООЕЛ увоз-извоз Штип216.00Не
8280101009ТатјанаБранова12-04-2017Да4157621Друштво за производство, трговија, услуги и посредување МАКСАТ ДОО експорт-импорт Скопје128.00Не
8290101010ЏелалЦека12-04-2017Да4034813Јавно комунално претпријатие ТЕТОВО ц.о.Тетово
Ndermarja publike komunale TETOVO p.p.Tetove
16.00Да
8300101011СтојанкаНакевска10-03-2017Да6566081Друштво за книговодствени и интелектуални услуги КОНСАЛТИНГ СМИЛЕВСКИ ДООЕЛ Скопје200.00Да
8310101012ВерицаТрифунова03-03-2018Да4359089Друштво за трговија на големо и мало експорт-импорт ПЕКО ДОО Скопје96.00Не
8320101013МајаНиколовска10-03-2017Да4060580Друштво за сметководствени услуги РОЈАЛ ГРУП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје176.00Не
8330101014ЕленаМагдеска10-03-2017Да6267629Друштво за едукација и консалтинг ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И МЕНАЏЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје120.00Не
8340101014ЕленаМагдеска10-03-2017Да6378960Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија Скопје120.00Не
8350101015Марика-МериПетров12-04-2017Не4752309Друштво за трговија на големо и трговија на мало во земјата и во странство,услуги и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда,Чучер Сандево144.00Не
8360101016СветланаТодоровска10-03-2017Да6406998Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје176.00Не
8370101018АцоПанајотовиќ10-03-2017Не4744730Акционерско друштво за производство трговија и услуги ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз нас.Илинден16.00Да
8380101019ЗорицаКоцева12-04-2017Да7080735Друштво за производство, промет, сметководство, консалтинг и услуги ЗВ ЕКСПРЕС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје24.00Да
8390101020ЈасминкаПанајотовиќ10-03-2017Не5282748Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје8.00Да
8400101021ЛидијаАндоновска10-03-2017Да5138183Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје196.00Не
8410101022МенторЈакупи01-03-2018Не6009662Друштво за производство, трговија и транспорт на големо и мало експорт-импорт РОЈАЛ ПАЛАС ДООЕЛ Куманово136.00Не
8420101022МенторЈакупи01-03-2018Не5675162АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ Скопје136.00Не
8430101024МаргаритаБожиноска10-03-2017Да4239148Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово192.00Да
8440101026МарикаМицева10-03-2017Да6842941Трговец Поединец МАРИКА БЛАГОЈ МИЦЕВА ТП Струмица 152.00Не
8450101027РозетаБожинова10-03-2017Не7145624Друштво за услуги,материјално, сметководствено и финансиско работење ВВА ПЛУС ДООЕЛ Кочани168.00Не
8460101027РозетаБожинова10-03-2017Да7169264Друштво за сметководствени и консалтинг услуги КУЛТ КОНСАЛТИНГ ДОО Кочани168.00Не
8470101028КатеринаБожиноска Настеска23-08-2017Да6502644Друштво за производство,трговија и услуги КАТЕДРА ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп136.00Да
8480101029ГорданаБаракоска Каламукоска23-08-2017Да6073565Друштво за производство, услуги и трговија ТЕХНОБЕН НОВА увоз-извоз ДОО Прилеп136.00Не
8490101031АспасијаТасевска12-04-2017Да4255275Друштво за инженеринг, производство, услуги и трговија ИНЕТ ДОО Скопје176.00Не
8500101032АнетаГеоргиевска10-03-2017Да4901894Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА ДОО експорт-импорт Скопје168.00Да
8510101034БилјанаПетрова10-03-2017Да7201990Друштво за трговија и услуги ГАЛИЈА ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Росоман208.00Не
8520101035АлександарНесторовски12-04-2017Да4337212Друштво за производство, промет, услуги и градежништво АЛЕКСАНДАР-НТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје168.00Не
8530101038ЈулијанаИвановска27-05-2017Да7575963Друштво за лизинг СТОПАНСКА ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје184.00Не
8540101038ЈулијанаИвановска27-05-2017Да4065549СТОПАНСКА БАНКА АД - Скопје184.00Не
8550101039ЕлизабетаКалачовска10-03-2017Не6019595ГРАД СКОПЈЕ Скопје96.00Да
8560101040СузанаСтојановска10-03-2017Да4637160Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДОО експорт-импорт Скопје184.00Не
8570101041КристинаДугалиќ Николовска09-05-2017Да4903021Друштво за услуги и трговија ДЕАЛ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје184.00Не
8580101042АлександарНиколовски09-05-2017Да4903021Друштво за услуги и трговија ДЕАЛ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Не
8590101043ЕлизабетаБошковиќ10-03-2017Да7239971Друштво за сметководство и даночно советување К ЕНД С КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје168.00Не
8600101044РадицаТрајковска-Ивановска10-03-2017Да4515820Друштво за книговодствени услуги и трговија ЕКО СТЕП извоз-увоз ДОО Скопје156.00Не
8610101046ЈасминкаМатакова10-03-2017Да4293789Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕЕ ДООЕЛ Скопје168.00Не
8620101048ВалентинаЖежова10-03-2017Да7117558Друштво за производство,трговија и услуги ЈОВЕВ КОНСАЛТИНГ-СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО ДООЕЛ Велес192.00Не
8630101049КатеринаКујумџиева10-03-2017Да5508894Друштво за производство,трговија и услуги БИРО ОПРЕМА ДОО Струмица224.00Не
8640101049КатеринаКујумџиева10-03-2017Да5503388Друштво за производство,трговија и услуги БИРОСЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица224.00Не
8650101050ЛилјанаДуковиќ12-04-2017Да6075738Друштво за трговија и услуги С.Ф.Р.КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ Скопје136.00Не
8660101051ИванаЃоргиевска12-04-2017Да6075738Друштво за трговија и услуги С.Ф.Р.КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ Скопје128.00Не
8670101052НаталијаБојковска10-03-2017Да5389917Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје284.00Не
8680101053СузанаИлиевска10-03-2017Да4149165Друштво за графичко-издавачка и трговска дејност МАК-МАР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово120.00Да
8690101054ГоранТодоров09-05-2017Не5788676Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија192.00Не
8700101055МаријаБутрова09-05-2017Да5788676Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија200.00Не
8710101057ДеницаРистовска10-03-2017Да6082343Друштво за производство трговија и услуги АН-СТО ЛИНГУА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово232.00Не
8720101058ИренаОгненовска Анастасова14-03-2017Да5806402Друштво за производство,промет,посредување и услуги БИМА-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Drustvo za proizvodstvo,promet,posreduvanje i uslugi BIMA-TREJD DOOEL eksport-import Skopje200.00Не
8730101059ВаскоЗрлевски12-04-2017Да5542545Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги МИНОС ДООЕЛ Скопје168.00Не
8740101061ЧедомирЦветков12-04-2017Не176.00Не
8750101062РистоАрапов14-03-2017Да5117933Друштво за трговија и услуги АРАПОВ увоз извоз ЈТД Ристо Арапов и др.Струмица168.00Не
8760101063ВиолетаДесподовска12-04-2017Да5773890Трговско друштво за трговија на големо и мало МИЛЕКС-АС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден120.00Не
8770101064ДрагиНиколовски12-04-2017Да5773890Трговско друштво за трговија на големо и мало МИЛЕКС-АС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден112.00Не
8780101066СтојнаМаџарева14-03-2017Да7632746Друштво за сметководствени услуги ОРКА АКАУНТ ДООЕЛ Скопје168.00Не
8790101068ТатјанаПетровска14-03-2017Да7632746Друштво за сметководствени услуги ОРКА АКАУНТ ДООЕЛ Скопје184.00Не
8800101069ТатјанаИванов14-03-2017Да7632746Друштво за сметководствени услуги ОРКА АКАУНТ ДООЕЛ Скопје176.00Не
8810101071СолункаСтојановска14-03-2017Не5368251Друштво за транспорт,производство,трговија и услуги САНА ТРАНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје112.00Да
8820101072ВладимирСтавриќ13-07-2017Да7528949Приватна здравствена установа-Ординација по гинекологија и акушерство МАЈА МЕДИКА Скопје208.00Да
8830101073ЉупчоКарапанчев14-03-2017Не112.00Не
8840101076СоњаБошкова15-03-2017Да4979648Друштво за консалтинг и сметководствени услуги АДА-ВС ДОО Скопје208.00Не
8850101077МаријаСотировиќ15-03-2017Да6159281Друштво за консалтинг и сметководство ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје208.00Не
8860101079СнежанаСерафимовска15-03-2017Да5521734Здружение на граѓани СОС ДЕТСКО СЕЛО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје208.00Да
8870101081ЕленаСмилевска15-03-2017Да5521734Здружение на граѓани СОС ДЕТСКО СЕЛО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје152.00Да
8880101082ВеснаСпасовска12-04-2017Да6130330Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги ВЕ-РА ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден112.00Не
8890101083ПецеАневски15-03-2017Да5104629Друштво за услуги,трговија и производство АН-ПЕ 96 увоз-извоз Аневски Пеце ДООЕЛ Битола160.00Не
8900101084ДимитарАневски15-03-2017Не5104629Друштво за услуги,трговија и производство АН-ПЕ 96 увоз-извоз Аневски Пеце ДООЕЛ Битола184.00Не
8910101084ДимитарАневски15-03-2017Да7166494Друштво за производство, трговија и услуги ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп184.00Не
8920101086ЈадранкаБудоска15-03-2017Да5631084Трговско друштво за производство,трговија и услуги СЛОВЕНИЈАЛЕС Струга ДОО136.00Да
8930101087АнкаВандовска09-05-2017Да6969186Друштво за трговија на електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје32.00Да
8940101088МериКостадинова15-03-2017Да7197934Друштво за лојалити програми НЕП ЛОЈАЛИТИ ДООЕЛ Скопје
208.00Не
8950101088МериКостадинова15-03-2017Да5268907Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје208.00Не
8960101089ДаниелКрстевски15-03-2017Да7475098Друштво за мобилни услуги АВАНТ КАР ДОО Скопје 288.00Не
8970101090ДијанаСтојановска12-04-2017Да5829747Друштво за промет и услуги АГРИМАТКО ДООЕЛ с.Марино Илинден 250.00Не
8980101091ЛилјанаДимитриевска15-03-2017Да7499698Друштво за сметководствени услуги БЕ&ХА КОНТ ДОО Скопје160.00Не
8990101092ЉубицаНикчевска15-03-2017Да6453546Друштво за сметководствени и консалтинг услуги КОНТО - ОФИС ЛТД ДООЕЛ Сопиште160.00Не
9000101093ЗеќиријаМамути23-08-2017Да7063997Сметководство и консалтинг З ФИНАНЦЕ ИНЦ. ТП Зекирја Абдилџеват Мамути Гостивар200.00Не
9010101094МегдиАјдари12-04-2017Да6949886Друштво за финансиски услуги ИНТЕЛЕКТИ ПЛУС ДООЕЛ Гостивар
144.00Не
9020101095БилјанаРадуловска-Николова15-03-2017Да7074158Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје224.00Не
9030101095БилјанаРадуловска-Николова15-03-2017Да6299482Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје224.00Не
9040101096НинаИгњатовска06-04-2017Да6631428Друштво за сметководствени и консалтинг услуги НИНА КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ Скопје120.00Да
9050101096НинаИгњатовска06-04-2017Не6202101Друштво за одржување и поправка на моторни возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје120.00Да
9060101097ПетреИгњатовски06-04-2017Да6631428Друштво за сметководствени и консалтинг услуги НИНА КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ Скопје120.00Да
9070101098СветланаЈовевска15-03-2017Да5204160Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје160.00Да
9080101099ГорицаВалканова15-03-2017Да6813780Друштво за книговодствени услуги и консалтинг МА-ГО КНИГОВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје156.00Не
9090101100МаринаСарева15-03-2017Да6813780Друштво за книговодствени услуги и консалтинг МА-ГО КНИГОВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје156.00Не
9100101104ВеснаВиларова15-03-2017Да6456251Друштво за трговија, производство и услуги ЖЕЛЕЗАРИЈА ЈОЛЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО Скопје120.00Не
9110101105БлагојаМиленкоски20-06-2017Да7116640Друштво за книговодствени, сметководствени работи и даночно советување ЈОНАКО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп216.00Да
9120101106АнастасијаАнгеловска06-04-2017Да7501536Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација - Скопје 152.00Не
9130101106АнастасијаАнгеловска06-04-2017Не7174462Сметководство и даночен консалтинг АКСА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје152.00Не
9140101108ЛенчеЧеликич15-03-2017Не72.00Не
9150101109ИзмитБеџети09-05-2017Да7012322ТП БИРО ЗА СМЕТКОВОДСТВО АРВА КОНТ - 93 Измит Хамди Беџети Тетово
TP ZYRE KONTABILITETI ARVA KONT - 93 Izmit Hamdi Bexheti Tetove
72.00Да
9160101110МакедонкаСаздовска15-03-2017Да5321212Биро МАГ ТП Македонка Славко Саздовска Скопје152.00Не
9170101111МилеАтанасов15-03-2017Да6997082Трговец Поединец за сметководствени услуги АТАНАСОВ МКВС Миле Стево Атанасов Кочани160.00Не
9180101113ТатјанаДракалска15-03-2017Да4050614Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип-во стечај184.00Да
9190101114ГенеДаневски09-05-2017Не96.00Не
9200101115СлавицаФилиповска20-06-2017Да4887450Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје232.00Не
9210101116АнгелинаСпасовска15-03-2017Не48.00Не
9220101117ВалеријаТодорова15-03-2017Да7290233Друштво за производство, трговија и услуги ТЕТРА-ХИП ДОО Кочани160.00Не
9230101117ВалеријаТодорова15-03-2017Не7011784Друштво за производство , трговија и услуги КЛИНАТЕРМ ИНГ ДООЕЛ Виница
160.00Не
9240101118РончеНаскова15-03-2017Не104.00Не
9250101119ДаниелНасков15-03-2017Не5496268Друштво за производство,трговија,градежништво и услуги ДАМА-2 ДОО увоз-извоз Виница112.00Не
9260101124ВладоРистевски09-05-2017Да5013461Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ПРО СОФТ Соња ДООЕЛ увоз-извоз Охрид40.00Да
9270101126РадаАрнаудова15-03-2017Не7416679Друштвото за недвижности, трговија и услуги АЛТЕА ПРОПЕРТИС ДООЕЛ Скопје 128.00Да
9280101127НиколаСерафимов15-03-2017Да4333926Друштво за производство, трговија и услуги ФИНИКОМ Никола ДООЕЛ експорт-импорт Скопје240.00Не
9290101128БлажеЈовановски15-03-2017Да7073836Друштво за економско правни услуги БИРО ЈОВАНОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Велес152.00Не
9300101129ЗоранМанев15-03-2017Да6575226ТП за консалтинг услуги МАРНО Манев Марјан Зоран Велес164.00Не
9310101130ВиолетаПалигора27-05-2017Да4011147Друштво за угостителство, туризам и трговија МАКЕДОНИЈА ДОО Битола200.00Не
9320101131БиљанаСтојановска-Видимовска23-02-2018Не160.00Не
9330101133ВеснаВеличковска15-03-2017Да5790298Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНТИЛ ТРЕЈД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје240.00Да
9340101135ВеснаМомчилова-Атанасова06-04-2017Не4235827Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје184.00Да
9350101136ТањаКроневска01-08-2017Да4154002Друштво за промет, производство и градежништво ГИПСАР ДОО увоз-извоз Скопје112.00Да
9360101137ВидевојчоЗахариев15-03-2017Да6896081Трговец поединец за сметководствени работи ПАЛЕ КОНСАЛТИНГ 2013 Павлина Видевојчо Захариева ТП Виница216.00Да
9370101138МаријаМацкиновска15-03-2017Да6933319Друштво за консалтинг,сметководствени,финансиски услуги и трговија НЕТ ПРОФИТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје168.00Не
9380101139МирјанаКајевиќ06-04-2017Да6927114Друштво за производство, инженеринг и маркетинг БОБАКА-ЈУНИОРИ ДООЕЛ Скопје208.00Да
9390101140МериТрајкоска15-03-2017Да6842127Друштво за производство трговија и услуги М.К.М. СМЕТКОВОДСТВО ДООЕЛ Охрид208.00Не
9400101141ЉубицаАрсова06-04-2017Да6899951Друштво за производство, трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани224.00Не
9410101142ИренаКузманоска06-04-2017Да7043570Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид184.00Не
9420101143ЏевдетРеџепи15-03-2017Не90.00Да
9430101144ФејзулаСејдија06-04-2017Да4238010Друштво за производство трговија и услуги АЖУР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово112.00Не
9440101147БранкицаИгнатовска15-03-2017Да4589033Друштво за трговија на големо и мало М-М Марија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје200.00Не
9450101149МирјанаСтефановска06-04-2017Не5236550Друштво за трговија на големо и мало АЛМА - М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје152.00Да
9460101150ВеснаАнгеловска15-03-2017Да7680465Друштво за посредување, промет и сметководствени услуги БОРАНД ДООЕЛ Скопје176.00Не
9470101151КатаИваноска15-03-2017Не6638295Друштво за производство, трговија и услуги ПУЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп48.00Не
9480101151КатаИваноска15-03-2017Не6638295Друштво за производство, трговија и услуги ПУЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп48.00Не
9490101153БилјанаВеличковска15-03-2017Да7344899Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден248.00Не
9500101154ЕленаОровчанец15-03-2017Да7142234Друштво за сметководствени и консултантски услуги АКАУНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје152.00Не
9510101154ЕленаОровчанец15-03-2017Не4780477Друштво за производство, трговија и услуги ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје152.00Не
9520101155ЦветанкаКуручев-Стојковска09-05-2017Да4528956Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје
Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime - Shkup
144.00Да
9530101156ВаскаБожинова06-04-2017Да7206305Трговец поединец за сметководствени работи С-В КОНСАЛТИНГ Васка Владимир Божинова ТП с.Бели Кочани96.00Не
9540101157ВалентинаВаскова15-03-2017Да4528956Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје
Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime - Shkup
224.00Да
9550101158ТатјанаМаркоска15-03-2017Да5768306Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги ФРЕШ ФАРМ ДОО увоз-извоз Илинден72.00Не
9560101159СнежанаГеоргиевска15-03-2017Да4367928Друштво за производство, трговија и услуги ФЛОРАКОМ-ДООЕЛ увоз-извоз Скопје208.00Да
9570101160КабирАсани20-06-2017Да6682731Друштво за трговија и услуги МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје264.00Не
9580101160КабирАсани20-06-2017Да7289731Друштво за трговија и услуги ЛАЈКОНЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје264.00Не
9590101161БилјанаТрајановска15-03-2017Да5921678Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје128.00Да
9600101162ГоранДукоски15-03-2017Да5499917Друштво за сметководствени и консултантски услуги МАГО КОМПАНИ ДОО Скопје 184.00Не
9610101163ЉатифАхмети09-05-2017Да6572766Биро за книговодствени услуги ЌАРКУЛИМИ ТП Љатив Шериф Ахмети Тетово72.00Да
9620101165ЖанетаСтефанова15-03-2017Да4050614Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип-во стечај176.00Да
9630101166ДрагицаМиладинова15-03-2017Не7200250Друштво за трговија на големо и мало ММ ФРОЗЕН ФООД ДОО увоз-извоз Штип176.00Не
9640101167ДушкоАпостоловски15-03-2017Да5527287Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово275.00Не
9650101168ДобрилаАпостолова15-03-2017Да5527287Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово265.00Не
9660101169НаташаТрифуноска15-03-2017Да5527287Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово304.00Не
9670101170ДушанкаБеќаровска15-03-2017Да5495733Друштво за трговија и застапување ДЕЛТА СПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје152.00Не
9680101171БилјанаКуцуловска15-03-2017Не4058836Хотелско-угостителско акционерско друштво МАКЕДОНИЈАТУРИСТ Скопје168.00Не
9690101172МаријаТозија15-03-2017Да4131797Друштво за услуги и промет ИКЕЦ Марија увоз-извоз ДООЕЛ, Скопје184.00Не
9700101173ВиолеткаЈаневска15-03-2017Не64.00Не
9710101176ИренаЦветковска Станојкова24-02-2017Не7688253Друштво за производство, трговија и услуги БМЗ ДООЕЛ Скопје112.00Не
9720101177БилјанаПетреска24-02-2017Да7027788Друштво за услуги, трговија и производство ЕСТЕР СОФТ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје128.00Не
9730101178АлександраРадинска24-02-2017Да7045492Друштво за сметководствени и консалтинг услуги
КА ПЛУС КОНСАЛТ 2015 ДООЕЛ-СКОПЈЕ
128.00Не
9740101179СашоМаркоски06-04-2017Да6500528Република Македонија УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ Охрид208.00Не
9750101180РадаМедиќ24-02-2017Не112.00Не
9760101181АнаСмаќоска06-04-2017Да6500528Република Македонија УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ Охрид208.00Не
9770101182СузанаАтанасовска24-02-2017Не4938763Друштво за трговија и услуги ИЗУМ 94 Иле ДООЕЛ Скопје224.00Не
9780101184ИлијаМанев20-06-2017Не5695236Трговско друштво за производство,трговија,услуги и транспорт МЕБЕЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Штип136.00Не
9790101187ВеснаМаневска24-02-2017Да6336329Друштво за градежништво, инжинеринг и промет СТАТИК ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје192.00Не
9800101188КајреманЗеќири24-02-2017Да6906044Проценител ТП СКАРДИ-ВЛЕРСИМ Зеќири Неим Кајреман Тетово98.00Да
9810101189ФаниаГиачо-Стојановска24-02-2017Да7059280Друштво за производство и трговија АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скoпје128.00Не
9820101192ДаниелаСапунџиева24-02-2017Да4431995Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје224.00Не
9830101194ДанчеАврамова06-04-2017Не5788676Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија152.00Не
9840101195НуртенНезир24-02-2017Да7169833Друштво за производство, трговија и услуги АУРУМ ГРУП ДОО Скопје 176.00Не
9850101197ЛилјанаСтаноевска25-02-2017Не152.00Не
9860101198ЈованкаШамкова25-02-2017Да4020375Акционерско друштво за производство,откуп,ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци176.00Да
9870101199БлашкоСтавровски06-04-2017Да4020375Акционерско друштво за производство,откуп,ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци160.00Да
9880101200ВиолетаТрпчевска30-01-2018Да6957510Друштво за градежништво производство трговија и услуги САКОМ ГРАДБА ДООЕЛ увоз - извоз Скопје184.00Не
9890101201МирославАнастасиевски25-02-2017Да6924131ТП ЗОНА ПРО Овластен стечаен управник Мирослав Симе Анастасиевски ГостиварДа
9900101202ДушкоБибовски25-02-2017Да6548601Друштво за деловни-менаџмент услуги ДУБИКОМ-ДАТА ДООЕЛ ГостиварДа
9910101203МиленаЈовановска25-02-2017Да4895410Производно,трговско,транспортно,туристичко и услужно друштво ХИНАКОМ-ЕПБ Мирослав експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар168.00Да
9920101204МајаКузмановска25-02-2017Да4895410Производно,трговско,транспортно,туристичко и услужно друштво ХИНАКОМ-ЕПБ Мирослав експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар168.00Да
9930101205ФестимЗеќири25-02-2017Не6018939ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово98.00Да
9940101205ФестимЗеќири25-02-2017Да6906044Проценител ТП СКАРДИ-ВЛЕРСИМ Зеќири Неим Кајреман Тетово98.00Да
9950101206СашкаПетковска Савеска25-02-2017Да5641179Друштво за инжинеринг,трговија и услуги МОДЕРНА СП ДООЕЛ Скопје184.00Не
9960101207ЕлиДамјаноски25-02-2017Да6548474Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје152.00Не
9970101208АцоНовески25-02-2017Да7230397Друштво ПАН КНИГОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово 168.00Не
9980101209СтефанБужаровски06-04-2017Да4281691Друштво за промет и услуги СТЕФКО Добрила ДООЕЛ Скопје168.00Не
9990101210ЉуљзимСопи10-05-2017Да5657628Друштво за производство,промет и услуги ЖИТО ИНТЕГРАЛ ПЕКАРА ДООЕЛ Скопје128.00Не
10000101211ДобрилаАнгелеска-Бужаровска06-04-2017Да4281691Друштво за промет и услуги СТЕФКО Добрила ДООЕЛ Скопје112.00Не
10010101212ЉиљанаМарковска06-04-2017Да6739890Друштво за трговија и услуги ГОЛДЕН ПОИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје72.00Да
10020101215КатаринаЈаневска25-02-2017Да7129238Друштво за производство, трговија и услуги ЈАНЕВСКИ 2016 ДООЕЛ Куманово142.00Да
10030101216СнежанаСтаматовска10-05-2017Не6757685Друштво за трговија и услуги ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
10040101218БилјанаДробниќ25-02-2017Да6411460Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги на големо и мало АПОКАЛИПТИКО ДУО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје184.00Не
10050101219СоњаРендевска25-02-2017Не6411460Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги на големо и мало АПОКАЛИПТИКО ДУО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје88.00Не
10060101220ЈасминаЌушкоска10-05-2017Да4444086Трговско друштво за трговија ПЕТРОЛ Перо,Милан,Златко и Слободан ДОО Охрид160.00Да
10070101223МараНиколова25-02-2017Не5019559Друштво за трговија, меѓународен транспорт и услуги БАУКОП ДОО увоз-извоз Скопје224.00Не
10080101223МараНиколова25-02-2017Не6713785Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДОО увоз-извоз Скопје224.00Не
10090101224СашкаШаркоска25-02-2017Да6149057Друштво за производство трговија и услуги БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје224.00Не
10100101227СофкаПоповска25-02-2017Да4364821Друштво за производство и промет ТОСАМА ТРЕЈД ДОО Марино, Илинден200.00Не
10110101227СофкаПоповска25-02-2017Да7669160Друштво за производство и промет ТОСАМА ДООЕЛ Марино, Илинден200.00Не
10120101228ЉубинкаМицева25-02-2017Не200.00Не
10130101229КетиВитанова25-02-2017Да7456840Друштво за ревизија, сметководство и даночен консалтинг АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово288.00Не
10140101230ВераПопова25-02-2017Да5333105Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Градoшорци Василево 120.00Да
10150101231ЕлизабетаЈовевска25-02-2017Да5333105Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Градoшорци Василево 144.00Да
10160101233ВалентинаСтојчевска25-02-2017Да5942675Друштво за услуги и трговија ПРО АКАУНТ ДООЕЛ Скопје184.00Не
10170101236БилјанаХристова06-04-2017Да6202101Друштво за одржување и поправка на моторни возила ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје120.00Не
10180101237ХристинаРистеска06-04-2017Не7524269Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА СК ДООЕЛ Скопје216.00Не
10190101238ВераДосева25-02-2017Да6006094Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица208.00Не
10200101239ДинчеЕвтимовска25-02-2017Да5891027Друштво за услуги,производство и трговија ДООЕЛ ДК КНИГОВОДСТВО Ресен192.00Не
10210101241ДрагеБогески25-02-2017Да7084420Друштво за сметководствени, правни и консалтинг услуги ЕМ КОНСАЛТИНГ ГРУП ДООЕЛ Кичево144.00Не
10220101242МиленаСтрезоска06-04-2017Да5093147Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ЕКОНОМИКА Соња ДООЕЛ увоз-извоз с.Вевчани о.Вевчани160.00Да
10230101243ТихомирМурџески06-04-2017Да6798373Друштво за производство трговија и услуги ЕКОНОМИКА 2012 увоз-извоз Вевчани ДООЕЛ112.00Не
10240101244СоњаМурџеска06-04-2017Да5093147Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ЕКОНОМИКА Соња ДООЕЛ увоз-извоз с.Вевчани о.Вевчани128.00Не
10250101246БорчеРистов06-04-2017Да4132866Трговско друштво за трговија,инжинеринг и деловни услуги ИРИМПЕКС Охрид ДООЕЛ184.00Не
10260101247ИренаРистова06-04-2017Да7246358Трговец Поединец ТП за Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи Ирена Славе Ристова ИРИМПЕКС ЕА 2018 Охрид144.00Не
10270101249СлавицаСерафимова20-06-2017Да4248503Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ШАМПИЊОНИ-КИС ДОО увоз-извоз Кочани152.00Не
10280101250СандраШтерјова13-07-2017Да6925707Трговско друштво СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО МАРИНА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе192.00Не
10290101253БлагицаНиколова25-02-2017Да6233040Друштво за производство и трговија ВАН ВИНКЕЛ ФЕШН ДООЕЛ Виница184.00Не
10300101254МаринаЗафировска13-07-2017Да6925707Трговско друштво СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО МАРИНА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе192.00Не
10310101255ИринаДанилова06-04-2017Да6112447Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје160.00Не
10320101256ХристинаРужиновска10-05-2017Да4058097Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје112.00Да
10330101257КристинкаВасилевска Конеска25-02-2017Да5717426Друштво за деловни услуги ДИС-НОВА ДОО увоз-извоз Скопје136.00Не
10340101258АнаВангелова25-02-2017Да5717426Друштво за деловни услуги ДИС-НОВА ДОО увоз-извоз Скопје136.00Не
10350101260МирјанаЛазовска06-04-2017Не88.00Не
10360101261ПавлинаЈованова06-04-2017Да7157584Друштво за градежништво и услуги ДИНАМИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
176.00Не
10370101262АнтониоГеоргиев06-04-2017Не4573161Друштво за проценки и вештачења ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје180.00Да
10380101262АнтониоГеоргиев06-04-2017Да6930417Друштво за супер вештачења,сметководствени и финансиски услуги МИСА ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје180.00Да
10390101263ОрцеНаумовски25-02-2017Не144.00Не
10400101264ЈованкаНачкова22-02-2023Да6963595Трговско друштво ЕКОНОМИКА МЛЈ ДОО Свети Николе88.00Не
10410101265МарјанСаздов23-08-2017Не7107307Трговско друштво за производство и трговија АГРО-ФУДТОПИЈА ДОО
Свети Николе
64.00Да
10420101266ЛимонкаПеткова23-08-2017Да7374461Трговско друштво за книговодствени услуги ЕКОНОМИКА-ПЕТКОВИ ДООЕЛ Свети Николе120.00Да
10430101267ЈулијанаАндоновска20-06-2017Не4087984Јавна установа МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА п.о.Кочани120.00Не
10440101268ХристинаСтанојоска11-03-2017Не6703186Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА БТ ДООЕЛ Битола128.00Не
10450101269АлександраМарковска10-05-2017Не24.00Да
10460101270БожанаАтанасовска11-03-2017Не6070914Друштво за услуги ДУЦ КОНСАЛТ ДООЕЛ Скопје100.00Да
10470101271СузанаЗенговска11-03-2017Да5823226Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Скопје256.00Да
10480101271СузанаЗенговска11-03-2017Не7246730Друштво за сметководствени и консалтинг услуги АРСУ КОНСАЛТ ДОО Скопје256.00Да
10490101272МајаБачваров11-03-2017Да5107954Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ експорт-импорт Бразда Чучер-Сандево168.00Да
10500101273ЈасминаБелевска10-05-2017Да7158840Друштво за услуги производство и трговија ИНТЕРКОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 128.00Не
10510101274ЗлаткоЛазаревски11-03-2017Да4668723Друштво за производство,трговија и услуги ЕНИГМА-КОМПАНИ-Снежана експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар144.00Не
10520101275СнежанаЛазаревска11-03-2017Не96.00Не
10530101277ТатјанаВелковска06-04-2017Да5909724Друштво за посредување,трговија и услуги РЕГУЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје168.00Не
10540101278АлександраЏимрева11-03-2017Не5951666Друштво за кетеринг, промет и услуги ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт СкопјеНе
10550101279БилјанаРистевска11-03-2017Не4372611Трговско друштво АГРИНА ЛТД ДОО,Битола296.00Не
10560101279БилјанаРистевска11-03-2017Да4131398Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола 296.00Не
10570101281ОливераДавкова11-03-2017Не152.00Да
10580101282ВаскаСамарова11-03-2017Да7109490Друштво за услуги,угостителство и трговија ОАЗА МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Штип336.00Не
10590101282ВаскаСамарова11-03-2017Да7479654Друштво за производство, трговија и услуги ОАЗА СЛАВЕ ДООЕЛ с.Таринци, Карбинци336.00Не
10600101282ВаскаСамарова11-03-2017Да7263074Друштво за угостителство и трговија ОАЗА СОЊА ДООЕЛ с.Таринци Карбинци336.00Не
10610101283ВераСлавковска27-05-2017Да7178719Друштво за промет и услуги ВС КОНСАЛТИНГ ПРОМО ДООЕЛ Скопје32.00Не
10620101284МахирСефери11-03-2017Не6955061Книговодствено Биро ЕКО-ТРЕ ТП Јетон Махир Сефери Гостивар
Byro Per Kontabilitet EKO-TRE TI Jeton Mahir Seferi Gostivar
96.00Да
10630101285ШпресимСефери11-03-2017Не5789770Јавно Комунално Претпријатие ВРАПЧИШТЕ ц.о с.Врапчиште Врапчиште120.00Не
10640101285ШпресимСефери11-03-2017Да6955061Книговодствено Биро ЕКО-ТРЕ ТП Јетон Махир Сефери Гостивар
Byro Per Kontabilitet EKO-TRE TI Jeton Mahir Seferi Gostivar
120.00Не
10650101286ЈетонСефери11-03-2017Да6955061Книговодствено Биро ЕКО-ТРЕ ТП Јетон Махир Сефери Гостивар
Byro Per Kontabilitet EKO-TRE TI Jeton Mahir Seferi Gostivar
96.00Не
10660101287АндријанаАлексоска23-08-2017Не216.00Не
10670101288НадицаЈанкоска11-03-2017Да7080336Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје232.00Не
10680101289ЕленаАцковска11-03-2017Да4064844ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје104.00Не
10690101290СтрезоЈовановски20-06-2017Да4708083Друштво за услуги, трговија и производство ДАТАКОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
10700101291МаријаКацарска-Тодоровска06-04-2017Да6699049Друштво за медиа планирање,медиа закуп и медиа мониторинг МЕДИА ПЛАН ДООЕЛ Скопје128.00Да
10710101293ДимитарПетковски11-03-2017Да5789656Друштво за производство трговија и услуги БОБО КОМЕРЦ ДОО Штип200.00Не
10720101293ДимитарПетковски11-03-2017Да6018815Друштво за производство,трговија и услуги ПАЈОНИЈА ДОО увоз-извоз Штип200.00Не
10730101294МаријаКованцалиева11-03-2017Да5736773Друштво за угостителство и трговија ПРИНЦЕСС ГРОУП ДОО Гевгелија128.00Не
10740101297СнежанаБаевска11-03-2017Да5000017Друштво за производство, промет и услуги ВАН-МАК Јованчо ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје168.00Да
10750101297СнежанаБаевска11-03-2017Да4145739Друштво за производство,промет и услуги ВАНЧО КОМЕРЦ,Јанка и др.ДОО Увоз-Извоз,Скопје168.00Да
10760101298АнгелаТрпеска06-04-2017Да7551630Друштво за сметководствени услуги ПРОФИПЛУС БИРО Велгошти Охрид ДООЕЛ152.00Не
10770101299ВеснаЃорѓиевска11-03-2017Да5892228Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ФЕРО КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Велес152.00Не
10780101301МаријаЛазарова-Јовановски11-03-2017Да6209467Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги Ј.Ц.С БАРД ЛОГИСТИК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје208.00Не
10790101302УбавкаИлиева-Донеска11-03-2017Да5550980Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје184.00Не
10800101302УбавкаИлиева-Донеска11-03-2017Да7437862Друштво за транспорт, трговија и услуги БИЗНИС ДЕЛИВЕРИ 10 ДООЕЛ Скопје 184.00Не
10810101305БинасАјдар11-03-2017Да4810791Друштво за производство трговија и услуги АЛУСЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје96.00Не
10820101306ДаркоВеличковски11-03-2017Да6574220Друштво за производство,трговија.превоз и услуги ДАРКО-ЕКОНОМИК ДООЕЛ увоз-извоз Штип144.00Не
10830101308СузанаАлексиќ25-07-2017Да6837093Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ Скопје 144.00Не
10840101310ЛидијаШтерјова11-03-2017Да4266218Друштво за финансиско-комерцијални услуги ЕКОМ-Д Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
10850101311ДрагиШтерјов11-03-2017Да4266218Друштво за финансиско-комерцијални услуги ЕКОМ-Д Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
10860101312ЕлизабетаТасковска-Младеновска11-03-2017Да7094809Сметководствено биро КОНТО БЕТИ ДМБ ТП Елизабета Таско Тасковска-Младеновска Скопје112.00Не
10870101313СнежанаСтојковска06-04-2017Да6839800Трговец поединец за книговодствени услуги ТРЕЗОР ПЛУС ТП Снежана Гиле Стојковска Скопје96.00Да
10880101314КолеОгненов06-04-2017Да6977782 Книговодствено биро TП ТРЕЗОР ПЛУС КО Коле Васил Огненов Скопје
168.00Не
10890101315ТониТемелковски03-10-2017Не4824563Друштво за аудио,видео и филмска продукција и трговија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДРАМА СТУДИО Владимир ДООЕЛ Скопје120.00Да
10900101315ТониТемелковски03-10-2017Да6331300Друштво за услуги КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ТТ ДООЕЛ Скопје120.00Да
10910101316ВеснаЕфтимова11-03-2017Да5134307Друштво за проектирање,инженеринг,завршни и занаетчиски работи во градежништвото ГЕММА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје168.00Не
10920101317ВасилкаРамбабова Вељаноска06-04-2017Не7065825Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ЛОИС - ГЕМСТОНЕ увоз извоз ДООЕЛ с.Стрелци,Кичево160.00Не
10930101319ЉубицаНаумовска11-03-2017Не88.00Не
10940101320ВеснаСтефановска15-03-2017Да4033531Друштво за промет на стоки и услуги ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар128.00Не
10950101321ЉупчоСмиљковиќ06-04-2017Не4302699Друштво за производство,трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово184.00Да
10960101323ГоранЕфтимов06-04-2017Да6490220Трговец поединец за сметководствени услуги ЕГЕ-ЕГ Горан Тимо Ефтимов ТП Кочани136.00Не
10970101324ВојчеТрајковски30-01-2018Да7358377Друштво за геодетски работи ГЕОМАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје56.00Да
10980101325ЈагодаКузмановска-Радиновиќ15-03-2017Да7161751Друштво за трговија и услуги ЕНКОНТ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје224.00Не
10990101326КристинаСтојмановска15-03-2017Не7161751Друштво за трговија и услуги ЕНКОНТ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје224.00Не
11000101326КристинаСтојмановска15-03-2017Не4248422Трговско друштво за услуги,промет и завршни работи во градежништво ЕН-КОНТ ДОО Скопје224.00Не
11010101328ЖаклинаНајдоска10-05-2017Да5270103Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ИЗО СТАКЛО увоз-извоз ДОО Прилеп136.00Да
11020101328ЖаклинаНајдоска10-05-2017Да4015134СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско друштво Прилеп136.00Да
11030101328ЖаклинаНајдоска10-05-2017Да7188382Друштво за производство, трговија и услуги ИЗО ТЕМПЕРЕД ГЛАСС увоз-извоз ДОО Струга136.00Да
11040101329НадицаДејаноска06-04-2017Не88.00Не
11050101330МериКировска06-04-2017Да4024095Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ АД увоз извоз Велес304.00Не
11060101331ЈованчеМитревски15-03-2017Не6935630Друштво за книговодствени услуги ЈО-МИ ЈОВАНЧЕ ДООЕЛ Велес168.00Не
11070101331ЈованчеМитревски15-03-2017Не7073828Друштво за економско правни услуги МИСТ-МИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Велес168.00Не
11080101332АлександарЗафировски15-03-2017Да5264073Трговец поединец Александар Лазо Зафировски БИРО ИНТЕЛ книговодство ТП Скопје192.00Не
11090101333ЗоранТасевски15-03-2017Да4348630Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на електрични апарати,опрема и уреди ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ Велес256.00Не
11100101334МаријаКоњарец06-04-2017Да4310071Друштво за трговија и услуги МАКОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
208.00Не
11110101335ВикторијаИванова31-03-2017Да4912403Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Кочани304.00Не
11120101337МаријаАдраманова15-03-2017Да4732146Трговско друштво АСТРА ДООЕЛ Свети Николе200.00Не
11130101338СнежанаПанева15-03-2017Да5536715Млин ИВАНА ДООЕЛ увоз извоз Кадрифаково192.00Не
11140101341ЕленаГеоргиевска06-04-2017Да4310071Друштво за трговија и услуги МАКОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
200.00Не
11150101343СијкаМукаетова15-03-2017Не44.00Не
11160101344ЕмилијаМукаетова15-03-2017Да6365094Друштво за промет и услуги ТРЕНД-ТРЕНД АС СПА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје148.00Не
11170101345ЗорицаСтаврова22-02-2018Да4052510Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ ДОО Скопје160.00Не
11180101346РубинФилипоски06-04-2017Да4310802Друштво за финансиски услуги,трговија на големо и мало,надворешно трговски промет, ФАМ Филипоска Светолинка и др. ДОО Прилеп168.00Да
11190101346РубинФилипоски06-04-2017Не6524907Друштво за производство, трговија и услуги ВИБ КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
168.00Да
11200101347СветолинкаФилипоска06-04-2017Не136.00Не
11210101348МендеФилипоски06-04-2017Не4664531НЛБ Банка АД Скопје168.00Да
11220101350СветланкаЏидрова06-04-2017Да4494547Друштво за производство и трговија ТРГОМОТО ДООЕЛ увоз-извоз Кочани96.00Да
11230101351ВиолетаЕнговска10-05-2017Да6029965Приватна здравствена установа-Градска аптека КОЧАНИ п.о.Кочани160.00Не
11240101352СветланаМитревска06-04-2017Да6703186Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА БТ ДООЕЛ Битола176.00Не
11250101353НаташаАрсиќ15-03-2017Да7317204Друштво за консалтинг ФИНПРО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје96.00Не
11260101356ЕлизабетаЧингаровска06-04-2017Да7317204Друштво за консалтинг ФИНПРО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје256.00Не
11270101357ГоцеБаткоски06-04-2017Да7649541Друштво за сметководствени услуги АНДРОМЕДА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид160.00Не
11280101357ГоцеБаткоски06-04-2017Не4297857Друштво за производство, трговија, градежништво, угостителство и услуги ВИА ДОО увоз - извоз Вевчани160.00Не
11290101358ЕленаРистовска06-04-2017Да5529581КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје224.00Не
11300101360ЛилјанаЃуроска15-03-2017Не4126343Друштво за трговија и услуги Александар Балкоски БАЛКОПРОМ ДООЕЛ Струга160.00Не
11310101360ЛилјанаЃуроска15-03-2017Не6134564Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги БАЛКО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга160.00Не
11320101360ЛилјанаЃуроска15-03-2017Не6269117Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по педијатрија ПРОМЕДИКА Струга160.00Не
11330101361КетиАнгеловска15-03-2017Не112.00Не
11340101362КатицаСтефановска06-04-2017Да7142587Сметководствено биро ЕВРОКОНТ ДЕСАР ДООЕЛ Куманово176.00Не
11350101362КатицаСтефановска06-04-2017Не7142595Сметководствено биро ЕВРОКОНТ БС ДООЕЛ Куманово176.00Не
11360101363ВеснаСтојкоска27-05-2017Да5018323Друштво за производство и трговија ТЕХНОСКОП ДООЕЛ Скопје224.00Не
11370101363ВеснаСтојкоска27-05-2017Не5864097Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги ТЕХНОУНИОН МТД ДОО Скопје224.00Не
11380101366ОлгаИцевска10-05-2017Не92.00Не
11390101367КатеринаГалиќ06-04-2017Да6465056Друштво за промет и услуги ПРОАКТИВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје200.00Не
11400101368МаријаИцевска10-05-2017Да5058686Друштво за трговија производство и услуги АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје124.00Да
11410101369МаричеТалевска17-03-2017Да7453892Друштво за услуги, трговија и производство АКТИВА БИРО МТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 144.00Не
11420101371НиколчеКитанов17-03-2017Да7114591Tрговец поединец за сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување НИКОЛЧЕ ПЕТАР КИТАНОВ ТП Битола128.00Не
11430101372СлавицаКараицовска17-03-2017Да7062800Друштво за производство,трговија и услуги АЛЕКС БИРО ДООЕЛ увоз-извоз Битола128.00Не
11440101373ВаскаВеличковска17-03-2017Да5509238Друштво за производство, промет и услуги ИНОМАК ДООЕЛ експорт-импорт Делчево128.00Не
11450101374ВеснаИвановска17-03-2017Да6528511Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ - ТРАНСПОРТ ДОО Скопје144.00Не
11460101374ВеснаИвановска17-03-2017Да4840569Друштво за производство промет транспорт шпедиција и услуги УНИ-СТИЛ КОМПАНИ Исмаил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
11470101376ДрагицаТушевска17-03-2017Да6750613Друштво за транспорт,трговија,земјоделие и услуги ДАЕЛ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Русиново Берово 224.00Не
11480101376ДрагицаТушевска17-03-2017Не6897940Друштво за производство,трговија и услуги ТЕ-НИ КОНСАЛТИНГ 2013 ДООЕЛ Русиново Берово224.00Не
11490101377КатицаАлаѓозовска17-03-2017Да6897940Друштво за производство,трговија и услуги ТЕ-НИ КОНСАЛТИНГ 2013 ДООЕЛ Русиново Берово216.00Не
11500101381МимозаКочоска17-03-2017Да7197900Трговец поединец за сметководствени работи УНИ-СОФТ ТП Мимоза Миле Кочоска Илинден 136.00Не
11510101382БилјанаБаткоска06-04-2017Да6810748Трговец поединец за услуги НОТЕС Билјана Димитрија Баткоска ТП Охрид144.00Не
11520101383СлободанСтојаноски17-03-2017Да7628633Трговец поединец-овластен сметководител СТОЈАНОСКИ ЦОБЕ Слободан Лубе Стојаноски ТП Македонски Брод200.00Не
11530101384НадаСпировска06-04-2017Не80.00Не
11540101385ДушанМоневски06-04-2017Да6503977Друштво за производство, трговија и услуги КОМОН-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово176.00Не
11550101388ВерицаЃорѓиеска17-03-2017Да5399629Заштитно друштво за производство градежништво инженеринг трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп ДОО192.00Не
11560101388ВерицаЃорѓиеска17-03-2017Не6104460Друштво за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп192.00Не
11570101390СузанаСтефановска Даневска17-03-2017Не80.00Да
11580101391ДрагицаСтанковиќ17-03-2017Не5816939Друштво за шпедиција,транспорт трговија и услуги РЕЛ-МАРК ДООЕЛ експорт-импорт Богданци200.00Да
11590101395АндигонаНанчева17-03-2017Да4255526Земјоделско трговско друштво СТОЧАРСТВО ДООЕЛ Богданци200.00Не
11600101396АнкаПаункова Гогова17-03-2017Да4354427Друштво за трговија и услуги РУСЕ КОМЕРЦ ДОО извоз-увоз Гевгелија144.00Не
11610101397ФаниСмуткоска17-03-2017Да7254083Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРО ВИЗИФ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје200.00Не
11620101398НебојшаТрајковиќ17-03-2017Да4296630Друштво за услуги и трговија на големо и мало БИЛАНС ЕХПРЕС Небојша ДООЕЛ извоз-увоз Скопје184.00Не
11630101399НикицаВукашиновиќ06-04-2017Да5662117Друштво за трговија и услуги МТ ПРОМЕТ-1 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица120.00Не
11640101400МирославКостовски17-03-2017Не44.00Не
11650101401ВеснаТодоровска17-03-2017Не132.00Не
11660101402БраниславЗлатков17-03-2017Не96.00Не
11670101403РужицаМилевска17-03-2017Да5739055Друштво за трговија,превоз и услуги ТРГОМАК-КОМЕРЦ 2003 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје72.00Не
11680101405СилванаБојковска Шиповиќ17-03-2017Да4511948Друштво за транспорт градежништво трговија производство и услуги МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово184.00Не
11690101406НаташаАнтевска17-03-2017Не160.00Не
11700101407ДанијелаДрапиќ17-03-2017Да6353720Друштво за производство, трговија и услуги ДАНИ-ДЕЈ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје128.00Не
11710101408ОлгицаДрапиќ17-03-2017Не96.00Не
11720101409ИванаСлавковска Петрушевска17-03-2017Да7479646Друштво за финансиски и деловни услуги КАРМЕН ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Охрид184.00Не
11730101409ИванаСлавковска Петрушевска17-03-2017Не5138183Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје184.00Не
11740101410МаријаДеспотовска17-03-2017Да6261442Друштво за производство,трговија и услуги ДЕСПОТОВСКИ ДООЕЛ Кочани144.00Не
11750101411СуадЈахја06-04-2017Не72.00Да
11760101412ДаниелаГерасимоска Ристовска17-03-2017Да6317120Друштво за производство,трговија и сметководствени услуги ДИДРА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово168.00Не
11770101413ИлијаРистовски27-05-2017Не6317120Друштво за производство,трговија и сметководствени услуги ДИДРА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово168.00Не
11780101413ИлијаРистовски27-05-2017Да7591500Друштво за сметководствени услуги М&М АКАУНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово168.00Не
11790101414СузанаБлажеска06-04-2017Не5450870Трговско друштво за производство трговија и услуги КАМИ Охрид ДООЕЛ168.00Не
11800101414СузанаБлажеска06-04-2017Не4007999Земјоделска задруга ГОРИЦА Охрид увоз-извоз со ограничена одговорност168.00Не
11810101415СлавицаТурмакоска06-04-2017Да4007999Земјоделска задруга ГОРИЦА Охрид увоз-извоз со ограничена одговорност192.00Не
11820101417АнгелинкаДончевска17-03-2017Да6723837Друштво за сметководствени услуги ДОНЧЕВСКИ МАР-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево120.00Да
11830101418СоњаДимитрова17-06-2017Да4093160Јавно претпријатие за комунални работи БОШАВА Ц.О. Демир Капија208.00Не
11840101419ТекиДалипи18-03-2017Да5879043Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛТА с.Корошишта Делогожда ДООЕЛ144.00Не
11850101420ЛулзимеДалипи18-03-2017Да5879043Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛТА с.Корошишта Делогожда ДООЕЛ144.00Не
11860101421АрифМуса18-03-2017Да6049311Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОКОНТО ДОО експорт-импорт Тетово144.00Не
11870101422ИсметРушити18-03-2017Не6801617Друштво за книговодство БЛЕ-КОНТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово122.00Не
11880101422ИсметРушити18-03-2017Да6018939ОПШТИНА ТЕТОВО Тетово122.00Не
11890101423АлександраЈанковиќ18-03-2017Не6947859Друштво за транспорт и услуги СТИЛ ЛОГИСТИК ТРАНСПОРТ & ЛОГИСТИКС ДООЕЛ Скопје
88.00Да
11900101423АлександраЈанковиќ18-03-2017Не5109582Друштво за услуги во областа на прометот БЛАМАК ДООЕЛ Скопје88.00Да
11910101424БекимКаремани18-03-2017Да6049311Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОКОНТО ДОО експорт-импорт Тетово152.00Не
11920101426ЗоранАндоновски06-04-2017Не6098835Друштво за производство,трговија угостителство и услуги БИЛАНС ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-звоз Тетово208.00Не
11930101426ЗоранАндоновски06-04-2017Да4034813Јавно комунално претпријатие ТЕТОВО ц.о.Тетово
Ndermarja publike komunale TETOVO p.p.Tetove
208.00Не
11940101427ЖаклинаАјтова18-03-2017Не192.00Не
11950101428ЕлизабетаХристовска18-03-2017Не184.00Не
11960101429ВиолетаТасева18-03-2017Да6810578Друштво за транспорт и услуги ТРАНСПОРТЕЈШЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје184.00Не
11970101429ВиолетаТасева18-03-2017Да4189477Друштво за производство трговија и услуги ЕКСИМА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје184.00Не
11980101430СандеМихајлов30-01-2018Да7041934Трговец поединец СМ САНДЕ МИТАР МИХАЈЛОВ вештак од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење, Свети НиколеДа
11990101431СнежанаСпиковска18-03-2017Да5710723Друштво за трговија и услуги КОМЕД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје224.00Не
12000101431СнежанаСпиковска18-03-2017Не5937965Приватна здравствена установа-аптека ПАНОВСКИ Скопје224.00Не
12010101433СофкаКланџевска Ѓурческа18-03-2017Да4987063Друштво за сметководствени услуги и консалтинг РИ-ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје197.00Не
12020101434НаташаСпасоевски06-04-2017Да7011083Трговец поединец за сметководство Наташа Ацо Спасоевски САЛДА-КОНТИ ТП Ресен192.00Не
12030101435СабитЕлмази18-03-2017Не96.00Не
12040101436АгимГаши18-03-2017Да6862284Биро за сметководствени услуги АГ-ФИНД ТП Агим Расим Гаши Гостивар184.00Да
12050101438ВалентинаДимитриевска18-03-2017Да4244451Друштво за услуги и промет на Сашо Завојчески СВЕТЛАНА Охрид ДООЕЛ144.00Не
12060101439СашоЗавојчески18-03-2017Да4244451Друштво за услуги и промет на Сашо Завојчески СВЕТЛАНА Охрид ДООЕЛ144.00Не
12070101440АнитаТрчкова18-03-2017Да4300165Трговско друштво за производство, продажба и сервисирање ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз општина Илинден 192.00Не
12080101441МилицаТосевска Апостолова18-03-2017Не120.00Не
12090101442БернардВузај20-06-2017Да4191617Акционерско друштво за трговија на големо и мало ЖИВИНОКООП-Скопје112.00Да
12100101443ЛилаНаунова20-06-2017Да4191617Акционерско друштво за трговија на големо и мало ЖИВИНОКООП-Скопје128.00Не
12110101445БилјанаЈовеска18-03-2017Да5751942Друштво за производство,промет и услуги ЛАМИНАТИ КОМ ДОО Прилеп264.00Не
12120101446ДаниелаАнеска18-03-2017Да6853765Друштво за книговодствени и сметководствени работи ДАТА ЕКОНОМИК ДООЕЛ Прилеп 192.00Не
12130101447МитраКочоска18-03-2017Не56.00Не
12140101448ЛилјанаМиновска Ристеска18-03-2017Не6217885Друштво за производство, услуги, трговија и угостителство ХОТЕЛ САЛИДА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп216.00Не
12150101448ЛилјанаМиновска Ристеска18-03-2017Не4166515Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија на големо и мало Афродита Ѓорѓиоска и др.САЛИДА увоз-извоз Прилеп ДОО216.00Не
12160101448ЛилјанаМиновска Ристеска18-03-2017Не5796954Заштитно друштво за производство, услуги, транспорт и трговија САЛИДА ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп216.00Не
12170101450ВеснаПетреска18-03-2017Да5821592Друштво за производство,трговија и услуги СИМЕСКИ увоз - извоз ДООЕЛ Кичево208.00Не
12180101451СузанаЦветковска10-05-2017Да6241794Друштво за трговија , производство и услуги АСТА КОНТИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола112.00Не
12190101452ГорданаЛошковска30-05-2017Да4401743Друштво за графичко-издавачка дејност,производство,промет и услуги АРЕНАЛ ДОО Скопје72.00Да
12200101455АлександраЈанчева18-03-2017Да4020308Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан200.00Не
12210101456ДраганДанов18-03-2017Да4020308Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан176.00Не
12220101457ДанеМагденовски06-04-2017Да5529581КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје184.00Не
12230101458НадицаБојаџиева18-03-2017Да6696236Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје168.00Не
12240101459ВаскаПетреска06-04-2017Не80.00Не
12250101460СањаЗарева18-03-2017Да7176791Друштво за сметководствени, компјутерски и други услуги АКАУНТ ПРО ЛТД ДООЕЛ Пробиштип 240.00Не
12260101462МирославЈосифовски20-06-2017Не48.00Не
12270101463ЕрканЈусуфи25-07-2017Да6891012Сметководствено биро ПРОГРЕСИВЕ КОНСАЛТИНГ Т.П Еркан Абдурезак Јусуфи с.Врапчиште Врапчиште224.00Не
12280101463ЕрканЈусуфи25-07-2017Не7143281Друштво за производство,трговија и услуги БУНАР ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар224.00Не
12290101464СлавкаПетрушевска18-03-2017Не160.00Не
12300101465ВиолетаБејатовиќ18-03-2017Да4345959Друштво за производство, трговија и услуги СИМПО ДОО увоз-извоз Скопје200.00Да
12310101467СнежанаГеоргиева30-05-2017Не104.00Не
12320101468ИванкаСоколова18-03-2017Да6431178Трговец поединец ИВА-ЏО Соколова Ѓорги Иванка ТП Струмица168.00Не
12330101469СлободанДаов06-04-2017Да6314848Друштво за сметководствени услуги ЕКОНОМАТ-2008 ДООЕЛ Радовиш192.00Да
12340101470ЈанкоСпасевски06-04-2017Да6314848Друштво за сметководствени услуги ЕКОНОМАТ-2008 ДООЕЛ Радовиш192.00Да
12350101471МарјанТодоровски18-03-2017Да4234812Трговско друштво за промет и услуги КОД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје168.00Не
12360101472АлександарКостески18-03-2017Да5689708Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. МАСТЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево184.00Не
12370101473ЕленаИвановска06-04-2017Да6968678Друштво за транпорт и складирање НОВА ТРАНС ДООЕЛ Скопје144.00Не
12380101474ИренаСтојановска Бајлозов10-05-2017Не4776364Трговско друштво за промет и услуги ИРСА Даница увоз-извоз ДООЕЛ Скопје112.00Не
12390101475АнетаКостадиновска18-03-2017Да6333370Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје176.00Не
12400101477ДраганДавитков18-03-2017Да6333370Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје226.00Не
12410101479МарикаКулева18-03-2017Да7414692Друштво за сметководствени и консултантски услуги АКСИОМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје192.00Не
12420101479МарикаКулева18-03-2017Не6710115Друштво за вештачење и процена СИНОПСИС ДООЕЛ Скопје192.00Не
12430101480МаринаЕфремовска18-03-2017Да4417976Друштво за консултантски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје112.00Не
12440101481СлавчоГеоргијевски18-03-2017Да4417976Друштво за консултантски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје112.00Не
12450101483ТањаКостоска06-04-2017Не5774136ПроКредит Банка АД Скопје168.00Не
12460101484АнаЧадиковска-Мазнева18-03-2017Не5774136ПроКредит Банка АД Скопје176.00Не
12470101485СашкоБогојески18-03-2017Да5592941Биро за книговодствени работи ТП С.Б. Сашко Трпко Богојески Тетово216.00Не
12480101486ЛенчеКоцева06-04-2017Да7007248Друштво за производство, трговија и услуги МАКЛЕН КОНСТАЛТИНГ ДООЕЛ Кочани
136.00Не
12490101489ИлијаЈованоски06-04-2017Не5429978Друштво за производство,трговија и услуги СПЕКТРА 91 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје56.00Не
12500101490ЕлванДемировиќ10-05-2017Да6030831Друштво за услуги, производство и промет МОТ-РА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје80.00Не
12510101491СлободанкаТанаскоска06-04-2017Да7043570Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид208.00Не
12520101492ГаврилСрбиновски06-04-2017Не72.00Да
12530101493БранеМихајловски06-04-2017Да4236637Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАПИТАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово72.00Да
12540101494СашкаЈовановски06-04-2017Да4236637Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАПИТАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово168.00Не
12550101495АлександарНиколовски06-04-2017Да4236637Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАПИТАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово168.00Не
12560101496НенадЃорковски06-04-2017Да4236637Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КАПИТАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово168.00Не
12570101497НинаНаумоска18-03-2017Да7033664Друштво за сметководство и услуги ДМ КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево136.00Не
12580101498ВерицаНаумоска18-03-2017Да6286879Друштво за производство,трговија и услуги ИНФОЛИМБ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ Крушево136.00Не
12590101500МаријаБожиновска18-03-2017Да5809550Трговско друштво ГМБИ БИЗНИС УСЛУГИ ДООЕЛ Куманово184.00Да
12600101501ДалиборБожиновски18-03-2017Да5809550Трговско друштво ГМБИ БИЗНИС УСЛУГИ ДООЕЛ Куманово176.00Да
12610101502ДафинаБожиновска18-03-2017Да5809568Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги СТАМЕНКОВСКИ ДОО увоз извоз Куманово176.00Да
12620101503ЕмилијаЗајкова18-03-2017Не6736980Друштво за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип136.00Да
12630101504АлисаПановска-Христовска18-03-2017Не6670938Друштво за производство, трговија и услуги БЕТА ФАРМ ДООЕЛ Скопје176.00Да
12640101508МаријаАрсовска18-03-2017Да7062109Друштво за трговија и услуги ГЕМАК КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
256.00Не
12650101510ТрајчеНиколовски18-03-2017Да7444265Друштво за услуги ЛИНИКАН-САБ ДООЕЛ Скопје232.00Не
12660101511ЗулеСтојанова06-04-2017Да6317820Друштво за консалтинг,книговодство,проценка и вештачење БРОКЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица128.00Не
12670101512СлаѓанаСарајлиева18-03-2017Да7622511Трговец поединец за услуги САРАЈЛИЕВА КОНСАЛТИНГ Слаѓана Раде Сарајлиева ТП Струмица192.00Не
12680101513МаријаЧеркезова18-03-2017Да6093361Друштво за производство,трговија и услуги ЕКОИНТЕЛЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица160.00Не
12690101514БилјанаМаксимоска18-03-2017Да4135059Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕУРОИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје188.00Не
12700101515ДијанаКолеска Ефремова18-03-2017Да6890814Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги СКК - ЦАПАРИ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ с. ЦАПАРИ Битола192.00Не
12710101515ДијанаКолеска Ефремова18-03-2017Да6426832Друштво за производство, трговија и услуги ОКАЦ КО ДОО с.Српци,Битола192.00Не
12720101516ПетранкаЃорѓиева18-03-2017Да6990487Друштво за производство трговија и услуги ХЕЛИОЦЕНТРУМ ДОО Струмица144.00Не
12730101517КироЧавковски18-03-2017Не80.00Не
12740101519МилицаКадиева18-03-2017Не128.00Не
12750101520ЉупчоВезенков18-03-2017Да4644891Друштво за сметководствени услуги, финансиски и правен консалтинг СТУДИО АДА ДОО Скопје200.00Не
12760101521ГоранМинов18-03-2017Да4053575Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје224.00Не
12770101522ОливераНакевска18-03-2017Да6294340Друштво за градежништво, промет и услуги СЛОБОДНИ ЅИДАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје232.00Не
12780101522ОливераНакевска18-03-2017Да4131797Друштво за услуги и промет ИКЕЦ Марија увоз-извоз ДООЕЛ, Скопје232.00Не
12790101523ЛенчеНовковска18-03-2017Да5534763Друштво за трговија и застапништво НИМЕТ ДООЕЛ Скопје176.00Да
12800101524НаташаТрајкоска18-03-2017Не7068310Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје192.00Не
12810101526СлавицаЗариќ18-03-2017Не160.00Не
12820101527ВалентинаКартова10-05-2017Да6590594Друштво за производство трговија и услуги КОЛВЕКО ОФИС ДООЕЛ Гевгелија96.00Не
12830101528МиленаКнежевиќ10-05-2017Да6590594Друштво за производство трговија и услуги КОЛВЕКО ОФИС ДООЕЛ Гевгелија120.00Не
12840101529РаткаГавровска10-05-2017Да6590136Друшво за производство трговија и услуги ОФИСКОЛ ДООЕЛ Гевгелија128.00Не
12850101530МарикаСамарџиева10-05-2017Да6590136Друшво за производство трговија и услуги ОФИСКОЛ ДООЕЛ Гевгелија120.00Не
12860101531СтевоКрстевски10-05-2017Да7113145Друштво за производство трговија и услуги АКАУНТИНГ ОФИС СКС ДООЕЛ увоз-извоз Велес108.00Да
12870101532ЕлизабетаДимова10-05-2017Не7403453Друштво за производство и трговија ЛИНАМАР АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден80.00Да
12880101533ВеснаАнтеска18-03-2017Не4257880Друштво за производство,трговија на мало и големо,услуги и градежништво ЦИКЛАМА ИНЖИНЕРИНГ Татијана ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар176.00Не
12890101536ЉубенчоЈанев06-04-2017Да7197772Трговец поединец за сметководствени услуги ЉУБЕНЧО ЃОРЃИ ЈАНЕВ ТП Струмица128.00Да
12900101537ДраганЗлатески18-03-2017Да4109287Здравствена установа ЦАР САМУИЛ ДОО с.Банско Струмица208.00Не
12910101538ВеснаСтојковска18-03-2017Не5024277Друштво за трговија и услуги ОРБИКО ДОО Скопје88.00Да
12920101540ЗораПетрушевска18-03-2017Да6461131Друштво за даночен консалтинг, сметководство и инженеринг ПКФ НОВА КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје176.00Не
12930101541БојанаСтефановска18-03-2017Да7142595Сметководствено биро ЕВРОКОНТ БС ДООЕЛ Куманово160.00Не
12940101545АнетаПетровска Митровска08-04-2017Да5110483Друштво за инженеринг,туризам и угостителство СИСТЕМ М ДООЕЛ Скопје240.00Не
12950101546ПандоркаГигова13-07-2017Не6812899Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз ДООЕЛ с.Долно Каласлари Велес176.00Не
12960101547СтефанкаСимионова15-03-2017Да6713653Друштво за производство,трговија,транспорт,сервиси,технички прегледи и услуги ЕУРОКОНТРОЛ ЕКО ДООЕЛ с.Облешево Чешиново Облешево 192.00Да
12970101547СтефанкаСимионова15-03-2017Да5594740Друштво за транспорт,производство,трговија и услуги ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО Чешиново Чешиново-Облешево192.00Да
12980101549РаткаБубевска08-04-2017Да5717922Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола296.00Не
12990101550СашоМитревски30-01-2018Да6704140Друштво за производство промет и услуги К.А.К-АГРО ДООЕЛ с.Велесело,Општина Новаци224.00Не
13000101550СашоМитревски30-01-2018Да5531853Друштво за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДОО Скопје224.00Не
13010101553СузанаКотевска15-03-2017Да4921712Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги МЕРКУР ТРЕЈД Битола ДООЕЛ108.00Да
13020101555НаткаМитова20-06-2017Не88.00Да
13030101558СнежанаЈончиќ15-03-2017Не6010342ОПШТИНА КИЧЕВО Кичево152.00Не
13040101559ТомеМојсоски15-03-2017Не40.00Не
13050101560ЉубаПажиќ08-04-2017Да6925359Друштво за трговија, книговодствени и сметководствени услуги ОЕКОНОМИА ДООЕЛ увоз-извоз Битола
120.00Не
13060101562ЉупкаЈорданова30-05-2017Да7076380Трговско друштво за производство трговија и услуги ТИНГ ИНВЕСТ ДОО Кочани200.00Да
13070101564АлександарШулески10-05-2017Не4053575Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје216.00Не
13080101566ИренаСтанковска15-03-2017Да4132092Друштво за производство, промет и услуги ЕКСПАНДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје248.00Не
13090101568СоњаВанчова10-05-2017Да4338111Друштво за сметководствени и консалтинг услуги ДАМС ДОО Скопје120.00Не
13100101570МајаДанева-Василевска15-03-2017Да6207227Друштво за трговија и книговодствени услуги ВАЊА АКАУНТИНГ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје136.00Не
13110101571ИванаЗдравева15-03-2017Да6820301Друштво за производство,трговија и услуги ТИМ СОЛУШН ДООЕЛ Радовиш152.00Да
13120101573ДрагицаНешова-Поп-Андова08-04-2017Да7616341Друштво за едукација и советодавни услуги АКАДЕМИЈА ЛЕА ДООЕЛ експорт-импорт Велес112.00Да
13130101574СунчицаТодосовска15-03-2017Да6450903Друштво за производство, трговија и услуги Ј И К ЕКОНОМИСТ ДОО Скопје224.00Не
13140101576АнаСтефаноска15-03-2017Не6553567Друштво за производство, трговија и услуги РОЛО - НЕТ ДООЕЛ увоз извоз Скопје160.00Не
13150101576АнаСтефаноска15-03-2017Не7483740Друштво за производство, трговија и услуги АДВАНЦЕД-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје160.00Не
13160101578ЕлизабетаМрческа Дамкоска15-03-2017Да6548644Друштво за производство,промет и трговија со стакло и стаклени производи СТАКЛО УНИОН НОВА увоз-извоз ДОО Прилеп152.00Не
13170101580ЛидијаЗлатинова30-01-2018Не6658920Трговец поединец ЛИВЗ БИРО ТП Лидија Вуко Златинова Кавадарци96.00Не
13180101584ВалентинаПетровска15-03-2017Да4958497Друштво за трговија и услуги СИВАЛ 1 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје128.00Да
13190101586БилјанаМирческа15-03-2017Да7057490Друштво за трговија и услуги БИБА САЛДО НУЛА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп136.00Да
13200101587БилјанаБојоска08-04-2017Да7245599Трговец поединец за сметководствени услуги КОНСАЛТИНГ ДЕЛОВНА ТАЈНА Билјана Димитар Бојоска ТП Прилеп256.00Не
13210101588МетодијаРистески08-04-2017Не48.00Не
13220101589СнежанаРистеска08-04-2017Не80.00Не
13230101591МајаПетревска15-03-2017Да5753759Друштво за трговија и услуги ГМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје224.00Не
13240101592ТониБлашкоски15-03-2017Да6488323Друштво за сметководствени,книговодствени услуги и трговија ДОКУМЕНТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп128.00Да
13250101593СашоМургоски08-04-2017Да5125839Производно трговско и услужно друштво Хаџи Лачка ЛМ увоз-извоз с.Мороишта Струга ДООЕЛ192.00Не
13260101593СашоМургоски08-04-2017Не4164270Трговско друштво за производство,трговија и услуги СТИЛ АС ДООЕЛ Охрид192.00Не
13270101595ЉиљанаЈанева30-05-2017Не160.00Не
13280101597ДијанаКостадинова31-03-2017Да6506798Друштво за производство, трговија и услуги ДИДИ КНИПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод 144.00Да
13290101599БонаСтојановска15-03-2017Не6384609Друштво за сметководствени услуги СМ КОНСАЛТИНГ-БИРО ДООЕЛ М. Каменица216.00Не
13300101599БонаСтојановска15-03-2017Не6437478Друштво за производство МОДНА КОНФЕКЦИЈА МАТЕА ДОО Македонска Каменица216.00Не
13310101600НикодинРистов15-03-2017Не7158726Друштво за производство трговија и услуги УНИ ОФИС 2016 ДООЕЛ увоз-извоз с.Илиово Делчево168.00Не
13320101600НикодинРистов15-03-2017Да6289096Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз РИМА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Македонска Каменица168.00Не
13330101601ЈетонАјвази15-03-2017Да6859941Сметководствeно биро АБЦ-КОНТ ТП Јетон Илјаз Ајвази Тетово,Zyra e kontabilitetit ABC-KONT TI Jeton Iljaz Ajvazi Tetovё186.00Не
13340101603ЉубинкаПецанова10-05-2017Да4191986Друштво за производство и трговија ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица224.00Не
13350101604НаталијаПечинска Цветаноска15-03-2017Не5214114ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА Скопје160.00Не
13360101608МаргаритаДимчевска08-04-2017Да4294254Друштво за услуги и трговија М 2 КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје152.00Не
13370101609ЃоргеТашев15-03-2017Да7023871Друштво за вештачење и книговодство ГИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица144.00Не
13380101610ЛазарЃошев15-03-2017Да6845665ТП за сметководствени и правни услуги ЛИРА КОНСАЛТИНГ Лазар Борис Ѓошев Велес176.00Не
13390101611ЖаклинаЗдравковиќ15-03-2017Да7432020Друштво за трговија и услуги АМД ГЕВГЕЛИЈА ДОО Гевгелија208.00Не
13400101611ЖаклинаЗдравковиќ15-03-2017Да4070798Авто мото друштво ДИЧО ПАНОВ Гевгелија208.00Не
13410101613ГолубаМитевска23-08-2017Да5347211Друштво за производство, промет, посредување и услуги КЛЕВЕР-МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
216.00Не
13420101614ЕлизабетаЈаневска08-04-2017Да4638042Друштво за производство трговија и услуги ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт Гевгелија224.00Не
13430101615ТоницаГиноска15-03-2017Не96.00Не
13440101616МаринаСерафимоска08-04-2017Да6503993Друшто за производство трговија и услуги ТИМ ТВИНС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар144.00Не
13450101617ТониТрајковски15-03-2017Не4222768Рудник ДЕМИР ХИСАР АД Сопотница.304.00Не
13460101617ТониТрајковски15-03-2017Не6214231Друштво за трговија,производство и услуги ДИМАКС РУДНИЦИ ДООЕЛ Сопотница, Демир Хисар304.00Не
13470101617ТониТрајковски15-03-2017Не7083769Друштво за производство на електрична енергија ДИМАКС ЕКО ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с.Сопотница Демир Хисар304.00Не
13480101618ВиолетаЈовчевска30-05-2017Да6340261Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје280.00Да
13490101619ЛенчеИлиова15-03-2017Да6010407ОПШТИНА ЗРНОВЦИ Зрновци127.00Не
13500101619ЛенчеИлиова15-03-2017Не7114486Друштво за производство трговија и услуги ЛД АКТИВ ТИМ ДООЕЛ Кочани127.00Не
13510101620АнчеМладеновска15-03-2017НеДа
13520101621СањаТрајкова15-03-2017Да4263138Друштво за градежништво проектирање и трговија ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија184.00Да
13530101622ДанкаВоданова15-03-2017Да4263138Друштво за градежништво проектирање и трговија ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија160.00Да
13540101623МаријаВергова15-03-2017Да7546041Трговец поединец за ревизорски работи и даночно советување ТП КМ ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ Вергова Димитар Марија Струмица193.00Не
13550101624СветланаМицевска15-03-2017Да5412196Друштво за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје152.00Не
13560101624СветланаМицевска15-03-2017Да6785751Друштво за трговија на големо и мало МА ТРУСТ ДОО Скопје152.00Не
13570101624СветланаМицевска15-03-2017Да6559433Друштво за финансиски услуги МАСТЕР ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје152.00Не
13580101627МирјанаКрстева15-03-2017Не7073828Друштво за економско правни услуги МИСТ-МИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Велес168.00Не
13590101630ЦветаАтанасова15-03-2017Не136.00Не
13600101632ПетарШукуроски15-03-2017Не88.00Не
13610101635УбавкаДамчевски-Радеска15-03-2017Да4283252Трговско друштво за книговодствени услуги и промет АЕ МБ Марија ДОО увоз извоз Скопје128.00Не
13620101636СнежанаКалева15-03-2017Да4045874Општинско основно училиште САНДО МАСЕВ п.о.Струмица176.00Да
13630101637ДијанаАнева15-03-2017Да7037651Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово224.00Не
13640101638СпасијкаТодорова15-03-2017Да4255259Друштво за градежништво и трговија ПЛАНУМ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци168.00Да
13650101641ЗеќирјаКадрија08-04-2017Да7205104Сметководствено биро ЗЕКО КОНСАЛТИНГ ТП Зеќирја Неџати Кадрија, с.Шипковица Тетово, Byro per кontabilitet ZEKO KONSАLTING TI Zeqirja Nexhati Kadrija f.Shipkovice, Tetove 106.00Не
13660101642СилванаТодорова15-03-2017Не6198171Трговско друштво за производство,трговија,услуги и транспорт КОД-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица216.00Не
13670101642СилванаТодорова15-03-2017Не4152719Друштво за производство и трговија МЕТАЛОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица216.00Не
13680101643МирјамГега10-05-2017Да4265246Друштво за сметководствени работи КОНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Струга160.00Не
13690101644ВеснаМаџарова08-04-2017Да6131964Друштво за услуги,производство и трговија МЕНАЏМЕНТ-СТРАТЕГИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица136.00Не
13700101648НаталијаШекерџиева15-03-2017Да5975450Трговско друштво ОРЕ ПРОМ ДООЕЛ с.Просениково 68 Струмица200.00Не
13710101649АцоЧавковски08-04-2017Да5762383Друштво за трговија и угостителство ТРЕНД-А ДООЕЛ Ново Село80.00Да
13720101651ДејанГавриловски15-03-2017Не4577981Друштво за производство,услуги и трговија ЈАСМИНА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово336.00Да
13730101651ДејанГавриловски15-03-2017Да6837450Друштво за проценка и сметководствени услуги РАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово336.00Да
13740101653БилјанаСтоилкова10-05-2017Не4708482Друштво за производство трговија и услуги МЕЛМАКС БМ Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје128.00Да
13750101655ТерезаКантурска11-05-2017Не152.00Не
13760101656СтевкаНеделковска08-04-2017Да6343333Друштво за сметководствено, книговодствени услуги КОМПАНИЈА КАСТЕЛ ДООЕЛ Скопје184.00Не
13770101658КатеринаЗаковска08-04-2017Да7666020Друштво за сметководствено, книговодствени услуги КАСТЕЛ КВД ПЛУС ДООЕЛ Скопје168.00Не
13780101660МајаЕфремовска08-04-2017Да5740355Друштво за производство, трговија и услуги ИНФОКОНТ Иванка ДООЕЛ Скопје144.00Не
13790101665МиленаЈоновска15-03-2017Да4353315Трговско друштво за трговија и застапување КРКА-ФАРМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје128.00Не
13800101666ВеснаБизимоска15-03-2017Да5847842Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРОЕДИЛ-ХОЛДИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт с.Скудриње Ростуше136.00Не
13810101669СнежанаСиљановска15-03-2017Не96.00Не
13820101672СлавицаИгнатовска15-03-2017Да4095596Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје152.00Не
13830101673ДаницаБорисова-Стевковска15-03-2017Не128.00Не
13840101674КристинаТрајковска15-03-2017Да5920922КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје160.00Не
13850101675БорјанМојсиев15-03-2017Не4752473Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров,Јаневски, и Гушев ДОО Скопје232.00Не
13860101675БорјанМојсиев15-03-2017Не5915538Друштво за производство,трговија,услуги угостителство и туризам А-ПЕТ ДОО увоз-извоз Скопје232.00Не
13870101675БорјанМојсиев15-03-2017Не6154344Друштво за Нови Иновативни Технологии-ИНОВЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје232.00Не
13880101677МаргаритаВелева15-03-2017Да7054130Друштво за сметководствени услуги и едукација КОНТО-КОНСАЛТИНГ НИ-МА ДООЕЛ СКОПЈЕ200.00Не
13890101680ЉупчоПасковски08-04-2017Не7054130Друштво за сметководствени услуги и едукација КОНТО-КОНСАЛТИНГ НИ-МА ДООЕЛ СКОПЈЕ192.00Да
13900101680ЉупчоПасковски08-04-2017Да4736486Друштво за консалтинг, сметководствени и книговодствени услуги БИ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Скопје192.00Да
13910101681БетиНиколовска08-04-2017Да7268270Друштво за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје168.00Не
13920101682ЗоранНовев08-04-2017Да6578420Друштво за производство, трговија и услуги БИЗНИС ЗОНА експорт-импорт ДОО Скопје176.00Не
13930101683ТатјанаПетрушевска Калиновска08-04-2017Да6578420Друштво за производство, трговија и услуги БИЗНИС ЗОНА експорт-импорт ДОО Скопје176.00Не
13940101684СузанаНелковска15-03-2017Не4058445Друштво за промет, услуги и производство ЈУГООПРЕМА АД-Скопје240.00Не
13950101686ЦветанкаЈанчевска08-04-2017Да5182140Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје80.00Да
13960101687СтојчеКолариќ15-03-2017Да7217005Друштво за сметководствени работи АКВА МС КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 160.00Да
13970101689БлагицаКовчегарска15-03-2017Да6757901Друштво за економско-правен консалтинг ТОТАЛАКАУНТ-КБ ДООЕЛ Скопје168.00Да
13980101692ЛидијаПоповска08-04-2017Не176.00Не
13990101693ЉубомирКоцевски08-04-2017Да6123198Друштво за трговија и услуги АРТСТИЛ ТЗЈ ДОО Скопје128.00Не
14000101694ВеснаТасевска08-04-2017Да6123198Друштво за трговија и услуги АРТСТИЛ ТЗЈ ДОО Скопје128.00Не
14010101700НаталијаЕфтимова08-04-2017Не5672775Друштво за производство, промет и услуги ВЕНДОРА КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје200.00Да
14020101701ТрајчеПетковски15-03-2017Не72.00Не
14030101702ИванаПетковска15-03-2017Да7344031Друштво за сметководствени услуги и консалтинг ТИВАНИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје136.00Не
14040101702ИванаПетковска15-03-2017Не4378679Друштво за услуги и трговија ТИВАНИ-КОМПАНИ Трајче Петковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје136.00Не
14050101703ИцеБибовски30-01-2018Да5120675Друштво за производство,трговија и услуги ИНФОГЕЈТ увоз-извоз Ице Бибовски ДООЕЛ Битола104.00Не
14060101705МаријаЕфремова15-03-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија176.00Не
14070101706ВеснаФилиповска08-04-2017Да4064488Народна банка на Република Северна Македонија192.00Не
14080101707ЗоранКрстевски08-04-2017Да4064488Народна банка на Република Северна Македонија192.00Не
14090101709СоњаГолиќ08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија184.00Не
14100101710АнитаПетреска08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија176.00Не
14110101711ВеснаМатева08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија208.00Не
14120101712ВиолетаЈовчева08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија184.00Не
14130101713ЕлизабетаМитровска Костова08-04-2017Не104.00Не
14140101715СоњаМицајкова08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија184.00Не
14150101717ЈулијанаТошевска08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија192.00Не
14160101718МаријанаКалајџиска08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија176.00Не
14170101719БиљанаШехтанска08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија168.00Не
14180101720РистоЈаневски08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија168.00Не
14190101722БојанЦветковски08-04-2017Не4064488Народна банка на Република Северна Македонија176.00Не
14200101723ЗораГиновска08-04-2017Не32.00Не
14210101724МаринаФилипоска08-04-2017Да5922755Друштво за производство, трговија и услуги КОНТО КОМ ДООЕЛ Скопје160.00Не
14220101727ИренаТодорова Ветерова22-02-2023Да4187636Трговско друштво за производство услуги и трговија БИМИ-КОМПАНИ ДОО СкопјеНе
14230101729ЛидијаДимовска08-04-2017Да6129455Друштво за производство промет и услуги С-С АКАУНТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје192.00Не
14240101730ЃокоДимовски15-03-2017Да4578759Друштво за производство и трговија КОЖА-МАК Крсте и Слободан ДОО увоз-извоз Скопје208.00Не
14250101732ВеснаКолева08-04-2017Да6375359Друштво за производство, трговија и услуги ВЕСНА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово158.00Не
14260101736ДрагољубТасевски08-04-2017Не86.00Не
14270101738ТањаВелкова30-01-2018Да5222141Трговско друштво за производство, услуги и посредување МОНТИМПЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје312.00Не
14280101738ТањаВелкова30-01-2018Да4597656Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје312.00Не
14290101741ЗлаткаДиковска20-06-2017Да6670830Друштво за канцелариски административни услужни дејности ТИЕНДИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола72.00Да
14300101742ЛенчеЛисичкова15-03-2017Не7214081Друштво за сметководствени работи и консалтинг ДЕЛТА КЕЛМС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 224.00Не
14310101742ЛенчеЛисичкова15-03-2017Да6054692Друштво за услуги трговија и градежништво ЕЛМС-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје224.00Не
14320101743ВалентинаТодоровска15-03-2017Не5236614Друштво за економско правен консалтинг ФВ Трендафилка и др. ДОО Скопје232.00Не
14330101745КрстеПирковски11-05-2017Да6119689Друштво за производство, трговија и услуги УНИ- МЕДИКАЛ ПСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Да
14340101746МајаЛазароска15-03-2017Не5236614Друштво за економско правен консалтинг ФВ Трендафилка и др. ДОО Скопје482.00Не
14350101750ЛидијаЛозановска08-04-2017Да5861128Друштво за трговија,услуги и консалтинг ИНТЕЛЕКТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје76.00Да
14360101751СузанаЈовеска20-06-2017Не6275192Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛАН ПРОПЕРТИС Б.Ц.- С ДООЕЛ Скопје176.00Да
14370101751СузанаЈовеска20-06-2017Не5134307Друштво за проектирање,инженеринг,завршни и занаетчиски работи во градежништвото ГЕММА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје176.00Да
14380101752ДаниелаНиколовска18-03-2017Не4286774Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје224.00Не
14390101753НаташаМаневска30-05-2017Да4642805Друштво за производство, промет и застапување АГРОХЕМИЈА ДООЕЛ Скопје208.00Не
14400101754МаријаМитиќ Стојчева30-05-2017Да4642805Друштво за производство, промет и застапување АГРОХЕМИЈА ДООЕЛ Скопје224.00Не
14410101756НадицаСтојаноска07-02-2018Да5089433Друштво за производство,трговија и услуги МАНАСТ Марјан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје178.00Да
14420101757ВиолетаТаневска08-04-2017Не104.00Да
14430101759ВиолетаЃоковска18-03-2017Не104.00Да
14440101760ВасеФилипоска18-03-2017Да6863752Трговец поединец за книговодствени услуги Васе Петар Филипоска КОНСАЛТИНГ РЕЗОНАТОР ТП Прилеп144.00Не
14450101762ВеснаСтојчевска18-03-2017Да4410297Друштво за сметководствени услуги КОНТО КОМПЈУТИНГ ДООЕЛ Скопје152.00Не
14460101763РозаТрајчевска18-03-2017Да7022239Друштво за сметководство и консалтинг РОТОНИ КОНТО ДООЕЛ Скопје128.00Не
14470101764ВалентинаЈанковска11-04-2017Да5609879Друштво за сметководствени,консалтинг и правни услуги КОНТО ПРОФИТ ДООЕЛ Скопје208.00Не
14480101765ТрајанкаРистеска11-04-2017Да5609879Друштво за сметководствени,консалтинг и правни услуги КОНТО ПРОФИТ ДООЕЛ Скопје216.00Не
14490101766МаријаСтрезова Грозданова11-04-2017Не136.00Не
14500101767БлагојаГрозданов11-04-2017Не5609879Друштво за сметководствени,консалтинг и правни услуги КОНТО ПРОФИТ ДООЕЛ Скопје208.00Не
14510101767БлагојаГрозданов11-04-2017Не5609879Друштво за сметководствени,консалтинг и правни услуги КОНТО ПРОФИТ ДООЕЛ Скопје208.00Не
14520101768ДраганИлиевски18-03-2017Да4205049Друштво за производство трговија и услуги ФИЛА ГРУПА ДОО Скопје200.00Не
14530101769ДаниелаКалабакова-Јовевска18-03-2017Да4558669ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје96.00Не
14540101771ЈаснаИвановска18-03-2017Да6541003Друштво за развој и производство на софтвер МАК СИСТЕМ СОФТВЕР ДООЕЛ Скопје192.00Не
14550101772БранкицаБаулоска18-03-2017Не4558669ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје104.00Не
14560101773РозикаДеловска11-04-2017Да5993199Друштво за сметководствени услуги и консалтинг БИРО ПЛУС ДОО Скопје184.00Не
14570101774ГорданаЈаневска18-03-2017Да6688519Друштво за трговија и услуги АДЕПТО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово160.00Не
14580101775БранкаНакова18-03-2017Да6311563Друштво за консалтинг,трговија и услуги ДЕЛТА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Свети Николе152.00Не
14590101779МараКолевска11-04-2017Не88.00Не
14600101781ВалентинаТрајковска11-04-2017Да6311920Агенција за сметководствени услуги и економско-финансиски вештачења ВЕНЕЦИЈАН ФБГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје136.00Не
14610101782БилјанаИвановска Грујевска18-03-2017Да4633148Силк Роуд Банка АД Скопје
Silk Road Bank AD Skopje
200.00Не
14620101783АнитаЦветковска Костова18-03-2017Да4308336Трговско друштво за промет и услуги АНИ-МАК КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
14630101785БорисСтефановски11-04-2017Да7605412Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје136.00Да
14640101787ОливераРадическа18-03-2017Не6916899Друштво за превоз и услуги НАВИКО ШИПИНГ ДОО Скопје176.00Не
14650101790АлександраАнчевска11-04-2017Да5479363Друштво за трговија и услуги КИА НОРТХ МАЦЕДОНИА ДОО увоз извоз Скопје176.00Не
14660101791ВикторијаКрстевска11-04-2017Да7520352Друштво за производство, трговија, и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ СТОЈМИР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје216.00Не
14670101792ЖаклинаДимитријева18-03-2017Да7520360Друштво за производство, трговија, и услуги ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 1949 ДООЕЛ Скопје232.00Не
14680101793ЛилјанаЃорѓијоска18-03-2017Да6853765Друштво за книговодствени и сметководствени работи ДАТА ЕКОНОМИК ДООЕЛ Прилеп 184.00Не
14690101794БилјанаСалатоска18-03-2017Да6977596Друштво за сметководствени,книговодствени и ревизорски работи; даночно советување КОНСАЛТИНГ ЛИ-МИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп192.00Не
14700101794БилјанаСалатоска18-03-2017Не6972519Здружение за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани192.00Не
14710101795ТатјанаЗајкоска-Ѓорѓиоска11-04-2017Да7223706Друштво за книговодствени, сметководствени работи и даночно советување БЕНЕФИТ КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп176.00Не
14720101796ОлгицаПеоска18-03-2017Да6842909Друштво за сметководствени, книговодствени и консултантски услуги ЕМПРЕСА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп176.00Не
14730101799ЈулијанаРојчинова11-04-2017Да4788010Трговско друштво за трговија и услуги извоз-увоз ЈУКАН ПЕТРОЛ ДОО Скопје184.00Не
14740101799ЈулијанаРојчинова11-04-2017Да5621909Друштво за посредување, трговија и услуги ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје184.00Не
14750101801МаријаИвановска11-04-2017Не120.00Не
14760101803ВалентинаРафајловска18-03-2017Да6934986Биро за сметководствени и правни услуги ТП ЈАМБИ КОНСАЛТИНГ Рафајловска Момчило Валентина Гостивар 176.00Не
14770101804ВикторијаНиколова Крстевска18-03-2017Не4633148Силк Роуд Банка АД Скопје
Silk Road Bank AD Skopje
200.00Не
14780101806ЛидијаТасевска11-04-2017Да4211138Друштво за градежно-занаетски работи и трговија на големо и мало ЕВРО-ЗАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
14790101807ВалентинаЈосифовска11-04-2017Да4211138Друштво за градежно-занаетски работи и трговија на големо и мало ЕВРО-ЗАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
14800101808ЕлизабетаСимоновска18-03-2017Да5430496Друштво за градежништво и трговија МАСОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје280.00Да
14810101809ВиолетаНиколоска18-03-2017Да4122909Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
280.00Не
14820101809ВиолетаНиколоска18-03-2017Да4439821Друштво за проектирање,градежно занаечиски работи,трговија и услуги ДЕЛТА ИНВЕСТ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје280.00Не
14830101810АлександраТасевска-Малеска11-04-2017Да4261976Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје144.00Не
14840101811ВалентинаСтоева11-04-2017Да5307163Друштво за производство,трговија и услуги ВАНТ увоз-извоз ДООЕЛ Куклиш192.00Не
14850101812ТодоркаДимовска11-04-2017Да4878574Друштво за производство и трговија ХОРТЕНА ДОО увоз-извоз Струмица208.00Не
14860101813ВенераАџи-Скерлева11-04-2017Да6772307Трговско друштво СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПАНДЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица176.00Да
14870101815СветланаКарапејовска11-04-2017Да4034813Јавно комунално претпријатие ТЕТОВО ц.о.Тетово
Ndermarja publike komunale TETOVO p.p.Tetove
248.00Не
14880101816НадаБлажевска18-03-2017Да7129637Друштво за производство трговија и услуги ОЛА-М ДООЕЛ Скопје144.00Не
14890101817СузанаМициќ18-03-2017Не136.00Не
14900101818АнаСтојковска18-03-2017Да5918740Друштво за производство, трговија и услуги РЕНОСИЛ увоз-извоз ДОО Битола120.00Да
14910101819ГорданаМицковска11-04-2017Да4262751Трговско,производно и услужно друштво Драган, КОЊАРКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ124.00Да
14920101820БојанГилевски18-03-2017Да6032150Друштво за финансиски консалтинг и трговија МИЛД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје192.00Не
14930101820БојанГилевски18-03-2017Не4319176Трговско друштво за производство трговија и услуги БИРО-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје192.00Не
14940101822ЗораСерафимова18-03-2017Да7207980Трговец Поединец овластен сметководител ЕУРО СМАРТ АГЕНС Зора Симеон Серафимова ТП Кочани240.00Да
14950101824ДрагицаГрозданова18-03-2017Да6845886Трговско друштво за вршење сметководствени услуги ФИНЕКО ДООЕЛ Штип176.00Не
14960101825МаријаГерасимова11-04-2017Да6845886Трговско друштво за вршење сметководствени услуги ФИНЕКО ДООЕЛ Штип168.00Не
14970101826ЛидијаПарпулова-Крстевска18-03-2017Да6903924Друштво за транспорт, трговија и услуги КОЛА ЛОГИСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје228.00Не
14980101829МоникаСтојаноска18-03-2017Да6141765Друштво за производство, промет, транспорт и услуги МИХАЕЕЛ-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп136.00Не
14990101830ЕленаЃорѓиоска Велкоска11-05-2017Не6930042Друштво за сметководствени и консалтинг услуги МБ КОНСАЛТИНГ 2014 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп128.00Не
15000101831СашкаПеева18-03-2017Да5012538Друштво за производство,трговија и услуги БИРО-ТРИМ 1 Миле ДООЕЛ експорт-импорт Тетово184.00Не
15010101832БлагојаИвановски18-03-2017Да6906826Трговец поединец за сметководствени услуги Благоја Јане Ивановски КОНСАЛТИНГ ИВАНОВСКИ ТП Ресен200.00Не
15020101835БлагицаКолева11-04-2017НеДа
15030101836НевенкаСтаноевска11-04-2017Да7613440Трговец поединец СМЕТКОВОДСТВО СТАНОЕВСКА Невенка Стојчо Станоевска ТП Струмица256.00Не
15040101838МаринаРистеска Богатиноска25-11-2017Не5983681Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје216.00Не
15050101838МаринаРистеска Богатиноска25-11-2017Да5527287Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово216.00Не
15060101840ИгорАлексоски25-11-2017Да5983681Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје160.00Не
15070101841АницаГутевска30-01-2018Да5983681Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје160.00Не
15080101845БилјанаПеловска18-03-2017Да6276113Трговец поединец РЕВИЗОР БАБАМОВ Стојанчо Ѓорги Коцев ТП Струмица200.00Не
15090101846СлавицаКоцева18-03-2017Да6276113Трговец поединец РЕВИЗОР БАБАМОВ Стојанчо Ѓорги Коцев ТП Струмица180.00Не
15100101848ДаркоНајдовски18-03-2017Да7332726Друштво за информативни, комуникациски и консултантски услуги БЕСТВЕЈ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје 128.00Да
15110101849ДаниелаСтанковска13-07-2017Да6743110Трговско друштво за производство трговија и услуги АДИ-ЗУМ БИРО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид168.00Не
15120101850БлагицаПопоска18-03-2017Не128.00Не
15130101851ЈанеПопоски18-03-2017Да4923561Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз БИРОКОМ Дамјан Попоски ДООЕЛ Кичево160.00Да
15140101852АделинаПарталко13-07-2017Да4360087Трговско друштво за производство и трговија Месуд Парталко ПАРТАЛКО увоз-извоз Охрид ДОО160.00Не
15150101852АделинаПарталко13-07-2017Не6743110Трговско друштво за производство трговија и услуги АДИ-ЗУМ БИРО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид160.00Не
15160101853НиколинаТрајков18-03-2017Не4650999Друштво за трговија, транспорт и услуги ЕМША - ШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Марјан Неготино80.00Не
15170101854ЈованкаДимчева18-03-2017Да7222831Друштво за производство, трговија и услуги ВЕКА-КОМ-ИЃ ДООЕЛ Неготино168.00Не
15180101855ЛидијаСтоимова29-03-2017Да7256604Трговец поединец за сметководствени услуги ПЕТАР ЛТС ТП Лидија Спасо Стоимова Неготино288.00Не
15190101855ЛидијаСтоимова29-03-2017Не5305233Приватна установа за социјална заштита ДОМ-ЖАНА Неготино288.00Не
15200101858КатицаНиколовска-Прнаркова29-03-2017Не184.00Не
15210101859БетиНеданоска29-03-2017Да5412218Биро за услуги Трговец-поединец ПРОФЕСИОНАЛ ТП Бети Трајко Неданоска Скопје128.00Не
15220101860ИренаКаркинска11-04-2017Да7001576Друштво за производство, трговија и услуги АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
136.00Не
15230101861ЕмилијаСтанчевска11-04-2017Да4825373Друштво за промет и услуги ГАЛОП-ДВ ДОО Скопје128.00Не
15240101862МаријаАцевска11-04-2017Не4825373Друштво за промет и услуги ГАЛОП-ДВ ДОО Скопје120.00Да
15250101863ГоранСтанчевски11-04-2017Да4825373Друштво за промет и услуги ГАЛОП-ДВ ДОО Скопје168.00Не
15260101864МајаДоневска11-04-2017Да4825373Друштво за промет и услуги ГАЛОП-ДВ ДОО Скопје128.00Не
15270101865ХристинаТрпковска11-04-2017Да4825373Друштво за промет и услуги ГАЛОП-ДВ ДОО Скопје72.00Да
15280101867ВераРамљак29-03-2017НеНе
15290101868ДраганаСтојановска11-04-2017Не112.00Да
15300101870ЈулијаСпасова29-03-2017Да6985050Друштво за производство, трговија и услуги ТРНИЦА ДОО с.Трница, Маврово и Ростуша176.00Не
15310101871ЕмилијаСтојановска11-04-2017Да4054016Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје200.00Да
15320101873СлавицаАндонова29-03-2017Не6142460Трговско друштво за геодетски работи и услуги ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје136.00Да
15330101873СлавицаАндонова29-03-2017Да6102930Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз ВЕРСАНД ДООЕЛ Радовиш136.00Да
15340101874ЃоргиАндонов29-03-2017Да6102930Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз ВЕРСАНД ДООЕЛ Радовиш128.00Да
15350101877ЈагодаЈоновска11-04-2017Да6863787Трговец поединец за книговодствени услуги СМЕТКО-ПЛАН ТП Снежана Павле Јакимова Росоман116.00Да
15360101878ВиолетаЈованова11-04-2017Да7309392Друштво за трговија, услуги и консалтинг ВАЛ-ВИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Кавадарци184.00Не
15370101879ВеснаПејновиќ11-04-2017Да6020747Друштво за трговија , услуги и консалтинг ВЕТРИКС ДООЕЛ Кавадарци144.00Не
15380101880КатаПетковска29-03-2017Да4129105Друштво за производство,трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци96.00Не
15390101881СветланкаЈованова29-03-2017Да6399495Друштво за сметководствени услуги ВИТА СВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци168.00Не
15400101882СнежанаЈакимова11-04-2017Да6863787Трговец поединец за книговодствени услуги СМЕТКО-ПЛАН ТП Снежана Павле Јакимова Росоман116.00Да
15410101883ДонкаМинчева29-03-2017Да5095549Друштво за производство услуги трговија и градежништво МЕПОС-ОПЕРАТИВА Ристо и други ДОО експорт-импорт Кавадарци208.00Не
15420101884ТатјанаПановска29-03-2017Да7093543Трговец поединец за сметководство АНАЛИТИКА КОНТО ПЛУС ТП Татјана Александар Пановска Кавадарци152.00Да
15430101885СузанаТодоровска11-04-2017НеДа
15440101886СлавицаДимитриевска29-03-2017Не4813928Друштво за трговија,угостителство и услуги ЈУВЕНАЛИ ТРЕЈД ДОО Трпеновски Никола и компанија заштитно друштво експорт-импорт Битола240.00Не
15450101886СлавицаДимитриевска29-03-2017Не5999740Друштво за услуги трговија и производство ТРПЕНОВСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола240.00Не
15460101887ЛидијаМихајловска30-01-2018Да6045057Друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Битола88.00Да
15470101889ВикторијаМарковска29-03-2017Да6871275Друштво за книговодствени услуги ПРОФИЛ БИЛАНС ДОО Скопје224.00Не
15480101890РајнаСтојанова29-03-2017Не5294576Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден232.00Не
15490101893МилеЗафироски02-11-2017Да4494415Друштво за производство трговија градежништво транспорт земјоделство и услуги ВИЗО ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар168.00Не
15500101893МилеЗафироски02-11-2017Не7009224Друштво за книговодствени услуги и консалтинг ВИЗО ЕДЕН ДООЕЛ Гостивар
168.00Не
15510101895ЗоркаЗафироска29-03-2017Не80.00Не
15520101896СоњаЗафироска-Андрееска16-02-2017Да7009224Друштво за книговодствени услуги и консалтинг ВИЗО ЕДЕН ДООЕЛ Гостивар
160.00Да
15530101898СлавицаСимоноска11-04-2017Да4302222Друштво за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др.АНДРОС увоз-извоз ДОО Охрид152.00Не
15540101898СлавицаСимоноска11-04-2017Не4284232Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги НЕИМАР С Симоновски Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Охрид152.00Не
15550101899ИсоСалоски20-06-2017Да4579640Производно, трговско и услужно друштво Исо ГОЛЕМ ИЗВОР увоз-извоз Лабуништа ДООЕЛ192.00Да
15560101900КатеринаЈованоска23-08-2017Да4162579Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ Охрид ДООЕЛ168.00Не
15570101901РистоМихаилов30-01-2018Не5716870Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз МОБИКОМ ДООЕЛ Струмица16.00Да
15580101901РистоМихаилов30-01-2018Не5232678Трговец поединец ЈУЛИЈАНА ВАСЕ МИТЕВА ТП Василево16.00Да
15590101902ВенциславЧабуковски29-03-2017НеДа
15600101903ЗвонкоМанзаклиев29-03-2017Да6257135Друштво за производство,трговија и услуги АГРОКОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица120.00Не
15610101906ТатјанаРистеска-Јорданоска11-04-2017Да6875602Друштво за сметководство и консалтинг услуги МАТАГО БИРО увоз-извоз ДОО Прилеп128.00Не
15620101907БилјанаДимоска30-05-2017Не96.00Да
15630101908ДимитарКарагунов30-05-2017Да7229771Трговец поединиец за Сметководствени работи и даночно советување Димитар Христо Карагунов ЕКОМА БИЛАНС ТП Штип152.00Не
15640101908ДимитарКарагунов30-05-2017Не6977790Друштво за сметководство и консалтинг ЕКОМА СМЕТКОВОДСТВО ДООЕЛ увоз-извоз Штип
152.00Не
15650101909ВанчоПаневски07-02-2018Да4194390Друштво за земјоделство,сточарство,трговија и услуги ПОЛЕДЕЛСТВО ЕРЏЕЛИЈА ДООЕЛ с.Ерџелија Свети Николе200.00Да
15660101910ИлчоКаров30-05-2017Не6909531ТП ВЕШТАК-ПРОЦЕНИТЕЛ Илчо Љубен Каров Трговец поединец за економско-финансиски вештачења,проценки и сметководство Скопје200.00Не
15670101911ВиолетаКарова30-05-2017Да4636163Трговско друштво за економско-правни услуги и трговија ИВ-ИЛИНДЕН Илчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје184.00Не
15680101912СафетЌамили29-03-2017Да6808069Друштво за книговодствени услуги АЛБ КОНСАЛТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-Тетово184.00Не
15690101912СафетЌамили29-03-2017Не5709890Друштво за производство градежништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ,URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово184.00Не
15700101913ДушкаМинова29-03-2017Да6816061Трговец поединец сметководствено биро МИНОВА ТП Душка Јордан Минова Неготино240.00Не
15710101914АлександарЛилиткин29-03-2017Да6156410Друштво за производство трговија и услуги АЛОПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
15720101915СнежанаКалеева Ковачевска13-07-2017Не160.00Не
15730101916СилванаМалинова29-03-2017Не5672589Друштво за превоз на патници, стока, производство, трговија и услуги АВТО АТОМ ДОО Кочани112.00Да
15740101916СилванаМалинова29-03-2017Не7341490Друштво за превоз на патници, стока, производство, трговија и услуги АТОМ КОМ ДОО Кочани 112.00Да
15750101917ВеснаАнгелова11-04-2017Да7220588Друштво за консалтинг, трговија и услуги ДВС-ТИМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје272.00Да
15760101917ВеснаАнгелова11-04-2017Не5615674Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје272.00Да
15770101918АлександарЈакимов11-04-2017Да6237320Република Северна Македонија Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип171.00Да
15780101919МакедонкаКоцева11-04-2017Не211.00Да
15790101921НаташаТрајчева29-03-2017Да6864651Трговец поединец за сметководствени работи НИКРИ КОНСАЛТИНГ Наташа Доне Трајчева ТП Кочани152.00Не
15800101922СоњаДанчевска11-04-2017Да7216033ТП за сметководствени услуги СМЕТКОВОДСТВО ДАМАСО Соња Томе Данчевска Скопје264.00Не
15810101923АвдилРушити11-04-2017Да6217974Друштво за производство,трговија и услуги БИЛАНС ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово96.00Не
15820101925ТомеЈованов29-03-2017Да4243137Друштво за производство трговија и деловни услуги ТОМИ ТРЕЈД Звонко ДООЕЛ с.Црничани Стар Дојран208.00Не
15830101926ВангаЈованова29-03-2017Да4243137Друштво за производство трговија и деловни услуги ТОМИ ТРЕЈД Звонко ДООЕЛ с.Црничани Стар Дојран120.00Не
15840101928КристинаПоп-Николова30-01-2018Да5236240Друштво за производство,услуги и трговија ЦЕЗАР Стојанов Кољо и др.ЈТД Струмица80.00Не
15850101928КристинаПоп-Николова30-01-2018Не7210523Друштво за сметководствени услуги ДОКС-ПН КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица80.00Не
15860101929ТатјанаМирчевска29-03-2017Да5484928Друштво за трговија,книговодствени и консалтинг услуги ЕКОНОМИКС ПРИОРИТИ Татјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје216.00Не
15870101931АцоХаџи Еленов11-05-2017Да7305630Друштво за трговија и услуги НИКОЛОВ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ДООЕЛ Валандово88.00Да
15880101932ЈорданкаПанова25-07-2017Да6251420Друштво за промет и услуги ПАВЕЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Штип312.00Не
15890101932ЈорданкаПанова25-07-2017Да5257816Друштво за промет и услуги АНДРЕЈ-КОМПАНИ ДООЕЛ Конев Борче и др. увоз-извоз Штип312.00Не
15900101934МихаилСретеновски29-03-2017Не80.00Не
15910101935НаташаСтојаноска29-03-2017Да4059913Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје208.00Не
15920101939СовчеМаџова11-04-2017Да6844391Друштво за сметководствени и книговодствении услуги АНИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Пробиштип184.00Не
15930101940ВлаткоМаџов11-04-2017Да4436857Трговско друштво за автопревоз и трговија БОКИ ДООЕЛ Пробиштип192.00Не
15940101941СоњаТодоровска29-03-2017Не4864018Друштво за производство,трговија и услуги ЕСТИ ДОО Скопје120.00Не
15950101943ВеснаГарванлиева Андонова29-03-2017Не4938674Трговско друштво за финансиски кнсалтинг и промет М & С ДООЕЛ Скопје136.00Не
15960101946ВлаткоАндонов29-03-2017Не5168660Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје168.00Не
15970101947АнитаАлексовска11-04-2017Не72.00Да
15980101950РаткаНехтенин11-04-2017Не5492351Друштво за одмор,рекреација,спорт,културни и забавни активности ИГЕДО ДООЕЛ Штип208.00Не
15990101950РаткаНехтенин11-04-2017Не4255704Друштво за производство,трговија и услуги ЕАМ ДОО Штип208.00Не
16000101952СпасителМатовски29-03-2017Да6785255Друштво за книговодствени услуги ПРО ЕКОНОМИК 2012 ДООЕЛ Струга
168.00Не
16010101954КристинаПитроповска29-03-2017Да4278615Трговско друштво за трговија на големо и мало, производство,туризам и угостителство Питроповски Митре МИГОРИ увоз-извоз Ресен ДООЕЛ176.00Не
16020101957ЕлизабетаШтаковска-Ѓорговска11-04-2017Да4823559Трговско друштво за трговија на големо и мало ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Битола152.00Не
16030101957ЕлизабетаШтаковска-Ѓорговска11-04-2017Не6752039Друштво за геодетски работи,премер,трговија и услуги ТЕРА ГЕОДЕТ увоз-извоз Битола ДОО152.00Не
16040101958ВасилМитров29-03-2017Не6029515Друштво за производство преработка трговија и услуги ЛАСТЕР увоз-извоз ДОО Гевгелија208.00Не
16050101958ВасилМитров29-03-2017Не4508459Друштво за градежништво проектирање и изведба МАНСАРД Коце ДООЕЛ Гевгелија208.00Не
16060101959СлавчоЃеговски29-03-2017Да6491561Трговско друштво за книговодствени услуги ЃЕГОВСКИ С ДООЕЛ ,Берово104.00Да
16070101960РозеткаВелиновска29-03-2017Да6357466Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево104.00Да
16080101961ПероВелиновски29-03-2017Не6357466Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево104.00Да
16090101961ПероВелиновски29-03-2017Не6979726Друштво за технички преглед на моторни возила и приклучни возила,исправност,анализа,регистрација,услуги,производство и трговија ЛИКЕЈ ДЕЛВИН ДОО извоз-увоз Делчево104.00Да
16100101962ТањаНиколовска29-03-2017Да7073941Друштво за сметководствени услуги и даночен консалтинг КОНСАЛТИНГ НИКОЛОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево160.00Не
16110101963НаташаЈовческа30-01-2018Да5940893Друштво за производство услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид104.00Да
16120101964СузанаФилиповска11-04-2017Да4507363Друштво за производство трговија сообраќај и услуги Љупчо и Стерјо ФАМИЛИ-ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО168.00Не
16130101965СлавицаНачковска11-04-2017Да4274784Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги КАРАМАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола128.00Не
16140101968СлавицаПавлоска29-03-2017Да5818494Друштво за угостителство производство и трговија ХАЦАТ ДОО Скопје152.00Не
16150101968СлавицаПавлоска29-03-2017Не6643418Друштво за производство трговија и услуги ВГ АКАУНТ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар152.00Не
16160101972ВалентинаКузевска11-04-2017Да4228855Трговско друштво за консалтинг услуги трговија и производство ЕКОНОМИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје80.00Да
16170101974КирацаТрајковска29-03-2017Не96.00Не
16180101976ЕлизабетаГајдова29-03-2017Да6162070Приватна агенција за вработување КОНТАКТ БИЗНИС Скопје83.00Да
16190101978ЈасминкаДимитријевиќ29-03-2017Да6988504Трговско друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје160.00Не
16200101978ЈасминкаДимитријевиќ29-03-2017Не5856299Друштво за производство,трговија и услуги ДИОР-БИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје160.00Не
16210101980ЈелицаАдраманова30-01-2018Не7331380Трговско друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с.Возарци, Кавадарци104.00Да
16220101981ДаниелаДимоска29-03-2017Да5558379Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп176.00Не
16230101984ВалентинаТрајчевска30-01-2018Да4221257Трговско друштво за транспорт, производство, услуги и трговија на големо и мало Жан Трајчевски ГРАНД-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола56.00Да
16240101985ЖанетаДеловска29-03-2017Да5818184Друштво за производство,услуги и трговија 10-ТИ АПРИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола144.00Не
16250101986ЛенчеБузлевска30-01-2018Не122.00Да
16260101988БотаАндреевска11-04-2017Да7210051Друштво за сметководствени услуги БТБ АКАУНТИНГ ДОО Скопје48.00Да
16270101988БотаАндреевска11-04-2017Не4260376Друштво за производство,трговија и услуги ТЕХНОКАРТ Душко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје48.00Да
16280101989БлагицаМишевска11-04-2017Да5634156Јавно комунално претпријатие НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип208.00Да
16290101990ЕмилијаАпостолоска29-03-2017Да4058615Акционерско друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп248.00Не
16300101991НдеримХасани29-03-2017Да7320280Биро за сметководство и услуги ТП АНЦОУНТ ПРО Ндерим Хакик Хасани Тетово

208.00Да
16310101992СадулаМифтаровски30-05-2017Да6302513Трговец поединец СТЕЧАЕН УПРАВНИК - ПАТРОН ТП Мифтаровски Абдула Садула Струга112.00Не
16320101993МајаХристов11-04-2017Да7673612Друштво за сметководствени услуги ПСХ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје136.00Не
16330101995ЈасминаЈованчева11-04-2017Да7577354Трговец поединец за сметководствени услуги ФИН АКАУНТИНГ ТП Јасмина Драганчо Јованчева Скопје
160.00Не
16340101996ВиолетаДејановиќ-Мишиќ30-05-2017Не4137787Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје184.00Да
16350101998ЈадранкаМитева29-03-2017Не80.00Не
16360101999СтојанчеСтојоски29-03-2017НеНе
16370102000ЛилјанаАрсова29-03-2017Да7734557Друштво за сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување ВФП АКОНТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје88.00Не
16380102001ДоцкаТомоска-Трпковска29-03-2017Не6872883Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги АМАЗОН-ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово144.00Не
16390102001ДоцкаТомоска-Трпковска29-03-2017Да5397910Друштво за производство трговија транспорт и услуги ЕУРО ИНВЕСТ-ИНГ ДОО експорт-импорт Тетово144.00Не
16400102003СузанаКрстевска29-03-2017Да5375819Трговско друштво за друмски сообраќај во внатрешен и надворешен превоз,производство и услуги СЕФИС ШПЕД М Страшко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје40.00Да
16410102005ЛујзаСтевановска11-04-2017Да5167574Друштво за трговија САРАНТИС-СКОПЈЕ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје280.00Не
16420102008ЈасминаРафајловска29-03-2017Да5427606Друштво за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје352.00Не
16430102010ИванСтојанов29-03-2017Да5427606Друштво за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје192.00Не
16440102011ДраганАврамовиќ29-03-2017Не7139306Друштво за трговија и услуги OMПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец208.00Не
16450102011ДраганАврамовиќ29-03-2017Не7234503Друштво за сметководствени услуги ГЕНЕСИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје208.00Не
16460102013ГоранРафајловски29-03-2017Да5227372Друштво за консалтинг РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје208.00Не
16470102014РамаданСулејмани11-04-2017Не7232551Друштво за производство, трговија и услуги ЛИКОВА 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово134.00Да
16480102014РамаданСулејмани11-04-2017Не7232551Друштво за производство, трговија и услуги ЛИКОВА 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово134.00Да
16490102014РамаданСулејмани11-04-2017Не4028848Средно општинско училиште ПЕРО НАКОВ Куманово134.00Да
16500102015МарикаНиколова11-04-2017Не136.00Не
16510102016ИгорПачемски11-04-2017Да6871488Трговец поединец за сметководствени и книговодствени работи Пачемски Јован Игор - овластен сметководител ИГОР ПАЧЕМСКИ ТП Берово168.00Не
16520102017ЉупчоМирчовски29-03-2017Да4042000Јавно претпријатие за комунални работи УСЛУГА Ц.О.Берово168.00Не
16530102018ВеснаГелевска29-03-2017Да6971890Друштво за производство трговија и услуги ГЕЛЕВСКИ БИРО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово120.00Не
16540102019ЈулијанаСимоновска29-03-2017Да5004314Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЉКОВСКИ,Стојан и Лепа,ДОО увоз-извоз Куманово152.00Да
16550102020АнаТрајковска29-03-2017Да6094236Друштво за трговија на големо и мало НОВО НОРДИСК ФАРМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје204.00Да
16560102022ЛидијаБлажевска11-04-2017Да5227372Друштво за консалтинг РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје192.00Не
16570102023СашкоУрдаревски29-03-2017Не5993377ОПШТИНА ЧУЧЕР- САНДЕВО196.00Не
16580102023СашкоУрдаревски29-03-2017Да4717899Трговско друштво за услуги и трговија ЈОЛЕ ДООЕЛ Чучер-Сандево196.00Не
16590102024ЕмилијаИлиевска11-05-2017Да6685862Друштво за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје192.00Не
16600102025ПолиераТанев11-04-2017Да7360894АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје160.00Да
16610102027НиколинаКостандиновска29-03-2017Да5166250МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје192.00Не
16620102029ВалентинаКочманова29-03-2017Да6207227Друштво за трговија и книговодствени услуги ВАЊА АКАУНТИНГ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје136.00Не
16630102032ФилипФилиповски11-04-2017Да6446590Друштво за вештачења, проценки и сметководствени услуги ТВИНС КОНСАЛТИНГ ФМС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје168.00Не
16640102033СузанаФилиповска11-04-2017Да6446590Друштво за вештачења, проценки и сметководствени услуги ТВИНС КОНСАЛТИНГ ФМС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје236.00Не
16650102036ИванДинески29-03-2017Не4235827Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје168.00Не
16660102037МеметиЏемаил20-06-2017Не7232551Друштво за производство, трговија и услуги ЛИКОВА 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово130.00Да
16670102039КатеринаМалова29-03-2017Да6187820Друштво за производство,трговија и услуги КАЈА-АННИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје152.00Не
16680102040КатеринаЗафирова29-03-2017Да7023839Друштво за вршење на сметководствени работи и даночно советување ЛЕОВИ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Велес144.00Да
16690102041ЗагоркаТасеска30-01-2018Не6310966Друштво за сметководство и финансиски консалтинг ПРОКОНТО СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струга16.00Да
16700102042СлавицаМојсовска30-01-2018Да6310966Друштво за сметководство и финансиски консалтинг ПРОКОНТО СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струга120.00Да
16710102048СафетСелмани29-03-2017Да6724949Друштво за трговија транспорт и услуги ПРОКОНТО ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар152.00Не
16720102049ШазиварЗендели20-06-2017Да7234783Ш и М КОНСАЛТИНГ ПРО-ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ ТП Шазивар Хајдар Зендели Гостивар152.00Не
16730102050ЕвдокијаПљокова29-03-2017Да6258670Друштво за производство, трговија и услуги ИНФОСЕЛЛ ДООЕЛ Велес152.00Не
16740102052ЗлатеМилевски29-03-2017Да5105625Друштво за производство, трговија и услуги Милевски Злате ЈУКА увоз-извоз ДООЕЛ Струга168.00Не
16750102053ФросинаЕфремова11-05-2017Не104.00Не
16760102054МаријаЧулева29-03-2017Да6152279ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец-поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева - Скопје192.00Не
16770102055ЕленаАврамоска30-05-2017Не7031459Друштво за услуги и трговија Б.С.-ПАТРОН ПЛУС ДООЕЛ Струга128.00Не
16780102055ЕленаАврамоска30-05-2017Да6994601Трговско друштво за трговија и услуги ПАТРОН КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струга128.00Не
16790102058ДаниелаСекулоска30-05-2017Не6018912ОПШТИНА СТРУГА152.00Не
16800102059ЖаклинаЌушкоска30-05-2017Да4003446Јавно претпријатие КОМУНАЛНО Струга со Ц.О.272.00Не
16810102060СтеванПопоски30-03-2017Не6922066Трговско друштво за сметководствени, книговодствени работи и даночно советување ПРИНЦИП ПЛУС ДООЕЛ Кичево174.00Да
16820102060СтеванПопоски30-03-2017Да6635040Друштво за книговодство, трговија и услуги БОСТ АКАУНТ ДООЕЛ Кичево174.00Да
16830102061ДанчеЈованоска30-03-2017Да6532179Трговско друштво ЈОВАНОСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар136.00Не
16840102062СофреЈованоски30-03-2017Не96.00Не
16850102063БороЈованоски30-03-2017Да6635040Друштво за книговодство, трговија и услуги БОСТ АКАУНТ ДООЕЛ Кичево174.00Не
16860102064ВеликаНаумоска11-04-2017Не142.00Не
16870102066ВеснаСимеска30-03-2017Да5821592Друштво за производство,трговија и услуги СИМЕСКИ увоз - извоз ДООЕЛ Кичево216.00Да
16880102067СузанаИлиевска Арсовска30-03-2017Да4517237Друштво за трговија транспорт и услуги АУТО - МАЗАК Зоран и др. ДОО увоз-извоз Скопје216.00Не
16890102068СлавицаСмоковска30-03-2017Да6853986Друштво за вршење на сметководствени работи, консалтинг, даночно советување и обука БМ ОФИС ДООЕЛ Прилеп112.00Не
16900102070МилкаНајденоска-Цветкоска30-03-2017Да6004288ОПШТИНА КРУШЕВО Крушево115.00Не
16910102071РозанаСпирковска23-08-2017Да7657692Друштво за сметководствени услуги АНАЛИТИКА ПЛУС ДООЕЛ Скопје128.00Не
16920102072СунчицаЈакимовска30-03-2017Да7357699Трговец поединец за економски услуги ТП ЕКОНОМСКО БИРО АКТИВА Андрејка Ранко Симоновиќ Куманово128.00Да
16930102073ОливераЈаневска30-03-2017Да5600839Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги СКАЧКО-ПРИНТ ДОО увоз-извоз Куманово200.00Не
16940102074ЛидијаСаревска30-03-2017Да5600839Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги СКАЧКО-ПРИНТ ДОО увоз-извоз Куманово216.00Не
16950102076ЛидијаПетровска11-04-2017Да5232929Друштво за производство промет застапување и услуги ИНТЕРПЛАСТ Ацо Петровски ДООЕЛ увоз извоз Скопје104.00Да
16960102078ВиолетаСтроимановска11-04-2017Да4292871Друштво за услуги,производство и трговија СВЕТЛОСТ Љубисав ДООЕЛ експорт-импорт Куманово200.00Не
16970102079МануелаТрајковиќ30-03-2017Да7221991Друштво за сметководствени услуги ФДО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Куманово120.00Да
16980102080СањаПетровска-Крстевска20-06-2017Да4102339Друштво за електро инсталатерски услуги,производство и промет ЕЛЕКТРОКУМАНОВО ДООЕЛ увоз -извоз Куманово200.00Не
16990102081ЦветанкаНанчева11-04-2017Да6859038Друштво за смекотводствени услуги БИРО ДНЛ ДООЕЛ Кавадарци 200.00Да
17000102082ЗорицаЛазова11-04-2017Да6951104Друштво за сметководствени услуги БИРО ЕКОНОМИКА ДООЕЛ Кавадарци184.00Не
17010102083ВанчоДимов11-04-2017Да7646380Друштво за сметководствени услуги и даночен консалтинг КАПИТАЛ-ДИАЗ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци216.00Не
17020102084НадаДосева11-04-2017Да6859038Друштво за смекотводствени услуги БИРО ДНЛ ДООЕЛ Кавадарци 216.00Да
17030102085МарикаПорјазова30-05-2017Не7501323Друштво за консалтинг, трговија и услуги ВИСТО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје136.00Да
17040102086ДрагаКостадиноска30-03-2017Да6726062Друштво за книговодсвени услуги ФАТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Тетово 144.00Да
17050102088РамаданДемишоски11-05-2017Да4265246Друштво за сметководствени работи КОНС-ТРЕЈД ДООЕЛ Струга136.00Не
17060102090ДанкаГошевска30-03-2017Не4048393Комунално Јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани128.00Не
17070102091ДафинкаМитровска30-03-2017Да5629551Јавно претпријатие КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица152.00Да
17080102091ДафинкаМитровска30-03-2017Не6722580Друштво за книговодствени услуги БИЛЈА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Македонска Каменица152.00Да
17090102092ЈорданМејанџиев11-05-2017Да6985343Трговец поединец КОНТО СЕРВИС Јордан Трајко Мејанџиев ТП Велес152.00Не
17100102094БетиСвиркова30-03-2017Не168.00Не
17110102098ЗоранСтојаноски30-03-2017Не216.00Не
17120102099СлавицаСтанкоска11-05-2017Да5023491Друштво за производство инженеринг,промет и услуги ДИЛАС С Славица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје88.00Да
17130102102МаринаДанева11-04-2017Да6885080Друштво за инженерство, техничко советување, промет и услуги НОЛТЕН СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје184.00Не
17140102102МаринаДанева11-04-2017Да6436498Друштво за техничко испитување, анализа, промет и услуги АПАВЕ СЕЕ ДООЕЛ Скопје184.00Не
17150102103ФадилЕтеми11-04-2017Да7223625ТП за книговодствени и консалтинг услуги РИОФЕ Консалтинг Фадил Ќаниирфан Етеми Тетово114.00Не
17160102104КристинаАтанасова18-04-2023Не6174370Адвокатско друштво ПОЛЕНАК СкопјеНе
17170102105ЕмилијаАрсовска30-03-2017Да4724887Друштво за трговија на големо и мало МТВ-ЕЛЕКТРОНИКА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје92.00Не
17180102107ГорданаМијалкова11-04-2017Да6867693Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје168.00Не
17190102108ВеснаСтојанова11-04-2017Да5206758Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз Скопје192.00Не
17200102112ДаниелаТаневска11-04-2017Да6533191Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА Скопје136.00Не
17210102116АнгелаЈолакоска11-05-2017Да7044933Друштво за сметководствени услуги и даночно советување АСП КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Охрид.344.00Да
17220102117СибиркаКитановска30-03-2017Да4043715Општинско основно училиште МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО Лозово112.00Да
17230102118СнежанаРадосављевиќ30-05-2017Да6438024Друштво за земјоделие, трговија и услуги МАЉОКУ ДООЕЛ увоз-извоз с.Гошинце Липково144.00Да
17240102119БобиБожиновски30-03-2017Да4066685Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје192.00Не
17250102120МоникаДавидовска30-03-2017Да4238826Друштво за книговодствени услуги АРГЕ Слободанка ДООЕЛ Скопје128.00Не
17260102121СлободанкаДавидовска Серафимовска30-03-2017Да4238826Друштво за книговодствени услуги АРГЕ Слободанка ДООЕЛ Скопје128.00Не
17270102122БобанСерафимовски30-03-2017Да4238826Друштво за книговодствени услуги АРГЕ Слободанка ДООЕЛ Скопје128.00Не
17280102123МирјанаКарајанова11-04-2017Не56.00Не
17290102124СемраСалмани11-05-2017Да7635923Друштво за сметководствени услуги и консалтинг МУЛА ФИНАНС ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар136.00Не
17300102126АнетаАндова13-07-2017Да5601215Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино88.00Да
17310102128ЖаклинаПавиќевиќ30-03-2017Да7010427Друштво за сметководство,финансиски консалтинг,процена и вештачење ПАВИЌЕВИЌ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Радовиш136.00Не
17320102128ЖаклинаПавиќевиќ30-03-2017Не6758371Друштво за производство, трговија, услуги и консалтинг СБЈ-БОСЕВСКИ ДООЕЛ Скопје136.00Не
17330102130МајаДимитриевска11-04-2017Да6803563Друштво за сметководствени услуги ДАМАТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје216.00Не
17340102131ЗоранЈанкоски30-05-2017Да6924646Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЈД - ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје144.00Не
17350102133КатеринаГеоргиевска-Стјеповиќ30-03-2017Да5475406Друштво за финансиски консалтинг МС КОНСАЛТ ДООЕЛ Скопје208.00Не
17360102134ЕлизабетаЛазаревска30-03-2017Да6011608Друштво за трговија и услуги ГЕЛАС ДООЕЛ Скопје176.00Не
17370102136ЕлизабетаКоваческа30-03-2017Не6999638Друштво за трговија и услуги ГМ 2014 ЛОГИСТИК ДОО с. Лабуништа Струга144.00Не
17380102136ЕлизабетаКоваческа30-03-2017Да4447182Трговско друштво Вебија ГАЈРЕТ увоз-извоз с.Лабуништа Струга ДООЕЛ144.00Не
17390102138АјѓулЈакупи11-05-2017Да7418094Книговодствено биро ТП МУЛА ФИНАНС Ајгул Џеват Јакупи Гостивар144.00Не
17400102140КлиментинаМартиноска30-03-2017Не7402848Друштво за производство, трговија и услуги САНИФИЛД ДООЕЛ увоз-извоз Струга232.00Не
17410102140КлиментинаМартиноска30-03-2017Да4056728Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга232.00Не
17420102141ПредрагМилошевски30-05-2017Да6067301Друштво за туризам, трговија и услуги РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Леуново-Ростуше164.00Не
17430102143ГорданаЈовева30-03-2017Да7117558Друштво за производство,трговија и услуги ЈОВЕВ КОНСАЛТИНГ-СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО ДООЕЛ Велес168.00Не
17440102144ТатјанаПшенко11-04-2017Да5120276Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје184.00Не
17450102146ВасаМилевска30-03-2017Не128.00Не
17460102147КатеринаГлигориевска30-03-2017Не5970954Друштво за услуги,производство и трговија ПРОЦЕС-КБ ДООЕЛ Скопје128.00Да
17470102147КатеринаГлигориевска30-03-2017Да7054777Друштво за сметководствени услуги и консалтинг ПРОЦЕС ПЛУС ДООЕЛ Скопје128.00Да
17480102148ЉубинкаБогатиноска Илиевска30-05-2017Да6038689Друштво за производство, трговија и услуги ВС АКАУНТ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје72.00Да
17490102150ДимитарГрижев30-03-2017Да6972942Друштво за информатичка технологија, трговија и услуги МЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ ДООЕЛ Скопје104.00Не
17500102151АнаЛазаревска-Петровска30-03-2017Да6613659Друштво за услужни дејности ПЕТРОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз ДЕЛЧЕВО184.00Не
17510102152ЉупчоСпасевски30-03-2017Да6613659Друштво за услужни дејности ПЕТРОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз ДЕЛЧЕВО112.00Не
17520102153БлагицаДаневска30-03-2017Не6613659Друштво за услужни дејности ПЕТРОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз ДЕЛЧЕВО88.00Не
17530102154МаријаСпасевски30-03-2017Да6613659Друштво за услужни дејности ПЕТРОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз ДЕЛЧЕВО144.00Не
17540102155МаријаАтанасова30-03-2017Не104.00Не
17550102156ЛилјанаВуинова30-03-2017Да6265685Друштво за производство на конфекција, трговија и услуги ВИКОН НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Виница104.00Не
17560102156ЛилјанаВуинова30-03-2017Не6100465Акционерско друштво за производство на конфекција,трговија и услуги ВИНКА-КОНФЕКЦИЈА увоз-извоз Виница104.00Не
17570102160ТанаШтерјова30-03-2017Да6843590Трговец поединец за сметководствени и книговодствени работи ШТЕРЈОВИ Тана Коле Штерјова ТП Кочани224.00Да
17580102161ФатмирАлили11-04-2017Не104.00Не
17590102163ЕленаГеоргиевска Коцеска30-03-2017Да7133081Друштво за сметководство КАЛИБРА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ, Тетово192.00Не
17600102164ЛилјанаШтерјова30-03-2017Да4239130Друштво за деловни услуги и трговија ЕКО-ЕЛАН ДООЕЛ Скопје152.00Не
17610102165ЗагоркаВасилева30-03-2017Да7131720Друштво за производство и трговија ОАЗА АЛКАЛОИДИ ДОО Штип312.00Не
17620102165ЗагоркаВасилева30-03-2017Не6392466Трговско друштво ЕКО ФИНАНСИИ ДООЕЛ Штип312.00Не
17630102167СнежанаДоневска11-04-2017Не208.00Не
17640102174СветланаИлиевска Бабунска30-05-2017Да6038689Друштво за производство, трговија и услуги ВС АКАУНТ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје72.00Не
17650102176РистеТашев30-03-2017Да6021778ОПШТИНА НЕГОТИНО Неготино146.00Не
17660102177АнетаТрајковска30-03-2017Да5927161Друштво за промет и услуги АБГ ВИСИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје112.00Да
17670102178СоњаПанова30-03-2017Не6934013Друштво за производство трговија и услуги ДИЗЕЛ ПЛУС ЛТД ДООЕЛ Гевгелија 88.00Да
17680102179НафисСалкоски11-05-2017Да4689429Производно,трговско и услужно друштво Нафис ФЕРЕР увоз-извоз Лабуништа ДООЕЛ160.00Не
17690102182СнежанаОлоловска30-03-2017Да7217226ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. Италија,ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. Подружница во Скопје216.00Да
17700102183ЗоранМалинов20-06-2017Да4966660Друштво за трговија и услуги и производство МАЛИНПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Куклиш112.00Да
17710102184ДимитарДимитров20-06-2017Не4695259Јавна здравствена установа- ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Кочани144.00Не
17720102184ДимитарДимитров20-06-2017Не6133274Приватна здравствена установа - аптека ФИТОМЕД П.О. Кочани144.00Не
17730102185ИзабелаКецкароска Маркоска30-05-2017Да4293754Друштво за производство,трговија и услуги Димитријоска Лидија Турист-Инжинеринг ДООЕЛ увоз-извоз Охрид96.00Да
17740102186НиколинаМитреска11-04-2017Да6303293Друштво за услуги трговија и производство ЛИОН БИРО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид160.00Не
17750102186НиколинаМитреска11-04-2017Не5313775Трговско друштво за производство,трговија и услуги Митреска Николина ЛИОН увоз-извоз Охрид ДООЕЛ160.00Не
17760102187СтојадинЃорѓиевски30-03-2017Не72.00Да
17770102188ЕмилијаСомчевски20-06-2017Не6563350Приватна здравствена установа-Специјална болница по нефрологија со дијализа ДИАМЕД Скопје128.00Не
17780102188ЕмилијаСомчевски20-06-2017Да6865151Друштво за сметководствени и консултантски услуги Д.МЕД ШЕРД СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје128.00Не
17790102189АлександраВелковска30-03-2017Да7146744Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО Скопје232.00Не
17800102190ЉупчоГорчески30-03-2017Не7080336Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје112.00Не
17810102191ЛенчеДимовска30-03-2017Да6844707Друштво за книговодствени услуги Книговодствено Биро БИЛАНС ЛД ДООЕЛ Скопје280.00Не