Politika e privatësisë

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar ISOS Ju garanton se të dhënat e futura në faqen tonë të internetit www.isos.com.mk nuk do të keqpërdoren, të publikohen në ndonjë media apo ndahen me palë të treta, gjegjësisht person fizik, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe legjislacionin pozitiv. ISOS do t’i përpunojë dhe ruajë të dhënat tuaja personale të mbledhura përmes faqes së internetit në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe dispozitat tjera të vlefshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të dhënat dhe informacionet që identifikojnë përdoruesin mund t’u zbulohen vetëm autoriteteve kompetente shtetërore, me kërkesë të tyre ose vendim të bazuar në ligj. Të njëjtat do të ruhen për një periudhë kohore sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur.

ISOS ndërmerr masa paraprake për të mbrojtur të dhënat personale të përdoruesve në përputhje me dispozitat pozitive ligjore. Për të garantuar fshehtësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale për subjektet, zbatojmë masa adekuate teknike dhe organizative për të mbrojtur shkatërrimin aksidental ose të paligjshëm të të dhënave personale, ose humbjen e tyre aksidentale, falsifikimin, zbulimin ose qasjen e paautorizuar dhe mbrojtjen kundër çdo forme të paligjshme të përpunimit në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit të ISOS, përdoruesi konfirmon se ka lexuar, kuptuar dhe pajtohet me të gjitha kushtet e Politikës së privatësisë dhe mënyrat e përdorimit të faqes së internetit www.isos.com.mk Nëse përdoruesi nuk pajtohet me këto kushte e lusim që të mos hyjë në faqen e internetit.

Kjo Politikë e privatësisë mund të ndryshojë në çdo kohë me publikimin e tekstit të ndryshuar të Politikës së privatësisë në faqen e internetit.

Nëse keni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, Ju lusim të dërgoni porosi elektronike në email adresën e kontrolluesit tonë për mbrotjen e të dhënave: 

Vesna Minovska

Email adresa: vesna.minovska@isos.com.mk

tel: 389 2 3200 030

Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.

Lidhjet

Lidhje të dobishme

Llogari bankare

Procredit Bank
380-1771093051-38
NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69
Ul. “Shën. Kiril i Metodij” nr. 20, objekti zyre Automakedonia, kati 2 (pranë selisë së Makpetrol)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.