Personat juridikë – Licencat

Dokumentet e nevojshme për marrjen e licencës për shoqatë për kryerjen e punëve kontabël.

Të dyja kërkesat duhet të jenë të vërtetuara nga personi juridik (vulë dhe nënshkrim)

  • Listë të punonjësve me numrin e certifikatës dhe me tregues se kush i nënshkruan llogaritë vjetore dhe raportet financiare

  • Vërtetim nga Gjykata Penale për parashtruesin e kërkesës, përkatësisht për administratorin.
  • Vërtetim origjinal për mosdënim në përputhje me nenin 27 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për kryerjen e shërbimeve kontabiliste (Gazeta Zyrtare nr. 173/22), përkatësisht dëshmi se personi me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, transaksione pagesash dhe ekonomisë dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit.

Dokumentet e nevojshme për marrjen e licencës për tregtar individual – kontabilist i autorizuar

Të dyja kërkesat duhet të jenë të vërtetuara nga personi juridik (vulë dhe nënshkrim)

  • Dëshmi për sigurim vjetor nga dëme gjatë kryerjes së veprimtarisë profesionale prej së paku 10.000 euro në kundërvlerë denari për dëm të shkaktuar për tregtar individual, kontabilist i autorizuar.
  • Vërtetim nga Gjykata Penale për parashtruesin e kërkesës, përkatësisht për administratorin.
  • Vërtetim origjinal për mosdënim në përputhje me nenin 27 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për kryerjen e shërbimeve kontabiliste (Gazeta Zyrtare nr. 173/22), përkatësisht dëshmi se personi me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, transaksione pagesash dhe ekonomisë dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit.

Dokumentet e nevojshme për marrjen e licencës për Tregtar individual – kontabilist

Të dyja kërkesat duhet të jenë të vërtetuara nga personi juridik (vulë dhe nënshkrim)

  • Dëshmi për sigurim vjetor nga dëme gjatë kryerjes së veprimtarisë profesionale prej së paku 2.000 euro në kundërvlerë denari për dëm të shkaktuar për shoqatën për kryerjen e punëve kontabël.
  • Listë të punonjësve (emri dhe mbiemri dhe numri i Certifikatës)
  • Vërtetim nga Gjykata Penale për parashtruesin e kërkesës, përkatësisht për administratorin.
  • Vërtetim origjinal për mosdënim në përputhje me nenin 27 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për kryerjen e shërbimeve kontabiliste (Gazeta Zyrtare nr. 173/22), përkatësisht dëshmi se personi me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, transaksione pagesash dhe ekonomisë dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit.

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.