јануари 5, 2023 - In Корисни информации

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ објавува оглас за избирање на ревизорска куќа за ревизија и корекција на годишна сметка  за 2021 година согласно Законот за ревизија,  Ревизорските стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Кодексот на етика на овластените ревизори.

Критетиуми за избор:

  • Пристап кон спроведување на ревизијата
  • Цена
  • Референтна листа;

Рок за доставување на ревизорски извештај:

30 дена по склучување на договорот за ревизија со лиценцираното друштво за ревизија.

Рок за достава на понуди:

Понудите ги очекуваме најкасно до 13.01.2023 година, на меил адреса archiva@isos.com.mk

 

Весна Прентоска

ВД Претседател

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.