јануари 13, 2023 - In Известувања

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ ги известува правните лица кои даваат услуги за советување и едукација од областа на сметководството, финансиите, даноците, корпоративното право и работните односи, согласно објавениот повик од 23.12.2022 година за добивање на одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување под надзор на Институтот, дека е завршена постапката за утврдување на исполнување на законските критериуми.

По спроведената постапката за утврдување на исполнување на законските критериуми комисијата составена од 5 члена достави до ВД Претседателот на Институтот список на  правните лица кои ги исполнуваат законските критериуми.

Правните лица на кои им се издава одобрение за спроведување на обуки се:

  1. Еуро консалт Плус Доо
  2. Економскко правен консалтинг ФВ
  3. Конто Профит Дооел
  4. Професионал Акаунт Дооел
  5. Прајсвотерхаускуперс ДООЕЛ-Друштво за консултантски услуги
  6. Про Агенс ДОО
  7. Рафајловски Консалтинг Доо
  8. Академија за банкарство и информатичка технологија-Скопје
  9. Ревизија Стојчевски

Правните лица кои по поднесеното барање, не добиле одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување под надзор на Институтот, имаат право во рок од 15 дена од приемот на решението за одбивање за доделување на одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување да поднесат писмен приговор до Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ.

Весна Прентоска

ВД Претседател

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.