март 24, 2023 - In Известувања

 

Почитувани членови,

 

Ве известуваме дека во официјалните регистри на ИСОС има многу членови регистрирани со иста електронска пошта и непополнети податоци (невработен/пензионер и податоци за правно лице каде што сте вработени).

 

Согласно член 35 став 6 од Законот за вршење на сметководствени работи, сите физички лица запишани во соодветните регистри се должни да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во Регистарот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.

 

Секоја настаната промена се внесува на веб платформата каде се ажурираат податоците. Во продолжение следи линк за ажурирање податоци:

https://smetkovoditel.isos.com.mk/login

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.