ISOS
Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizust të Republikës së Maqedonisë

Për Institutin

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizust të Republikës së Maqedonisë (ISOS)
Kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë janë të organizuar në Institutin e Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë (ISOS).
Instituti është një shoqatë profesionale e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar e themeluar në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet Kontabiliste dhe është themeluar për të promovuar profesionin e kontabilitetit dhe punën e organizuar të kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë. Instituti është një organizatë e pavarur, jo-politike dhe jo-fitimprurëse, në të cilën kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar janë anëtarë, pavarësisht nga përkatësia e tyre kombëtare, fetare, racore etj.
Bordi drejtues
Me Instititin udhëheq bordi Drejtues i cili përbëhet nga katër anëtarë me mandat pesë vjeçarë. Bordi drejtues pregadit dhe propozon programin vjetorë për punë dhe zhvillim dhe planin vjetorë financiar të Institutit, pregadit llogaritë vjetore dhe raportin vjetorë për punën e Institutit, propozon tarifen e anëtarsimeve, propozon tarifë për lëshimin e licencave për punë, propozon tarifën për dhënien e provimit për të verifikuar njohuritë e kontabilistit respektivisht kontabilistit të autorizuar, propozon tarifën e kompenzimit për marrjen e licencave për kontabilist të autorizuar pa dhënien e provimit, propozon tarifën për dhënien e provimit për pranimin e kualifikimit profesional të fituar jashtë shtetit në pajtim me nenin 16 të këtij ligji.

Ky organ gjithashtu vendos për:

 • regjistrimin dhe fshirjen e anëtarëve në regjistrat e Institutit
 • propozon programin vjetor të zhvillimit të vazhdueshëm profesional
 • propozon programin vjetor për kontrollimin e kryerjes së detyrave kontabël,tregëtarëve individual-kontabilistëve, tregëtarëve individual-kontabilistëve të autorizuar, shoqatave për kryerjen e shërbimeve kontabiliste
 • propozon programin për verifikimin e njohurive të kontabilistit respektivisht kontabilistit të autorizuar
 • propozon programin për miratimin e kualifikimit si kontabilist respektivisht kontabilistit me autorizim të marur jashtë shtetit
Anëtarët e Bordit Drejtues:
 • Vesna Prentoska
 • Eli Papazova
 • Maja Stojanovska
 • Blagica Kuzmanovska
 • Trajcho Vuchkov
Bordi mbikqyres
Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës nuk mund të jenë anëtarë të organeve dhe komisioneve të tjera të Institutit. Bordi mbikëqyrës sjell vendime me votim publik dhe me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. Kompetencat e Bordit Mbikëqyrës:
 • kontrollë të veprimtarisë materiale dhe financiare të Institutit
 • përzgjedh Presidentin dhe anëtarët e Bordit Drejtues sipas mendimit paraprak pozitiv nga Ministri i Financave
 • shqyrton programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe planin vjetor financiar të Institutit dhe jep mendim për të njëjtën në Kuvend
 • shqyrton llogarinë vjetore dhe raportin vjetor për punën e Institutit dhe jep mendimin për kuvendin
 • miraton rregulloren e punës së bordit drejtues
 • shqyrton raportet mbi veprimtarinë e bordit drejtues
 • kryen kontroll mbi punën e Institutit në përputhje me Ligjin, Statutin dhe aktet e tjera të Institutit
 • propozon masa që duhent të ndërmiren për të eliminuar parregullsitë dhe paligjshmëritë në punën e Institutit
 • të dorëzojë një raport për punën e tij në Kuvendin e Institutit dhe Ministrin e Financave për ti informuar
 • në rast të përzgjedhjes së Presidentit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues , Bordi Mbikëqyrës, sa Brenda 15 ditëve nga dita e përzgjedhjes , zgjedh një president të ri dhe anëtarë të rinj të Bordit Drejtues.
Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:
 • Meri Kirovska
 • Biljana Kiselichki
 • Olivera Stavrova
 • Simonida Georgievska
 • Jane Poposki
Asamble
Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar në pajtim me nenin 15 të Akti i Shërbimit të Menaxhimit të Lartë, me qëllim të kryerjes së veprimtarive brenda fushëveprimit të tij, ka themeluar Komisionet e mëposhtme:
 • Komisioni Disiplinor
 • Komisioni për Standarde Raportuese Financiare
 • Komisioni për Arsim, Trajnim dhe Publikime

Instituti në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet kontabiliste:

 

1) Mban regjistër të kontabilistëve, regjistr të  kontabilistëve të autorizuar, regjistër të tregtarëve fizik -kontabilistë, regjistri të  tregtarëve fizik – kontabilistë të autorizuar dhe regjistër te shoqatave për kryerjen e veprimeve kontabël

2) Kryen kontroll mbi performancën e kontabilistëve, tregtarëve fizik – kontabilistëve dhe tregtarëve fizik – kontabilistëve të autorizuar dhe shoqatave për kryerjen e veprimtarive kontabël,

3) Organizon provim për kontabilist të autorizuar,

4) Jep vërtetim për  kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar

lëshon dhe heq licencat për punën e tregtarëve fizik – kontabilistëve,  tregtarëve  fizik – kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabël

6) Vendos  për aprovimin e kualifikimit për kontabilist dhe  kontabilist të autorizuar të fituar jashtë vendit,

7) Organizon dhe zhvillon trajnime për zhvillim profesional,

9) Ndjek zbatimin e Kodit të Etikës për Kontabilistët Profesionistë të IFAC,

10) Përkthen IFRS dhe SNRF për IAS,

11) Bashkëpunon  me organe  profesionale në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj;

12) Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj.

Organet e Institutit

Organet e Institutit janë Kuvendi, Bordi Mbikëqyrës, Bordi i Drejtorëve dhe Presidenti.

Kuvendi i Institutit përbëhet nga të gjithë kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar. Në Kuvend, kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar përfaqësojnë përfaqësuesit e zgjedhur të filialeve të Institutit.

 

Kuvendi i Institutit:

1) Miraton statutin e Institutit,

2) Përcakton tarifat për  anëtarësim,

3) Përcakton tarifat për lëshimin e licencave të punës,

4) Miraton programin për dhënien e provimit ,për të kontrolluar njohuritë e një kontabilisti të autorizuar,

5) Sjell programin për kualifikim të kontabilistëve dhe   kontabilistëve të autorizuar të fituar jashtë vendit,

6) Përcakton shumën e tarifës për provim për kontrollimin e njohurive të një kontabilisti ose një kontabilisti të autorizuar,

7) Të përcaktojë shumën e taksës për lëshimin e licences për kontabilistë  të autorizuar pa iu nënshtruar provimit.

8) Përcakton shumën e tarifës për dhënien e provimit dhe njohjen e një kualifikimi profesional të fituar jashtë vendit,

9) Miraton programin vjetor për zhvillim të vazhdueshëm profesional

10) Përcakton tarifën për zhvillim të vazhdueshëm profesional

11) Miraton programin vjetor për kontrollin e punës së tregtarëve  fizik – kontabilistë,  tregtarëve fizik – kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabiliste. 

Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar.

Instituti menaxhohet nga Bordi Drejtues. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat pesëvjeçar.

Presidenti i Institutit është gjithashtu Kryetar i Bordit Drejtues.

Për të mundësuar pozicionin aktiv dhe rolin e të gjithë anëtarëve të territorit të Republikës së Maqedonisë në përmbushjen e detyrave të Institutit, Instituti themelon filialet në parim territorial për një ose më shumë njësi të vetëqeverisjes lokale.

 

Filialet nuk kanë statusin e një subjekti juridik, Instituti ka tetë filiale,si vijon:

1) Për territorin e qytetit të Shkupit, komunat në përbërjen e tij dhe zonat e populluara rreth tyre, me seli në Shkup,

2) Për zonën: Manastir, Ohër, Resnjë, Strugë dhe komunat dhe vendbanimet tjera rreth tyre, me seli në Manastir,

3) Për zonën: Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë, Probishtip, Zletovo dhe zona të tjera të banuara rreth tyre, me seli në Kumanovë,

4) Për territorin e Prilepit, Krushevës, Demir Hisarit, Makedonski Brodit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Prilep,

5) Për territorin e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Dibrës ,komunave dhe vendbanimeve tjera rreth tyre, me seli në Tetovë,

6) Për territorin e: Velesit, Kavadarit, Negotinës, Valandovës, Gjevgjelisë, Bogdancit, Dojranit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Veles;

7) Për zonën: Shtip, Koçan, Sveti Nikole, Vinicë, Dellçevë dhe vendbanime të tjera rreth tyre, me seli në Shtip

8) Për zonën e: Strumicës, Berovës, Pehçevës, Radovishit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Strumicë.

Kryetar i institutit (ISOS)

Bordi drejtues

Me Instititin udhëheq bordi Drejtues i cili përbëhet nga katër anëtarë me mandat pesë vjeçarë.

Bordi drejtues pregadit dhe propozon programin vjetorë për punë dhe zhvillim dhe planin vjetorë financiar të Institutit, pregadit llogaritë vjetore dhe raportin vjetorë për punën e Institutit, propozon tarifen e anëtarsimeve, propozon tarifë për lëshimin e licencave për punë, propozon tarifën për dhënien e provimit për të verifikuar njohuritë e kontabilistit respektivisht kontabilistit të autorizuar, propozon tarifën  e kompenzimit për marrjen e licencave për kontabilist të autorizuar pa dhënien e provimit, propozon tarifën për dhënien e provimit për pranimin e kualifikimit profesional të fituar jashtë shtetit në pajtim me nenin 16 të këtij ligji.

Ky organ gjithashtu vendos për regjistrimin dhe fshirjen e anëtarëve në regjistrat e Institutit, propozon programin vjetor të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, propozon programin vjetor për kontrollimin e  kryerjes së detyrave kontabël,tregëtarëve individual-kontabilistëve, tregëtarëve individual-kontabilistëve  të autorizuar, shoqatave për kryerjen e shërbimeve kontabiliste, propozon programin për verifikimin e njohurive të kontabilistit respektivisht kontabilistit të autorizuar,propozon programin për miratimin e kualifikimit si kontabilist  respektivisht kontabilistit me  autorizim të marur jashtë shtetit.

Bordi Drejtues kryesohet nga Kryetari i Bordit Drejtues . Bordi Drejtues, për veprimtarinë e tij, paraqet një herë në vit raport vjetor në Bordin Mbikëqyrës.

Presidenti I Institutit njëkohësisht është edhe kryetar i bordit. Kryetari e përfaqëson Institutit,kujdeset që Instituti të punojë në pajtim me ligjin ,i krahason vendimet e Kuvendit të Institutit,I miraton vendimet e Kuvendit të Institutit, nënshkruan urdhërpagesat nga llogaria e Institutit, vendos mbi ankesat pas shqyrtimit të masave në procedurë disiplinore, ekzekuton vendimin e marrë në procedurë disiplinore .


Bordi mbikqyres

Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar  dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës nuk mund të jenë anëtarë të organeve dhe komisioneve të tjera të Institutit. Bordi mbikëqyrës sjell vendime me votim publik dhe me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

 

Kompetencat e Bordit Mbikëqyrës:

 

– kontrollë të veprimtarisë materiale dhe financiare të Institutit,

– përzgjedh Presidentin dhe anëtarët e Bordit Drejtues sipas  mendimit paraprak pozitiv nga Ministri i Financave,

– shqyrton programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe planin vjetor financiar të Institutit dhe jep mendim për të njëjtën në Kuvend,

– shqyrton llogarinë vjetore dhe raportin vjetor për punën e Institutit dhe jep mendimin për kuvendin,

– miraton rregulloren e punës së bordit drejtues ,

– shqyrton raportet mbi veprimtarinë e bordit drejtues,

– kryen kontroll mbi punën e Institutit në përputhje me Ligjin, Statutin dhe aktet e tjera të Institutit,

– propozon masa që duhent të ndërmiren për të eliminuar parregullsitë dhe paligjshmëritë në punën e Institutit,

– të dorëzojë një raport për punën e tij në Kuvendin e Institutit dhe Ministrin e Financave për ti informuar,

– në rast të përzgjedhjes së Presidentit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues , Bordi Mbikëqyrës, sa Brenda 15 ditëve nga dita e përzgjedhjes , zgjedh një   president   të ri dhe anëtarë të rinj të Bordit Drejtues.

Asamble

Komisionet

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar në pajtim me nenin 15 të Akti i Shërbimit të Menaxhimit të Lartë, me qëllim të kryerjes së veprimtarive brenda fushëveprimit të tij, ka themeluar Komisionet e mëposhtme

 

1) Komisioni Disiplinor

2) Komisioni për Standarde Raportuese Financiare

3) Komisioni për Arsim, Trajnim dhe Publikime

 

Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.