Организатори

 1. Еуро консалт Плус ДОО
 2. Економскко правен консалтинг ФВ
 3. Конто Профит ДООЕЛ
 4. Професионал Акаунт ДООЕЛ
 5. Прајсвотерхаускуперс Ревизија  ДООЕЛ
 6. Про Агенс ДОО
 7. Рафајловски Консалтинг ДОО
 8. Академија за банкарство и информатичка технологија-Скопје
 9. Ревизија Стојчевски
 10. Друштво за економско-правен консалтинг ПЕКОВИЌ ДООЕЛ Скопје
 11. Друштво за консалтинг услуги ПРО КОНСАЛТИНГ ПРО ДООЕЛ Тетово
 12. МСФИ КОНСАЛТИНГ ЗА СМЕТКОВОДСТВО, ДАНОЧНИ СОВЕТИ И ПЛАНИРАЊЕ ДООЕЛ
 13. Друштво за консалтинг услуги СМЕТКОВОДСТВО ФИНАНСИИ И ДАНОЦИ СФИД ДОО Скопје
 14. Друштво за ревизија и консалтинг ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.