Organizatorë
Shoqëri për revizion dhe konsulencë GLOBAL GROUP KONSALTING SHPK Shkup
Shoqëri për shërbime konsulence KONTABILITET FINANCA DHE TATIME SFID SHPK Shkup
Konsulencë ekonomiko juridike FB
Revizija Stojçevski
Euro konsalt Plus
Konto Profit SHPKNJP
Profesional Akaunt SHPKNJP
Shoqëri për konsulencë ekonomiko – juridike PEKOVIQ SHPKNJP Shkup
Shoqëri për shërbime konsulence PRO KONSALTING PRO SHPKNJP Tetovë
Pro Agens SHPK
Shoqëri për revizion dhe konsulencë GLOBAL GROUP KONSALTING SHPK Shkup
Shoqëri për shërbime konsulence KONTABILITET FINANCA DHE TATIME SFID SHPK Shkup
Konsulencë ekonomiko juridike FB
Revizija Stojçevski
Euro konsalt Plus
Konto Profit SHPKNJP
Profesional Akaunt SHPKNJP
Shoqëri për konsulencë ekonomiko – juridike PEKOVIQ SHPKNJP Shkup
Shoqëri për shërbime konsulence PRO KONSALTING PRO SHPKNJP Tetovë
Pro Agens SHPK
Prajsvoterhauskupers Revizija SHPKNJP
Akademia e bankave dhe teknologjive informatike – Shkup
MSFI KONSULENCË PËR KONTABILITET, KËSHILLA TATIMORE DHE PLANIFIKIM SHPKTHV
Instituti i revizorëve të autorizuar
Shoqëria e punëtorëve financiar të vetëqeverisjeve lokale dhe ndërmarrjeve publike
Rafajlovski Konsalting SHPK
Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.

Lidhjet

Lidhje të dobishme

Llogari bankare

Procredit Bank
380-1771093051-38
NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.