Individë – Certifikata

Dokumentet e nevojshme për lëshimin e certifikatës për kontabilist të autorizuar

  • Dokumentet dorëzohen në origjinal ose në kopje të vërtetuar në noter.
  • Pas marrjes së certifikatës për kontabilist të autorizuar, për t’u bërë kontabilist i autorizuar aktiv, duhet të dorëzoni dokumentacionin përkatës për regjistrim në regjistrin e kontabilistëve të autorizuar.
  • More about this source textSource text required for additional translation information
  • Send feedback
  • Side panels

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në regjistrin e kontabilistëve të autorizuar

  • Vërtetim origjinal për mosdënim në përputhje me nenin 27 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për kryerjen e shërbimeve kontabiliste (Gazeta Zyrtare nr. 173/22), përkatësisht dëshmi se personi me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, transaksione pagesash dhe ekonomisë dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit.

Dokumentet e nevojshme për lëshimin e certifikatës për kontabilist

Dokumentet dorëzohen në origjinal ose në kopje të vërtetuar nga noteri.

Pas marrjes së certifikatës për kontabilist, për t’u bërë kontabilist aktiv dorëzoni dokumentacionin përkatës për regjistrim në regjistrin e kontabilistëve.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në regjistrin e kontabilistëve

  • Vërtetim origjinal për mosdënim në përputhje me nenin 27 paragrafi 2 pika 4 të Ligjit për kryerjen e shërbimeve kontabiliste (Gazeta Zyrtare nr. 173/22), përkatësisht dëshmi se personi me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me burgim të pakushtëzuar më shumë se gjashtë muaj, për vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, vepra penale kundër pronës, vepra penale kundër financave publike, transaksione pagesash dhe ekonomisë dhe vepra penale kundër detyrës zyrtare derisa zgjasin pasojat juridike të aktgjykimit.

INFORMATA

KONTAKT INFO

Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)

 

+389 (0)2 3200030

 

Llogari bankare
Procredit Bank
380-1771093051-38

 

NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

ISOS © 2022. Të gjitha të drejtat e rezervuara.