Физички лица-Уверенија

Потребни документи за издавање уверение за овластен сметководител

    • Уверение од факултет за завршено 4 годишно образование од економија или бизнис заверено на нотар

Документите се доставуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

Откако се стекнувате со уверение за овластен сметководител, за да станете активен овластен сметководител поднесувате соодветна документација за упис во регистар на овластени сметководители.

Потребни документи за упис во регистар на овластени сметководители

  • Потврда во оригинал за неосудуваност согласно чл.27, ст.2, т.4 од Законот за вршење на сметководствени работи (Сл.весник бр.173/22) т.е. доказ дека лицето со правосилна судска пресуда не е осудувано на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството и кривични дела против службената должност сѐ додека траат правните последици од пресудата.

Потребни документи за издавање уверение за сметководител

Документите се доставуваат во оригинал или во копија заверена на нотар.

Откако се стекнувате со уверение за сметководител, за да станете активен сметководител поднесувате соодветна документација за упис во регистарот на сметководители.

Потребни документи за упис во регистар на сметководители

  • Потврда во оригинал за неосудуваност согласно чл.27, ст.2, т.4 од Законот за вршење на сметководствени работи (Сл.весник бр.173/22) т.е. доказ дека лицето со правосилна судска пресуда не е осудувано на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против работните односи, кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството и кривични дела против службената должност сѐ додека траат правните последици од пресудата.

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.