Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ објавува оглас за избирање на ревизорска куќа за ревизија и корекција на годишна сметка  за 2021 година согласно Законот за ревизија,  Ревизорските стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Кодексот на етика на овластените ревизори. Критетиуми за избор: Пристап кон спроведување на ревизијата Цена Референтна […]

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.