[supsystic-tables id=1]

 

 

bpp.csv

МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - Битолаул. "Цар Самоил" бр. 29, Битола047/233-020mkcbt@t-home.mk11-57111 јули 2011
Mакедонско здружение на млади правници (МЗМП) - Скопјеул. "Донбас" број 14/1-6, Скопје02/3220-870contact@myla.org.mk11-47215 јуни 2011МЗМП примарната правна помош во сите законски форми и облици, освен преку правник Елена Георгиевска, ќе ја дава и преку: Весна Дишлијовска (3220870, 075235837, vdislijovska@myla.org.mk) и Андријана Марковска (3220870, amarkovska@myla.org.mk) www.myla.org.mk
Здружение Национален Ромски Центар Кумановоул. "Доне Божинов" бр. 11/5, Куманово031/ 427-558info@nationalromacentrum.org11-54901 јули 2011
Здружение ЕХО Едукативно - хуманитарна организација Штипул. "Тодор Коларов" број 26, Штип032/-384-143, 032/607-143ed_hum_eho@yahoo.com11-76127 март 2013
Здружение МУЛТИКУЛТУРА -Тетовоул. Дервиш Цара бр.5-2/2, Тетово044 377 775nfo@multikultura.org.mk11-27419 март 2013
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ "ИЗБОР" - Струмицаул. с. Баница бр.220, Струмица075/495-470, 076/453-808, 075/495-473izborsr@gmail.com11-78907 август 2013
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопјеул. "Наум Наумоски Борче" број 83 Скопје02/3119-073, 02/3290-469, 072/278-436info@mhc.org.mk11-340/231 март 2016
Језуитска служба за бегалци - подружница Македонијаул. "Петар Поп Арсов" број 43 Скопје02/3237-299, 072 304 800jrs@t-home.com11-23023 јануари 2019претседател на здружението: Милица Ѓекиќ
Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопјеул. „Партизански одреди“ бр.23/1-5 Скопје02/ 3243 331ihr@ihr.org.mk11-739/202031 март 2020Преставувано од застапникот Маргарита Цаца Николовска, од Скопје
Здрузение Коалиција на здруженија на граѓани „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“ул.„Македонија“ бр. 11-2/10, Скопје02/ 6139-874contact@all4fairtrials.org.mk11-258/202024 февруари 2020законски застапник Натали Петровска
Здрузение ХОПС - опции за здрав живот Скопје (ХОПС)ул.„Христо Смирненски“ бр. 48-1/6, Скопје02/ 3246 205hops@hops.org.mk11-919/202005 март 2020законски застапник Маргарита Глигуроска
Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернашнл - Битолаул. „Влатко Миленкоски“ бр. 2211-93/202115 март 2021Застапувано од Милчо Дули
Здружение Женски Форум - Тетовоул. ,,Никола Тесла“ бр.6 - Тетово044 337 440, 044 343 410info@forumi.org.mkУП1.бр.11-658/202101 јуни 2021законски застапник Џане Крешова
Здружение Невладина Организација ,,КХАМ,, - Делчевоул.,,Маршал Тито,, 69 - Делчево071 215 356nvokhamdelcevo@gmail.comУП1.11-1335/202124 јуни 2021Законски застапник Зекир Абдулов
Здружение ,,Организација за жените на Општина Свени Николе,,ул.,,Ленинова,, бр.1-1/4 - Свети Николе077 653 637womsvetinikole@yahoo.comУП1.11-1682/202109 септември 2021Законски застапник Даниела Панева
bpp.csv

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.